Svar på skriftlig spørsmål om oppfølging av rapporten etter granskingen av Mattilsynet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om hvordan vil statsråden konkret følge opp rapporten etter granskingen av Mattilsynet.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 635 til fra representanten Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig svar: 

"Korleis vil statsråden konkret fylgja opp rapporten etter granskinga av Mattilsynet - og vil statsråden opne for løysinger som gjev høve til å få vurdert enkeltsaker."

Mattilsynets direktør har i møte den 12. desember 2019 orientert meg om hvordan Mattilsynet vil følge opp funnene fra granskingen med en plan for konkrete tiltak i tiden fremover.

Mattilsynets nye direktør har umiddelbart tatt tak i situasjonen og har opprettet en innsatsgruppe for å sikre tempo og kraft i gjennomføringen av tiltak. Mattilsynet vil i hovedsak ha fokus på å få til bedre dialog og kommunikasjon på tilsyn og med næringene mer generelt, sette i verk tiltak som bidrar til å gjøre det enklere å forstå regelverket og dermed enklere å etterleve, og ha tydeligere styring av planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

Granskingen som KPMG har gjennomført, var en systemgjennomgang for å se hvordan Mattilsynet planlegger, gjennomfører og følger opp tilsyn – og var ikke en gjennomgang av enkeltsaker. Mattilsynet gjennomfører i tillegg en internrevisjon av forvaltningskvalitet i tilsynet med mat og dyr i Rogaland. Det kan ikke utelukkes at denne og andre undersøkelser Mattilsynet gjør av sin forvaltningspraksis, vil avdekke behov for å se nærmere på enkelte saker. Mattilsynet har orientert meg om at de fortløpende vil vurdere dette.

Jeg vil ha en tett dialog mellom departementene og Mattilsynet om oppfølging av funn fra granskingen. Jeg vil derfor ha flere felles møtepunkt med Mattilsynet fremover, utover styringsmøtene.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad