690 millionar kroner meir i frie inntekter til Trøndelag neste år

Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 3,8 milliardar kroner i 2018. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2017 til 2018. Veksten er rekna frå oppdatert anslag på frie inntekter for 2017. Dette anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2017 på 4 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2018. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2017 til 2018 bli høgare enn tabellen viser. Anslaget på dei frie inntektene i 2018 blir ikkje påverka av måten ein reknar veksten.

I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i vekstprosenten.

KommuneAnslag 
på frie inntekter 2018 
(1 000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2017-2018
     Nominelle kroner (1000 kr)  Prosent
  1 2 3
        
5001 Trondheim 9 405 347 253 481 2,8
5004 Steinkjer 1 184 893 20 826 1,8
5005 Namsos 740 208 15 253 2,1
5011 Hemne 243 123 6 462 2,7
5012 Snillfjord 75 874 756 1,0
5013 Hitra 266 538 6 069 2,3
5014 Frøya 319 187 7 159 2,3
5015 Ørland 292 987 8 463 3,0
5016 Agdenes 126 476 3 584 2,9
5017 Bjugn 279 138 9 937 3,7
5018 Åfjord 202 214 3 074 1,5
5019 Roan 74 731 859 1,2
5020 Osen 79 768 884 1,1
5021 Oppdal 381 917 7 818 2,1
5022 Rennebu 161 192 2 159 1,4
5023 Meldal 232 305 5 577 2,5
5024 Orkdal 638 112 10 710 1,7
5025 Røros 313 955 4 854 1,6
5026 Holtålen 128 241 1 704 1,3
5027 Midtre Gauldal 359 903 6 446 1,8
5028 Melhus 858 848 22 051 2,6
5029 Skaun 433 256 13 479 3,2
5030 Klæbu 321 877 5 451 1,7
5031 Malvik 708 247 15 376 2,2
5032 Selbu 151 958 202 0,1
5033 Tydal 63 895 1 550 2,5
5034 Meråker 161 333 1 812 1,1
5035 Stjørdal 912 916 17 185 1,9
5036 Frosta 162 185 2 125 1,3
5037 Levanger 1 045 519 31 090 3,1
5038 Verdal 792 753 18 956 2,4
5039 Verran 158 340 3 619 2,3
5040 Namdalseid 121 633 2 713 2,3
5041 Snåsa 141 886 1 791 1,3
5042 Lierne 115 003 997 0,9
5043 Røyrvik 48 959 1 522 3,2
5044 Namsskogan 79 110 2 578 3,4
5045 Grong 163 173 829 0,5
5046 Høylandet 105 484 3 579 3,5
5047 Overhalla 236 330 3 679 1,6
5048 Fosnes 57 102 688 1,2
5049 Flatanger 79 895 603 0,8
5050 Vikna 274 814 10 182 3,8
5051 Nærøy 313 321 7 003 2,3
5052 Leka 54 470 1 667 3,2
5053 Inderøy 396 661 8 048 2,1
5054 Indre Fosen 609 840 6 549 1,1
Fordelast gjennom året 81 700    
Trøndelag 24 156 616 568 300 2,4
       
Trøndelag fylkeskommune 6 065 600 122 017 2,1

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2018, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2017 til nasjonalbudsjettet 2018, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.