Forsøk med ekstra tid til kroppsøving og fysisk aktivitet på ungdomstrinnet

Regjeringen har besluttet å iverksette et treårig forsøk med utvidet tid til kroppsøving og fysisk aktivitet i ungdomsskolen. Fysisk aktivitet er viktig både for den fysiske og psykiske helsen og for elevenes læring. Forsøket skal innrettes slik at vi får best mulig kunnskap om effekten av fysisk aktivitet på barnas helse og trivsel og på skoleresultater.

Forsøket vil omfatte et utvalg av ungdomsskoler der elevene vil få om lag fire timer fysisk aktivitet og/eller kroppsøving i uken. Det er en dobling fra dagens to timer. Innretningen vil kunne variere noe mellom skolene med hensyn til både tid og aktiviteter.

Forsøket gjennomføres som et forskningsoppdrag. Vi legger opp til at kommuner kan søke om å delta, men at utvelgelsen av kommuner vil skje tilfeldig. Forsøket starter opp i 2015 med en forskningsgjennomgang av relevante studier om kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen og hva det har å si for elevenes læring og psykisk og fysisk helse. Kunnskapsgrunnlaget vil blant annet danne grunnlag for forsøket i skoler fra skoleåret 2016/2017.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om rammene for forsøket. Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å sørge for gjennomføring og evaluering av forsøket. Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, vil være samarbeidspartnere.

Forskerne vil innrette forsøket slik at vi får et best mulig kunnskapsgrunnlag om hva slags opplegg som gir effekt på elevenes helse, trivsel og resultater. Dette kunnskapsgrunnlaget vil være et ledd i det fremtidige arbeidet med kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen, spesielt på ungdomstrinnet, og som innspill til utvikling av fagområdet. Bedre kunnskap skal gi grunnlag for å legge et langsiktig løp for å møte utfordringer i ulike deler av opplæringsløpet.

Barn og unges fysiske aktivitet

Barn og unge er for lite fysisk aktive. Bare halvparten av 15-åringene er fysisk aktive i tråd med faglige anbefalinger om minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet. 15-årige gutter sitter stille 70% av våken tid – mer enn det pensjonister gjør. Det er særlig i ungdomsskolen vi ser at de unge blir mindre aktive og at stillesittingen øker. I denne alderen ser vi også frafall fra organisert idrettsaktivitet. Derfor øker regjeringen innsatsen her.

Fysisk aktivitet, god motorikk og fysisk form er viktig for elevenes fysiske og psykiske helse, men har også positiv effekt på kognitive funksjoner og læring i skolen.