Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringens fem prioriterte innsatsområder i klimapolitikken

Regjeringen ønsker å legge til rette for alternativer til olje og gass, men det betyr ikke at vi skal slutte med petroleumsutvinning over natten. Derfor har vi fastsatt fem prioriterte innsatsområder i klimapolitikken.

1. Utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og ren produksjonsteknologi, der regjeringen har styrket klima- og energifondet langt ut over klimaforlikets ambisjon og nesten tredoblet Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Andelen grønne prosjekter i Innovasjon Norges portefølje økte fra 28 til 38 prosent fra 2014 til 2015.

Regjeringen fremmet også nyliget forslag om ny lov om offentlige anskaffelser, med en helt ny miljøbestemmelse som i praksis betyr at alle oppdragsgivere i offentlig sektor må ha en grønn plan for sine innkjøp. Dette vil styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser som et viktig bidrag til det grønne skiftet.

2. CO2-håndtering, der Regjeringens strategi inneholder et bredt spekter av aktiviteter inkludert mulighetsstudier med sikte på å oppfylle ambisjonen om minst ett fullskala CO2-håndteringsprosjekt innen 2020.

3. Styrking av Norges rolle som leverandør av fornybar energi. Europas største landbaserte vindpark vil bli bygget i Midt-Norge. De nye kablene til Storbritannia og Tyskland vil øke overføringskapasiteten til utlandet med om lag 50 prosent.

4. Et grønt skifte i skipsfarten, der vi satser på grønn fornyelse med bruk av ny teknologi og miljøvennlige løsninger. Norge har 120 fergesamband, og de vil være en spydspiss for null- og lavutslippsløsninger i maritim sektor.

Verdens første batteridrevne ferge, Ampere, er allerede i trafikk over Sognefjorden. Enova har nylig gitt over 270 millioner kroner til ladeinfrastruktur for alle fylkesvei-fergesambandene i Hordaland. Ekspertisen norsk maritim industri opparbeider seg gjennom nybygging av ferger med null- og lavutslippsteknologi, vil kunne brukes også innen andre deler av skipsfarten.

Regjeringen har også tatt et nytt initiativ i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO. Sammen med Japan, Marshalløyene og USA har vi foreslått bindende rapportering av klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart. Vi skal være en pådriver i disse forhandlingene. Nye krav må medføre at internasjonal skipsfart leverer utslippsreduksjoner.

5. Transport, der utfordringen er størst. Transportsektoren står for omtrent en tredel av de norske klimagassutslippene. En vesentlig del av kuttene i ikke-kvotepliktig sektor må tas her.

Regjeringens utgangspunkt er at mobilitet for mennesker er et viktig gode, og at det i fremtiden er et gode vi skal nyte med minst mulig utslipp. Derfor satser vi sterkt på kollektivtransport. I 2015 ble det foretatt 65,6 millioner reiser med NSBs persontog. Dette er en økning på 5,9 prosent fra 2014, som var det forrige rekordåret.

Til toppen