Svar på spørsmål om utvikling av grønn energiproduksjon via Norfund

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Solveig Horne (Frp) om statsråden kan gi en oversikt over norske bidrag til utvikling av økt kapasitet for grønn energiproduksjon i utlandet via Norfund og andre offentlige organer/bedrifter/institusjoner - samt gi en vurdering av om dette er lønnsomt for vertsland og/eller Norge?

Skriftlig spørsmål nr. 2069 (2019-2020).
Datert 29.06.2020

Fra representanten Solveig Horne (Frp) til utviklingsministeren:
Kan statsråden gi en oversikt over norske bidrag til utvikling av økt kapasitet for grønn energiproduksjon i utlandet via Norfund og andre offentlige organ/bedrifter/institusjoner, både i energivolum og økonomiske rammer; samt gi en vurdering av om dette er lønnsomt for vertsland og/eller Norge?

Utviklingsministerens svar:
Tilgang til fornybar energi er en helt avgjørende forutsetning for økonomisk utvikling og bekjempelse av fattigdom. Dette vet vi fra vår egen historie. I 2015 ble det ikke bare satt et eget bærekraftsmål for å sikre alle tilgang til rimelig og bærekraftig energi, men man fikk også understreket fornybar energis betydning for å nå de andre målene, slik som næringsutvikling, utdanning, helse og likestilling.  

Hele 540 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara mangler elektrisitet. For disse kan tilgang bety at parafinlamper erstattes med trygge lamper med bedre lys, at mobiltelefoner kan lades og at man får tilgang på informasjon gjennom internett, tv og radio. For helsevesen, næringsliv og landbruk betyr det at man kan ta i bruk mange typer maskiner, konserveringsmetoder, luftkjøling og vannpumper.

I årene 2017-2019 har norske midler til utviklingssamarbeidet innenfor fornybar energi vært på omlag 790 millioner kroner årlig. I tillegg kommer bidragene via et av de viktigste instrumentene i norsk utviklingspolitikk: Norfund.

Ved årsskiftet hadde Norfund gjort investeringsforpliktelser på til sammen 24,9 milliarder kroner. Av dette utgjorde investeringsforpliktelser i fornybar energi i overkant av 10,5 milliarder kroner. Investeringene i fornybar energi er innen vannkraft og sol- og vindenergi, og omfatter både nettbaserte og distribuerte løsninger.

I tillegg til dette kommer norsk finansiering gjennom de multilaterale utviklingsbankene og de internasjonale klimafondene GCF (Green Climate Fund) og GEF (Global Environmental Facility), som alle har fornybar energi som prioritert innsatsområde. 

Offentlig finansiering er ikke tilstrekkelig for å sikre universell tilgang til moderne energi. En nøkkelutfordring for utviklingssamarbeidet er derfor å legge til rette for private investeringer. En betydelig del av Norges energi-satsing er støtte til næringslivet for å legge til rette for private investeringer i vannkraft og vind- og sol-energi. I tillegg støttes utvikling av lovverk og styrking av institusjoner, helhetlig energiplanlegging og utbygging av elektrisitetsnett, samt desentraliserte energiløsninger som solstrøm til enkelthus og lokale strømnett.

Regjeringen har også vedtatt å etablere en ny garantisatsning, som skal bidra vesentlig til risikoavlastning for å øke private investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

I 2019 investerte Norfund 1,3 milliarder kroner i fornybar energi. Av dette var 859 millioner kroner investeringer i nye prosjekter og 460 millioner kroner i oppfølgingsinvesteringer. I de nye prosjektene ble det mobilisert 756 millioner kroner i privat kapital. Investeringene i 2019 bidro til ytterligere 757 MW i ny fornybar kapasitet, og sikret blant annet tilgang til strøm gjennom minigrids og private solløsninger til 454.000 nye husholdninger. Det ble også solgt 3,6 millioner enklere sollamper. Samlet bidro Norfund til en kraftproduksjon på 17,2 TWh i 2019.

Norfunds investeringer i energiproduksjon har gjennomgående vært lønnsomme over tid, med en samlet avkastning (IRR) på 7 prosent siden fondets oppstart. I 2019 var avkastningen på 7,4 prosent. Norfunds avkastning reinvesteres i nye prosjekter i utviklingsland.

Gjennom Norfund har norsk næringsliv fått verdifull kompetanse, noe som har gjort dem til naturlige samarbeidspartnere på energifeltet. Norfund har også lyktes med mobilisering av privat norsk kapital i slike investeringer. SN Power, som en sentral investeringsplattform, og investeringssamarbeidet med Scatec Solar og KLP, har bidratt til de gode resultatene. Dette har gitt god avkastning for selskapene og skapt arbeidsplasser også i Norge.

I tilretteleggingen av private investeringer er Norads næringslivsordninger viktige. Scatec Solar fikk eksempelvis støtte til forstudier knyttet til solkraftverket Mocuba i Mosambik. Dette er nå bygget ut og har en installert kapasitet på 40 MW. Det produserer 79 GWh årlig. Mocuba ville heller ikke ha vært mulig uten tidlig norsk støtte til utbygging av nødvendig nettinfrastruktur. I tillegg har Climate Investment Fund, Emerging Africa Infrastructure Fund og Private Infrastructure Development Group bidratt med lån og tilskudd. Norfund har gått inn i prosjektet med egenkapital og garantier, samt støttet miljøtiltak og sosiale tiltak knyttet til investeringen.

Departementets støtte til fornybar energi kanalisert gjennom Norad er sammensatt av ulike typer innsats. Gjennom eksempelvis GetFit-programmet i Uganda har Norge bidratt til installert kapasitet på 122 MW og en årlig energiproduksjon på 315 GWh, noe som tilsvarer 8 prosent av Ugandas totale elektrisitetsproduksjon.

I Liberia har Norge bidratt til gjenoppbyggingen av vannkraftverket Mt Coffee, som har installert kapasitet på 88 MW og en årlig energiproduksjon på 350 GWh. Dette prosjektet ble satt i drift 2017, med 20 prosent norsk finansiering.

De totale investeringene i fornybar energi bidrar til arbeidsplasser og produktive virksomheter, noe som blant annet fremmer likestilling gjennom tilgang på arbeidsplasser for kvinner. Energi-investeringene styrker også varig økonomisk vekst og bedre tjenester innen helse og utdanning.