Virkninger av nytt inntektssystem for kommunene i Hordaland

 Anslag frie inntekter 2016Fordelings-virkninger ny kostnads-nøkkelFordelings-virkninger av gradert basis-tilskuddFordelings-virkninger av regional-politiske tilskuddAnslag førsteårs-virkninger
 

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

 

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

kol. 5

Bergen

49 569

-201

221

15

656

Etne

57 065

-324

-435

4

320

Sveio

55 736

-183

-416

15

320

Bømlo

55 312

-812

-107

15

320

Stord

49 710

19

-63

15

592

Fitjar

59 131

41

-854

-870

320

Tysnes

62 559

443

93

-181

975

Kvinnherad

53 825

-261

-43

222

539

Jondal

73 127

697

243

15

1 575

Odda

56 211

208

-422

65

471

Ullensvang

64 002

-434

107

-278

320

Eidfjord

75 230

962

243

15

1 840

Ulvik

74 910

701

243

15

1 579

Granvin

71 399

1 190

-1 540

15

320

Voss

54 071

182

-93

66

775

Kvam

56 777

-118

-236

119

385

Fusa

59 542

-684

-133

15

320

Samnanger

59 540

520

-885

-1 105

320

Os

51 069

-276

-39

15

321

Austevoll

62 821

-378

-125

15

320

Sund

52 429

-188

-408

15

320

Fjell

49 365

-659

21

15

320

Askøy

50 987

-452

49

15

320

Vaksdal

59 837

-162

-258

-28

320

Modalen

109 512

1 511

243

15

2 389

Osterøy

51 289

-397

-259

15

320

Meland

52 639

-617

-405

15

320

Øygarden

54 189

-250

-583

15

320

Radøy

53 901

-47

-593

15

320

Lindås

52 516

-377

-43

15

320

Austrheim

59 297

836

-1 038

15

433

Fedje

91 985

2 240

243

15

3 118

Masfjorden

71 803

-230

243

-948

320

Tabellforklaring

Tabellen viser fordelingsvirkninger av forslag til ny kostnadsnøkkel, endret kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen og endringer i de regionalpolitiske tilskuddene. Fordelingsvirkningene som vises her er foreløpige, og den endelige fordelingen av rammetilskuddet for 2017 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet til høsten. Fordelingsvirkningene er oppgitt i kroner per innbygger, basert på innbyggertall per 1.1.2015.

Kolonne 1

Kolonnen viser anslag på frie inntekter, etter saldert budsjett 2016. Kroner per innbygger.

Kolonne 2

Kolonne 2 viser den isolerte fordelingsvirkningen av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, ekskl. virkningene av gradert basistilskudd.

Kolonne 3

Kolonnen viser den isolerte effekten av modellen for gradering av basiskriteriet. I sum vil et lavere beløp bli fordelt gjennom basistilskuddet enn i dag, og det resterende beløpet er tilbakeført til alle kommuner med et likt beløp per innbygger. Dette er en illustrasjon av hvordan effektene av forslaget vil bli.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. De tre tilskuddene er foreslått samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres innenfor de to nye tilskuddene som et eget småkommunetillegg.

Kolonne 5

Kolonnen viser en illustrasjon av førsteårsvirkningen av endringene i inntektssystemet (summen av kolonne 2, 3 og 4), inkludert et anslag på inntektsgarantiordningen i 2017 og anslått vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017.

Gjennom inntektsgarantiordningen får alle kommuner som isolert sett taper mer enn 300 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet kompensert det de taper ut over denne grenseverdien. For å gi et anslag på virkningen i 2017 er det lagt til grunn en anslått vekst i frie inntekter på 3,45 milliarder kroner, og denne veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger).

Samlet sett gir kolonne 5 en illustrasjon av hvordan effekten av endringene i inntektssystemet vil bli for den enkelte kommune i 2017. Hvordan kommunene kommer ut i alt vil i tillegg avhenge av nye befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for 2017. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.