Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om plantetilgjengelig fosfor

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Theodor Barndon Helland (FrP) om Regjeringen vil etablere et nasjonalt etappemål for hvor stor andel av fosfor i organisk avfall som skal resirkuleres tilbake til landbruket som plantetilgjengelig fosfor.

Svar på spm nr 450 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Theodor Barndon Helland

Det vises til spørsmål nr 450 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Theodor Barndon Helland datert 2.12.2019. Spørsmålet fra representanten Helland lyder slik:

Vil Regjeringen etablere et nasjonalt etappemål for hvor stor andel av fosfor i organisk avfall som skal resirkuleres tilbake til landbruket som plantetilgjengelig fosfor?

Representanten Helland begrunner spørsmålet med at fosfor er et avgjørende grunnstoff for både matproduksjon og menneskelig liv.

Jeg er enig med representanten Helland om at vi må ha en god ressursforvaltning i Norge, og at vi må tilstrebe en effektiv og bærekraftig utnyttelse av fosfor som ressurs. I Granavolden-plattformen stadfester regjeringen at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og videre at det skal utarbeides en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi.

Regjeringen har iverksatt en interdepartemental prosess for å utarbeide en strategi for sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi innebærer mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av alle ressurser i økonomien. Utviklingen internasjonalt og en nasjonal utredning legges til grunn for arbeidet.  Utredningen skal bl.a.:

  • vurdere hvilke næringer/bransjer/samarbeid som har størst potensial i Norge, gitt vår næringsstruktur, ressursgrunnlag og vår menneskelige og finansielle kapital
  • identifisere barrierer for en overgang til en sirkulær økonomi i de aktuelle næringer/bransjer
  • foreslå kostnadseffektive og styringseffektive tiltak for å bygge ned disse barrierene

Som en del av prosessen vil det legges til rette for innspill fra næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn.

Det er mange gode grunner til å resirkulere fosfor. Bedre resirkulering vil gjøre Norge mindre avhengig av fosforimport. For å få dette til, kreves det at husdyrgjødsel, kloakkslam og matavfall håndteres på måter som gjør at vi kan gjenbruke fosforet i størst mulig grad. For landbruket innebærer det først og fremst å utnytte husdyrgjødsel på en god måte. I forbindelse med den pågående gjennomgangen av regelverket for organisk gjødsel, gjøres det vurderinger av muligheter og risiko knyttet til bruk av produkter som tilføres jorda. En målsetning er å stimulere til resirkulering av næringsstoffer og reduserte utslipp til luft og vann. Resirkulering av næringsstoffer forutsetter imidlertid at gjødselproduktene ikke utgjør noen risiko for mattrygghet, dyre- og plantehelse og miljø.

Et nasjonalt etappemål for hvor stor andel av fosforet i organisk avfall som skal resirkuleres tilbake til landbruket som plantetilgjengelig fosfor, er ikke vurdert i denne omgang. Regjeringen er imidlertid svært opptatt av at vi skal ha en god og bærekraftig ressursforvaltning, noe som også stadfestes gjennom at vi nå skal utarbeide en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen