Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om tiltak rettet mot Jovvset Ante Sara

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om hvorfor regjeringen bruker så lang tid på å rette seg etter anmodningen fra FNs menneskerettskomité og slik setter konvensjonens rolle i tvil.

Svar på spm nr. 2193 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes - Vedr anmodning fra HRC 260619 om tiltak rettet mot Jovvset Ante Sara

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren:  

"Viser til anmodning fra FNs menneskerettskomité (HRC) av 26. juni til Norge om å avvente iverksettelse av tiltak rettet mot Jovvset Ante Sara til HRC har fått behandlet saken prinsipielt. Jeg forventer at regjeringen vil rette seg etter anmodningen. Norge har ratifisert Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med dertil hørende klageordning. Noe annet vil undergrave våre forpliktelser. Hvorfor bruker regjeringen så lang tid på å rette seg etter anmodningen og slik setter konvensjonens rolle i tvil?

Begrunnelse:

Ber om å få oversendt dokumentasjon på korrespondanse mellom FNs menneskerettighetskomité og Regjeringsadvokaten."

Spørsmålet om reduksjon av Jovvset Ante Sara sin reinflokk er rettskraftig avgjort i det norske rettssystemet. Både Sara og staten, som parter i saken, er pålagt etter loven å forholde seg til og rette seg etter Høyesteretts dom. Høyesterett kom frem til at vedtak om reintallsreduksjon ikke var i strid med folkeretten, og at vedtaket var gyldig.

Fra 1990-tallet og fremover kom det foruroligende rapporter om overbeiting og altfor mange rein på Finnmarksvidda. Siden den gang har Stortinget ved en rekke anledninger vært tydelig ovenfor flere landbruks- og matminstre med forventninger om at reintallet må reduseres til et bærekraftig nivå. Med bakgrunn i den alvorlige situasjonen ble det gjennomført en større reintallstilpassing i Finnmark i perioden 2012-2015. Målet med prosessen var økt lønnsomhet og god dyrevelferd gjennom nok beite og sunne dyr. I denne prosessen fikk 231 siidaandeler vedtak om å redusere sitt reintall. Av disse, er det kun Sara som ikke har redusert reintallet i tråd med fattet vedtak.

Det er i dag om lag 147 000 rein i Finnmark. Når reintallsprosessen startet opp, var tallet 186 000. En betydelig reduksjon har funnet sted. Reduksjonen har vært helt nødvendig for å sikre en bærekraftig framtid for reindriften i Finnmark. Å vente med å iverksette reduksjonsvedtaket mot Sara vil være svært urimelig overfor de 230 siidaandelene som har vært lojale og fulgt opp myndighetenes vedtak om reduksjon. Et slikt vedtak vil stride imot prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet, og dermed svekke reindriftas tillit til forvaltningen.

Siden reduksjonsvedtaket ble fattet har Sara økt sitt reintall betydelig. Reintallet i reinbeitedistrikt 20, Fálá, er fastsatt til 2 000 dyr i vårflokk, men hadde i reindriftsåret 2017/2018 et reintall på 2 490 dyr. De er dermed over sitt fastsatte øvre reintall, og reindriftsmyndighetene vil måtte vurdere om det skal iverksettes ytterligere reduksjoner i dette distriktet. I Reindriftsloven er det regler for hvordan et distrikt kan endre fordelingen av rein mellom siidaandelseierne. Denne muligheten gjelder også for reinbeitedistrikt 20 og det er fortsatt anledning for dette distriktet til å gi Sara en større andel av de 2000 reinene som dette distriktet kan ha i vårflokk. 

Norge anerkjenner våre internasjonale forpliktelser, men vi deler ikke FNs menneskerettighetskomités oppfatning om at vilkårene for å be om utsatt iverksettelse er til stede i denne saken. Dette har vi kommunisert til komitéen, noe vi har anledning til å gjøre etter komitéens saksbehandlingsregler.

Når det gjelder henvendelser som angår regjeringsadvokatens arbeid, og kommunikasjon med komitéen, må disse rettes direkte til regjeringsadvokaten.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen