Innspill til permanente regler om rekonstruksjon

Justis- og beredskapsdepartementet er i startfasen av et arbeid med permanente regler om rekonstruksjon.

En midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) trådte i kraft 11. mai 2020. Loven erstatter konkurslovens regler om gjeldsforhandling så lenge den er i kraft, og den oppheves 1. januar 2022. Departementet vurderer nå om det skal foreslås permanente regler om rekonstruksjon som bygger på og videreutvikler løsningene i den midlertidige loven, og som vil erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling.

Eventuelle permanente regler om rekonstruksjon skal gi en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på en frivillig eller tvungen ordning av gjelden, slik at man kan unngå at skyldneren slås konkurs. Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til å unngå unødige konkurser i levedyktige bedrifter som har fått økonomiske problemer. Samtidig er det nødvendig at ulønnsomme og lite produktive virksomheter legges ned slik at ressursene kan benyttes i mer effektive virksomheter. Hensynet til videre drift og hensynet til å beskytte fordringshaverne kan trekke i ulike retninger, og et regelverk må treffe en rimelig balanse mellom disse hensynene.

Departementet er i en tidlig fase av lovarbeidet, og vi ønsker innspill som kan bidra til å kartlegge utfordringer med dagens regelverk og behov for endringer. Alle innspill, både erfaringer, synspunkter og forslag til endringer, forenklinger og forbedringer, er velkomne. Vi understreker at dette ikke er en høring, og at et eventuelt forslag til lovendringer vil bli sendt på offentlig høring senere.

Innspill kan gis i skjemaet under

Frist for å gi innspill er 14.12.2020

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir publisert på regjeringen.no, og derfor ikke må inneholde personlig eller forretningssensitiv informasjon eller annet som ikke ønskes offentliggjort.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte:

Anne Marie Slettebø
e-post: [email protected]
Telefon: 22 24 52 72

Skjema for innspill til permanente regler om rekonstruksjon


Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir publisert på regjeringen.no, og derfor ikke må inneholde personlig eller forretningssensitiv informasjon eller annet som ikke ønskes offentliggjort. Se personvernerklæring for regjeringen.no.