Svar på spørsmål om helsetilbud til mindreårig gutt i leir i Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren om hvilke helsetilbud norske myndigheter kan legge til rette for dersom Den internasjonale Røde Kors-bevegelsens sykehus ikke kan behandle en mindreårig norsk gutt. Spørsmålet er overført til utenriksministeren for svar.

Skriftlig spørsmål nr. 2353 (2018-2019).
Datert 30.09.2019

Fra representanten Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren:
Hvilket helsetilbud er det konkret norske myndigheter kan bidra med å legge til rette for, og dersom ICRC sitt sykehus ikke kan behandle gutten, hvorfor henvises det til ICRC? 

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet gir konsulær bistand innenfor de rammene som følger av utenrikstjenesteloven og Meld. St. 12 (2010-2011) Bistand til nordmenn i utlandet. 

Anmodninger om konsulær bistand fra norske borgere i Al-Hol vurderes i hvert enkelt tilfelle i tråd med disse rammene. Saker som gjelder mindreårige norske borgere som lever under vanskelige forhold i leirene i Syria har vært, og fortsetter å være, høyt prioritert. På anmodning fra den omtalte moren er det nedlagt et betydelig arbeid fra utenrikstjenestens side for at lokale helsetilbydere, som jobber under svært krevende vilkår, kan legge til rette for helsebistand til hennes sønn.

Utenrikstjenesten har vært i kontakt med ulike helsetilbydere i leiren, herunder ICRC. Det er medisinsk personell på bakken som foretar medisinske vurderinger og eventuelt gir tilbud om behandling. Tilbudene det kan legges til rette for avhenger av situasjonen i leiren og hvilke tilgjengelige ressurser som finnes.

Helseteam på bakken har tidligere gitt tilbud om både medisinske undersøkelser i leiren og om evakuering til sykehus utenfor leiren, herunder tilbud der mor kunne følge med til sykehus. Mor har avslått de tilbudene om helsehjelp for sønnen som har blitt formidlet henne av utenrikstjenesten og har valgt å forholde seg til feltsykehuset.

Foreldreansvaret står sterkt i norsk lov, og foreldre har både rett og plikt til å ta avgjørelser for egne barn, også i spørsmål relatert til helse. Som redegjort for i svaret datert 25. september avhenger all konsulær bistand til mindreårige av at foreldre med foreldreansvar samtykker. Utenrikstjenesten kan ikke pålegge behandling av barnet.