Utlysning: Tilskudd til dialogtiltak

Kulturdepartementet utlyser 650.000 kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse om tros- og livssynsdialog i tros- og livssynssamfunn.

Det lyses ut midler til:

 • Dialogarbeid – aktiviteter på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller tros- og livssynsamfunnene i mellom
 • Tiltak som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse om tros- og livssynsdialog i tros- og livssynssamfunn

I vurderingen av søknadene vil departementet bl.a. vektlegge søkerens og eventuelt andre involverte aktørers kompetanse og erfaring fra lignende arbeid. Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet gi tilskudd til tiltak som (i prioritert rekkefølge):

 1. skjer i regi av, eller i samarbeid med, muslimske organisasjoner eller trossamfunn
 2. bidrar til samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn
 3. bidrar til økt kompetanse og kunnskap om tros- og livssynsdialog

Tilskudd vil ikke bli gitt til trosopplæring, oversettelse og/eller publisering av religiøse tekster, utdanning/studieopphold, skoleturer, leir, sosialt arbeid internt i trossamfunn o.l.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50.000–400.000 kroner.

Midlene lyses ut med forbehold om at Stortinget vedtar KUDs forslag i Prop. 9 S (2017–2018).

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. november 2017

Hvem kan søke

Utlysningen er primært rettet mot tros- og livssynsamfunn og andre organisasjoner på tros- og livssynsområdet. Andre frivillige organisasjoner, lag, foreninger og kommuner kan søke om tilskudd til tiltak i samarbeid med tros- og livssynsamfunn eller andre tros- og livssynsorganisasjoner.

Muslimske trossamfunn og organisasjoner oppfordres særskilt til å søke.

Flere aktører kan gå sammen om en søknad. 

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde

 • en kortfattet beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder 
  - bakgrunn for og formål med tiltaket 
  - hva slags type tiltak
  - målgruppe  
 • opplysninger om 
  - hvem som er ansvarlig for søknaden og gjennomføringen av tiltaket
  - kompetanse og erfaring fra lignende arbeid
  - skriftlig erklæring om eventuell deltakelse fra samarbeidspartnere 
  - finansieringen av tiltaket (oversikt over planlagte utgifter og hvordan disse skal dekkes inn)
 • søknadsbeløp 
 • kontonummer for utbetaling av tilskudd

Søknad med eventuelle vedlegg bes sendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Rapport om bruk av tilskudd

Det vil bli stilt krav om en kortfattet rapport om tiltaket som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Dersom tilskuddet er på 400.000 kroner eller høyere, skal det sendes inn regnskap for disponeringen av tilskuddet, og regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Til toppen