Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om Staur gård

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om Staur gård.

Spørsmål nr. 427 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen til skriftlig besvarelse - Staur gård

Jeg har mottatt spørsmål nr. 427 fra Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen til skriftlig besvarelse. Spørsmålet gjelder Landbruks- og matdepartementets salg av Staur gård. Spørsmålet lyder slik:

"Mener statsråden at konsesjonslovens intensjon er brutt eller oppfylt når budet som vinner gjennom på Staur er så høyt over takst, mens andre bud som er beregnet ut fra eiendommens reelle landbruksmessige verdi, dermed blir uten mulighet til å vinne fram?"

Representanten viser i sin begrunnelse bl.a. til at spørsmålet må ses i lys av reglene i konsesjonsloven om priskontroll ved erverv av landbrukseiendom, og at det i dette tilfellet er viktig å hindre prisøkninger som bryter med samfunnets mål om aktiv og langsiktig forvaltning av jordressursene i Norge.

Konsesjonslovens regler innebærer at det skal skje en etterfølgende kontroll av om erverv av konsesjonspliktig fast eiendom vil ivareta viktige samfunnsmessige hensyn og interesser. Den etterfølgende kontrollen gjelder også hvor staten er selger, slik som tilfellet er ved salg av Staur gård.

Reglene om priskontroll i konsesjonsloven gjelder landbrukseiendom som skal nyttes til landbruksformål. Reglene innebærer at det skal foretas en vurdering av om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. I tillegg til landbruksdrift har Staur gård bl.a. vært drevet som kommersiell og forretningsmessig gjestegårdsvirksomhet med konferanser, møter, selskaper og overnatting. Det er kjøperen som må ta stilling til hvordan eiendommen skal brukes i framtida, og kjøperen må gi opplysninger om dette i søknaden om konsesjon.

Kommunen har etter gjeldende regler avgjørelsesmyndighet ved søknad om konsesjon. Kommunen skal i den forbindelse ta stilling til om ervervet forutsetter priskontroll. Hvis kommunen mener at ervervet krever priskontroll, skal kommunen ta stilling til om prisen er innenfor rammene for priskontroll som går fram av rundskriv M-3/2002 Priser på landbrukseiendom ved konsesjon og rundskriv M-3/2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt. Kommunen kan gi konsesjon selv om prisen overstiger rammene i rundskrivene hvis en slik løsning etter en konkret vurdering kan gi "slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet", jf. konsesjonsloven § 1. I så fall må kommunen ta stilling til om tillatelsen vil få betydning for prisnivået på andre landbrukseiendommer.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen