Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 116 om hvorfor NOAH ikke får grunnstøtte

Fra representanten Rasmus Hansson (MDG)

Representanten Rasmus Hansson har stilt følgende spørsmål:

"NOAH har ikke fått noe svar basert på objektive kriterier om hvorfor de ikke mottar grunnstøtte, og det er ikke mulig å forstå utifra de svarene som er gitt hvorfor NOAH ikke får når Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen Norge får slik støtte. Hvorfor får ikke NOAH grunnstøtte?" 

Svar:

Landbruks- og matdepartementet forvalter en tilskuddsordning der det kan gis støtte til landsdekkende organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder generelt, og der dyrevern/dyrevelferd er ett av flere slike områder. Det er et stort mangfold av organisasjoner som hvert år søker. Støtte til organisasjoner er ikke en rettighetsbasert ordning, og det årlig avsatte beløpet er av begrenset størrelse. Bevilgningen kan derfor på langt nær dekke den totale summen det søkes om eller tilgodese alle organisasjoner som søker, selv om de oppfyller kriteriene for ordningen. 

Det er med andre ord ikke slik at støtte skal gis til alle organisasjoner som søker. For inneværende år var det 30 som søkte og 14 som allerede hadde samarbeidsavtale med departementet. Av disse 44 var det kun 27 organisasjoner som etter stortingsbehandlingen ble tildelt støtte, mens 17 fikk avslag. 

I budsjettproposisjonen for 2016 er det foreslått å gi støtte til 30 organisasjoner, det vil si at 18 organisasjoner som har søkt, ikke er foreslått støttet. 

Fordelingen av støtte til organisasjoner er gjenstand for politiske prioriteringer. Den fremlagte budsjettproposisjonen viser departementets forslag til fordeling av midler, mens det er Stortinget som gjennom budsjettbehandlingen bestemmer den endelige fordelingen og tildelingen, uten krav til begrunnelse for eventuelle endringer fra departementets forslag. 

Det er ikke klageadgang på fordelingen av disse midlene, siden det er Stortinget som vedtar tildeling av støtte til den enkelte organisasjon. 

Tildelingene har i stor grad vært videreført over flere år, selv med skiftende regjeringer. Dette har gitt en viss grad av forutsigbarhet for organisasjonene. 

Med hilsen   

Sylvi Listhaug