Virkninger av nytt inntektssystem for kommunene i Sogn og Fjordane

 Anslag frie inntekter 2016Fordelings-virkninger ny kostnads-nøkkelFordelings-virkninger av gradert basis-tilskuddFordelings-virkninger av regional-politiske tilskuddAnslag førsteårs-virkninger
 

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

 

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

kol. 5

Flora

53 915

104

-182

15

557

Gulen

68 952

-1 312

243

15

320

Solund

78 808

783

243

15

1 660

Hyllestad

69 182

794

243

15

1 672

Høyanger

59 371

-587

229

-155

320

Vik

62 318

342

243

15

1 220

Balestrand

70 953

950

243

15

1 828

Leikanger

56 679

289

-921

-1 187

320

Sogndal

50 270

-62

-376

15

320

Aurland

66 236

109

243

15

986

Lærdal

62 563

215

243

15

1 092

Årdal

53 547

568

-523

-27

638

Luster

59 205

-419

-86

27

320

Askvoll

62 306

-506

243

15

372

Fjaler

66 271

591

-186

-178

847

Gaular

61 594

-276

-429

-909

320

Jølster

60 812

-250

-415

-889

320

Førde

51 402

26

-177

15

484

Naustdal

60 923

197

-765

-773

320

Bremanger

64 976

-1 417

243

-195

320

Vågsøy

56 032

56

-490

18

320

Selje

60 232

-190

243

15

688

Eid

52 661

82

-455

31

320

Hornindal

67 193

463

-915

-433

320

Gloppen

59 475

-162

-273

72

320

Stryn

56 090

-428

-118

95

320

Tabellforklaring

Tabellen viser fordelingsvirkninger av forslag til ny kostnadsnøkkel, endret kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen og endringer i de regionalpolitiske tilskuddene. Fordelingsvirkningene som vises her er foreløpige, og den endelige fordelingen av rammetilskuddet for 2017 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet til høsten. Fordelingsvirkningene er oppgitt i kroner per innbygger, basert på innbyggertall per 1.1.2015.

Kolonne 1

Kolonnen viser anslag på frie inntekter, etter saldert budsjett 2016. Kroner per innbygger.

Kolonne 2

Kolonne 2 viser den isolerte fordelingsvirkningen av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, ekskl. virkningene av gradert basistilskudd.

Kolonne 3

Kolonnen viser den isolerte effekten av modellen for gradering av basiskriteriet. I sum vil et lavere beløp bli fordelt gjennom basistilskuddet enn i dag, og det resterende beløpet er tilbakeført til alle kommuner med et likt beløp per innbygger. Dette er en illustrasjon av hvordan effektene av forslaget vil bli.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. De tre tilskuddene er foreslått samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres innenfor de to nye tilskuddene som et eget småkommunetillegg.

Kolonne 5

Kolonnen viser en illustrasjon av førsteårsvirkningen av endringene i inntektssystemet (summen av kolonne 2, 3 og 4), inkludert et anslag på inntektsgarantiordningen i 2017 og anslått vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017.

Gjennom inntektsgarantiordningen får alle kommuner som isolert sett taper mer enn 300 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet kompensert det de taper ut over denne grenseverdien. For å gi et anslag på virkningen i 2017 er det lagt til grunn en anslått vekst i frie inntekter på 3,45 milliarder kroner, og denne veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger).

Samlet sett gir kolonne 5 en illustrasjon av hvordan effekten av endringene i inntektssystemet vil bli for den enkelte kommune i 2017. Hvordan kommunene kommer ut i alt vil i tillegg avhenge av nye befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for 2017. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.