Kunngjøring av sentrale BU-midler og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet

Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningene sentrale bygdeutviklingsmidler og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet.

Formål:

Begge ordningene skal bidra til næringsutvikling i landbruket. Dette omfatter både utvikling av det tradisjonelle landbruket og av bygdenæringer. Overordnet mål med ordningene er å bidra til omdømmebygging av norsk landbruk og mat. 

For søknadsrunden i juni 2014 vil det for begge ordningene kun gis støtte til prosjekter innen lokalmat og grønt reiseliv. Disse føringene gjelder for 2. runde i 2014. Nye føringer for bruken av midlene vil kunne komme i 2015. 

I denne søknadsrunden legges det vekt på å støtte følgende type prosjekter:

 • Prosjekter som stimulerer til eksport av norske landbruksprodukter, spesielt prosjekter der flere mat- og/ eller drikkeprodusenter går sammen for å selge produkter på internasjonale markeder
 • Prosjekter som bidrar til nettverksbygging for aktører innen lokalmat og grønt reiseliv 

Prosjektene må være av overordnet nasjonal karakter eller bidra til regionalt samarbeid. 

Sentrale bygdeutviklingsmidler
Formålet med bygdeutviklingsmidlene er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet
Tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet finansieres over Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Hovedmålet for utviklingsprogrammet er å oppnå økt verdiskaping gjennom produktutvikling, kommersialisering og salg av norske matspesialiteter, samt gjennom utvikling av områdene grønt reiseliv og innlandsfiske.

Hvem kan søke?

Foretak, enkeltaktører og/eller organisasjoner som kan vise til gjennomføringsevne og har konkrete planer for prosjekt som vil bidra til å oppnå formålet med ordningen.  Flere aktører kan samarbeide om en felles prosjektsøknad. 

Hva kan det søkes om støtte til?

Gjennomføring av pilot- og/eller hovedprosjekter innenfor temaer som vil bidra til å oppnå formålet med ordningen

Hvem kan ikke søke/hva kan det ikke søkes om midler til?

 • Det gis ikke støtte til regionale matfestivaler
 • Det gis ikke støtte til drift og investeringer hos enkeltbedrifter
 • Det gis ikke støtte til offentlige aktører

Hva skal søknaden inneholde?

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer (hvis aktuelt), kontonummer og kontaktperson
 • bakgrunn for søknaden og formål med tilskuddet, samt tidsramme og søknadsbeløp
 • totalbudsjett for hele prosjektet det søkes om og som synliggjør inntekter og utgifter, herunder oversikt over arbeidsinnsats/timer (inkludert frivillig arbeid) i prosjektet som inngår i egenfinansieringsandelen
 • andre inntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre offentlige instanser/departementer de siste tre år og om dette er gitt som bagatellmessig støtte, jf. forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte § 2, skal spesifiseres i søknaden
 • detaljert plan for gjennomføring av prosjektet, med fremdriftsplan og målsetninger
 • oversikt over kompetanse og erfaringsbakgrunn for ressurspersoner i prosjektet

Søker må kunne framlegge årsberetning inkl. godkjent regnskap for de siste to år på forespørsel. 

Søkere mottar bekreftelse på at søknad er mottatt så snart som mulig etter søknadsfristens utløp. Søknader som er mottatt etter fristens utløp kan avvises.

Søker må oppgi hvilken av de to ordningene det søkes på.  Søknader som ikke får tildelt midler fra den omsøkte ordningen kan i enkelte tilfeller vurderes for tilskudd fra den andre ordningen. 

Dersom søknader eller vedlegg ikke er fullstendige, kan LMD sette en rimelig frist for retting. Fristen gis skriftlig per brev eller e-post. Dersom tilfredsstillende retting ikke skjer innen fristen, kan søknaden avvises eller avgjøres på ufullstendig grunnlag. 

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak for dette er hjemlet i Offentleglova.'

Tildelingskriterier

Det er fastsatt følgende kriterier for tildeling av tilskudd:

 • Relevante mål: Tiltaket skal kunne knyttes til ett eller flere av målene som er gitt for ordningene
 • Tidsramme: Tiltaket skal ha en klar tidsavgrensning, slik at det ikke legges føringer ut over det enkelte budsjettår eller om permanent støtte.
 • Gjennomføringsevne: I søknaden må det presenteres en realistisk plan for gjennomføring og måloppnåelse.    
 • Finansieringsbehov: I søknaden må det redegjøres for finansieringsbehov. Tilskudd skal som hovedregel bidra til å utløse prosjekter som ellers ikke ville bli realisert.

Tilskudd gis som prosjektstøtte etter søknad. Det gis i utgangspunktet tilsagn om prosjektstøtte kun for ett år av gangen. Det gis ikke grunnstøtte/driftsstøtte innenfor tilskuddsordningene.

Det legges til grunn at prosjektene gjennomføres i henhold til plan og at det rapporteres i henhold til krav som framgår av tildelingsbrevet.  

Søknader sendes:

Per post:
Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo 

Per e-post: postmottak@lmd.dep.no

Søknadsfrist: 01.09.2014.
Alle søkere vil få skriftlig beskjed om resultatet av tildelingene og informasjon om klagemuligheter. Svar kan forventes i slutten av oktober. 

Kontaktpersoner:

Ved spørsmål, kontakt:
Kristin Orlund, avdelingsdirektør. E-post: kristin.orlund@lmd.dep.no. Telefon: 22 24 93 42.
Guro Bolstad, rådgiver. E-post: guro.bolstad@lmd.dep.no. Telefon: 22 24 91 47

Til toppen