Fakta om forslag om ikraftsetting av straffeloven 2005

Om bakgrunnen for og innholdet i Prop. 64 L (2014-2015) - Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov).

Bakgrunn

 • I proposisjonen foreslås det at straffeloven skal tre i kraft 1. oktober 2015
 • Det ble opprinnelig tatt sikte på at straffeloven 2005 skulle tre i kraft samtidig som man fikk på plass nye datasystemer hos politiet. Regjeringen har besluttet å fremskynde arbeidet med ikraftsetting av straffeloven 2005. Det legges nå opp til at implementeringen av straffeloven 2005 gjøres i eksisterende systemer
 • Regjeringen sørger med dette for at den nye straffeloven kan tre i kraft

Hva foreslås i proposisjonen

 • I proposisjonen foreslås det en lov om ikraftsetting av straffeloven 2005
 • Det foreslås at straffeloven skal tre i kraft 1. oktober 2015
 • I proposisjonen foreslås det videre endringer i straffeloven 2005, militær straffelov, straffeprosessloven og annen lovgivning som bør gjøres i forbindelse med ikraftsettingen
 • Proposisjonen om ikraftsetting er av utpreget teknisk karakter
 • Det er i hovedsak tale om å gjøre henvisningsendringer, og for øvrig tilpasse lovgivingen til straffeloven 2005
 • I tillegg foreslås det enkelte bestemmelser som tar sikte på å sikre at det ikke oppstår «hull» i straffeloven 2005 når den settes i kraft

Fordeler med å få den nye straffeloven på plass

1. En enklere og mer forståelig straffelov

 • Et klarere og mer forståelig språk
 • En ny og oppdatert straffelovgivning
 • En klar oppdeling av straffebudene med hensyn til overtredelsens grovhet
 • Skillet mellom forbrytelser og forseelser oppheves – et enklere regelverk

2. En tydeligere straffelov

 • Klarere og færre strafferammer, noe som blant annet bidrar til forenkling av regelverket
 • Ny medvirkningsbestemmelse – medvirkning er straffbart om ikke annet fremgår
 • Det ryddes også opp i hvilke handlinger som bør møtes med straff og hva som bør avkriminaliseres.

3. En mer forutberegnelig straffelov

 • Skyldkravet lovfestes i større grad
 • Straffeutmålingsmomenter lovfestes, noe som kan bidra til økt forutberegnelighet og en mer konsistent straffutmålingspraksis