Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om reindriftens arealbrukskart

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) om de nye kartene over reinbeiteområder.

Svar på spørsmål nr. 1875 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Heidi Greni

Stortingsrepresentant Heidi Greni har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hva er årsaken til at dette pilotprosjektet er igangsatt og at de nye kartene over reinbeiteområder er tegnet uten at berørte kommuner og grunneiere er involvert i prosessen?"

Ved inngåelse av Reindriftsavtalen 2014/2015 ble avtalepartene enige om å gjennomføre et prosjekt knyttet til utvikling av reindriftens arealbrukskart. Hensikten var å gjøre reindriftskartene digitale. Videre var det et mål å gi innsyn i reindriftens arealbruk, samt gi en samlet oversikt over gjennomførte utbyggingstiltak innenfor reinbeitedistriktene. Prosjektet er finansiert over reindriftsavtalen. Stortinget er orientert om prosjektet gjennom de årlige proposisjonene om reindriftsavtalen. 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forvalter reindriftskartene for Landbruksdirektoratet, og kartene er tilrettelagt i innsynsløsningen Kilden. Innsynsløsningen viser også en rekke andre kartlag som viser annen arealbruk i reinbeiteområdene.

Det understrekes at reindriftskartene ikke har rettsvirkning.

Reindriftskartene viser de administrative grensene for reinbeiteområder og distrikter basert på gjeldende rettsgrunnlag. Grensene endres av Landbruksdirektoratet kun dersom rettsgrunnlaget endres. Reinbeitedistriktene har ikke tilgang til å justere de administrative grensene. 

Reindriftskartene skal samsvare med den informasjonen om arealbruk som ligger i distriktenes distriktsplaner, og beitebruken i bruksreglene. Etter reindriftsloven § 62 er distriktsstyret pålagt å utarbeide en distriktsplan for distriktet. Distriktsplaner er først og fremst et verktøy for offentlig planlegging og arealdisponering og skal inneholde de opplysninger om virksomheten i distriktet som er nødvendige for den offentlige planlegging. I henhold til § 62 siste ledd bør kommune, fylkeskommune og fylkesmann orienteres om planarbeidet og skal gjøres kjent med hovedinnholdet i planen før den vedtas.

Siste fase i prosjektet er å få etablert et system for ajourhold. Et system hvor reindriften gjennomfører ajourholdet og hvor fylkesmannen kvalitetssikrer oppdateringene forventes å være på plass i løpet av 2020. Det legges opp til at avtalepartene blir orientert om resultatet av prosjektet under forhandlingene om reindriftsavtalen for 2021/2022.  

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad