Virkninger av nytt inntektssystem for kommunene i Vestfold

 Anslag frie inntekter 2016Fordelings-virkninger ny kostnads-nøkkelFordelings-virkninger av gradert basis-tilskuddFordelings-virkninger av regional-politiske tilskuddAnslag førsteårs-virkninger
 

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

 

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

kol. 5

Horten

48 699

295

21

15

952

Holmestrand

47 894

358

-297

15

696

Tønsberg

49 253

199

101

15

935

Sandefjord*

49 199

94

111

15

840

Larvik

49 963

194

114

15

943

Svelvik

48 582

285

-526

15

394

Sande

50 381

22

-325

15

333

Hof

55 955

-94

-1 138

-864

320

Re

51 435

-187

-285

15

320

Andebu*

51 563

218

-526

15

328

Stokke*

48 143

143

-240

15

539

Nøtterøy

50 330

61

-29

15

667

Tjøme

49 574

692

-785

15

543

Lardal

56 837

248

-1 148

-1 096

320

* Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner blir en kommune fra og med 2017. Summen av fordelingsvirkningene for de tre kommunene hver for seg vil ikke være identisk med effekten for den sammenslåtte kommunen, siden sammenslåingen vil føre til endringer i kriteriedata. Bosettingskriteriene må beregnes på nytt for den nye kommunen, og det må også produseres nye kriteriedata som tar hensyn til grensejusteringen mellom dagens Stokke kommune og Tønsberg kommune. Anslag på inntektsnivået i 2017 for nye Sandefjord kommune vil komme i forslaget til statsbudsjett for 2017, sammen med anslagene for andre kommuner.

Tabellforklaring

Tabellen viser fordelingsvirkninger av forslag til ny kostnadsnøkkel, endret kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen og endringer i de regionalpolitiske tilskuddene. Fordelingsvirkningene som vises her er foreløpige, og den endelige fordelingen av rammetilskuddet for 2017 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet til høsten. Fordelingsvirkningene er oppgitt i kroner per innbygger, basert på innbyggertall per 1.1.2015.

Kolonne 1

Kolonnen viser anslag på frie inntekter, etter saldert budsjett 2016. Kroner per innbygger.

Kolonne 2

Kolonne 2 viser den isolerte fordelingsvirkningen av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, ekskl. virkningene av gradert basistilskudd.

Kolonne 3

Kolonnen viser den isolerte effekten av modellen for gradering av basiskriteriet. I sum vil et lavere beløp bli fordelt gjennom basistilskuddet enn i dag, og det resterende beløpet er tilbakeført til alle kommuner med et likt beløp per innbygger. Dette er en illustrasjon av hvordan effektene av forslaget vil bli.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. De tre tilskuddene er foreslått samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres innenfor de to nye tilskuddene som et eget småkommunetillegg.

Kolonne 5

Kolonnen viser en illustrasjon av førsteårsvirkningen av endringene i inntektssystemet (summen av kolonne 2, 3 og 4), inkludert et anslag på inntektsgarantiordningen i 2017 og anslått vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017.

Gjennom inntektsgarantiordningen får alle kommuner som isolert sett taper mer enn 300 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet kompensert det de taper ut over denne grenseverdien. For å gi et anslag på virkningen i 2017 er det lagt til grunn en anslått vekst i frie inntekter på 3,45 milliarder kroner, og denne veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger).

Samlet sett gir kolonne 5 en illustrasjon av hvordan effekten av endringene i inntektssystemet vil bli for den enkelte kommune i 2017. Hvordan kommunene kommer ut i alt vil i tillegg avhenge av endringer i befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for 2017. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.