Svar på spørsmål om kommende generasjoners levestandard

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Sivert Bjørnstad (Frp) om statsråden ser det som uheldig og uønsket at kommende generasjoner skal frykte eller oppleve at de ikke har bedre levestandard enn deres foreldre.

Skriftlig spørsmål nr. 2135 (2019-2020).
Datert 30.06.2020

Fra representanten Sivert Bjørnstad (Frp) til utviklingsministeren:
Anser statsråden det som uheldig og uønsket at kommende generasjoner skal frykte eller oppleve at de ikke har bedre levestandard enn deres foreldre?

Utviklingsministerens svar:
Levestandarden globalt (målt i BNP per innbygger) har økt betydelig over tid. Det at en del fattige land, særlig Kina, har økt sitt inntektsnivå, har gjort at inntektsfordelingen globalt er bedret. Andelen som lever i ekstrem fattigdom er redusert.

Samtidig har en del fattige land blitt hengende etter, og fattigdommen konsentreres i økende grad i Afrika sør for Sahara. Dette er en region hvor klimaendringene kan få stor negativ økonomisk virkning. Tørke, flom og avlinger ødelagt av gresshoppesvermer er bare noen eksempler. I tillegg er den fulle bredden i ettervirkningene av covid-19-krisen ikke kjent ennå. I Afrika sør for Sahara har IMF nå nedjustert sine vekstprognoser i gjennomsnitt til -3,2 prosent for 2020, og det beregnes en nedgang på 5,5 prosent i inntekter per innbygger. Det vil variere betydelig fra land til land.  

Regjeringen har derfor styrket fattigdomsorienteringen i utviklingssamarbeidet og økt norsk bistand til land i Afrika sør for Sahara. Å arbeide for rettferdig og inkluderende utvikling, hvor ingen utelates, er i tråd med bærekraftsmålene og prioriteringene i norsk utviklingspolitikk. 2030-agendaen med bærekraftsmålene er verdens veikart når fremtidige generasjoner skal sikres en god fremtid.