Svar på skriftlig spørsmål om inntegning av beitebruk i Nibio sine kart

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) om inntegning av beitebruk i Nibio sine kart.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2775 fra stortingsrepresentant Heidi Greni

Stortingsrepresentant Heidi Greni har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Ved gjennomgang viser det seg at Gåebrien Sitje i Trøndelag er det eneste reinbeitedistriktet i landet som har fått tegnet inn beiteområder utenfor sine vedtatte distriktsgrenser. Hvordan kan en slik inntegning være mulig og legges inn i en offentlig kartbase når det er i strid med rettighetskartene, vil statsråden sørge for at alle distrikt må forholde seg til vedtatte distriktsgrenser når de skal inntegne sin beitebruk i Nibio sine kart?"

Reindriftens arealbrukskart er næringens egen oversikt over hvordan reindriftsområdene brukes. Tidligere har reindriften hatt disse kartene i papirformat, og kartene har da vært lite tilgjengelige for andre. Kartene i papirformat var ikke rettskraftige. Det er heller ikke de nye digitale kartene. Formålet med digitaliseringen av kartene er å gjøre kartene tilgjengelige for alle, herunder for kommuner, fylkeskommuner og tiltakshavere.

Det er den faktiske arealbruken som skal tegnes inn på kartet. Inntegningen i kartet endrer ikke på gjeldende rettighetsforhold. Dersom et distrikt har tegnet inn beitebruk i et område uten at det er etablert et rettsgrunnlag for det, gis ikke distriktet med det en rettighet til å bruke dette området. Er det uklare rettigheter i et område må dette avgjøres rettslig.

Det er viktig at det går tydelig fram av arealbrukskartene dersom det er tegnet inn beitebruk i områder hvor det ikke foreligger et klart rettsgrunnlag for reindriftsutøvelsen. Dette gjelder både innenfor og utenfor det samiske reinbeiteområdet. Dette er et forhold jeg tar opp i min dialog med Landbruksdirektoratet og fylkesmannen.

Jeg viser også til mitt svar på spørsmål 2774 fra representanten Greni, som også dreier seg om reindriftens arealbrukskart.  

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad