Uttalelse om utviklingen i et digitalisert mediemarked fra de nordiske kulturministre, Svalbard 25. april 2017

De nordiske ministre for kultur og medier har på et møte i Nordisk ministerråd på Svalbard 25. april diskutert utviklingen i det nordiske mediemarkedet, særlig knyttet til endringene i annonsemarkedet og konsekvensene det har for reklamefinansierte medier.

Nordicom – Nordisk Informasjonssenter for Medie- og Kommunikasjonsforskning presenterte sin ferske rapport, som er gjort på oppdrag fra Nordisk ministerråd for kultur. Dette er den første helhetlige analysen av utviklingen på annonsemarkedet i Norden fra 2011-16. Under overskriften ”Kampen om reklamen” er den klare konklusjonen i rapporten at digitaliseringen har hatt store konsekvenser for det nordiske medielandskapet.

Den digitale utviklingen har ført til en omfattende endring i forutsetningene for de kommersielt finansierte medievirksomhetene i Norden. Medier på nasjonalt og lokalt nivå har problemer med å konkurrere med reklameløsningene som globale, digitale aktører som for eksempel Google, Facebook og Youtube tilbyr. Selv om det finnes forskjeller mellom landene er tendensen tydelig, og Nordicom antar at utviklingen vil fortsette i samme retning fremover. Når over halvparten av de digitale reklameinvesteringene går til utenlandske selskaper, risikerer man at mange medievirksomheter ikke vil overleve. Det kan påvirke mangfoldet i det nordiske medielandskapet.

Ministrene drøftet rapportens konklusjoner og utviklingens betydning for det fremtidige nordiske medielandskapet.

- Vi ønsker å sikre et bærekraftig, pluralistisk medielandskap med en god balanse mellom allmennkringkastere, privateide medier, globale online-medier og nye innovative medieprosjekter. Det er fundamentet for en bred og fri demokratisk debatt i de nordiske landene. Vi ser derfor med bekymring på utviklingen i reklamemarkedet og konsekvensene den kan ha for medielandskapet. Vi følger dette nøye også på nasjonalt nivå. For å identifisere mulige konkrete tiltak i det nordiske samarbeidet, vil vi iverksette en policy-utredning som skal komme med anbefalinger. Utredningen skal være klar til det neste møtet mellom de nordiske kulturministrene.

Rapporten fra Nordicom -  Nordisk Informasjonssenter for Medie- og Kommunikasjonsforskning kan leses på deres nettsider 

Til toppen