Nye utvisningsregler for straffedømte utlendinger

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endring i utvisningsreglene for straffedømte. Etter endring av utlendingsforskriften vil myndighetene få større adgang til å utsette utvisningsvurderingen og således få større mulighet til utvisning av enkelte straffedømte.

– Jeg mener at det kan stride mot vanlige folks rettsfølelse dersom en utlending, som har begått alvorlig kriminalitet og soner langvarig fengselsstraff, kan slippe utvisning hvis de forhold som eventuelt gjorde utvisning uforholdsmessig, er bortfalt når vedkommende løslates fra fengsel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Fra nå av vil straffedømte kunne utvises selv om dette fremsto uforholdsmessig da utvisningssaken først kom opp. Myndighetene får nå adgang til å legge utvisningsspørsmålet til side og ta det opp igjen når den straffedømte løslates. Spørsmålet om utvisning er forholdsmessig vil da kunne ha forandret seg.

Regelendringene som nå vedtas, vil gjøre det mulig å utsette også en slik forholdsmessighetsvurdering til inntil ett år etter at utlendingen løslates.

Den nye hjemmelen kan blant annet brukes dersom utlendingens helsetilstand og mangel på helsetilbud i hjemlandet gjør at utvisning vil være et uforholdsmessig tiltak, samtidig som det er reell mulighet for at helsehjelpsbehovet kan endre seg før utlendingen løslates.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. september.

Til toppen