Det kypriotiske formannskapets transportprioriteringer

Rapport fra transportråd Olav Grimsbo, EU-delegasjonen

Europaparlamentet er positive til at Kypros på transportområdet vil prioritere etableringen av funksjonelle luftromsblokker og ressurser til utbygging av grensekryssende transportinfrastruktur.

Europaparlamentet er positive til atdet kypriotiske formannskapet på transportområdet vil prioritere etableringen av funksjonelle luftromsblokker og ressurser til utbygging av grensekryssende transportinfrastruktur.  Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

Prioriteringen av mer fart i etableringen av funksjonelle luftromsblokker (FABs) og sikring av tilstrekkelige ressurser til utbyggingen av grensekryssende infrastruktur (TEN-T/CEF) falt i meget god jord i Europaparlamentet da transport- og kommunikasjonsminister Efthemios Flourentzou 10. juli presenterte de kypriotiske transportprioriteringene for transportkomiteen.  Parlamentarikerne mente formannskapet må være pågående overfor medlemslandene slik at vedtatte mål og forpliktelser blir oppfylt. Etter innleggene å dømme er det på disse to områdene det kypriotiske formannskapets resultater vil bli bedømt i Europaparlamentet.

Funksjonelle luftromsblokker
Norge er som EØS-medlem omfattet av EUs lovgivning som etablerte et felles europeisk luftrom. Et tiltak for å bedre samarbeid og samordning er opprettelsen av såkalte funksjonelle luftromsblokker (FAB) som omfatter luftrommet over flere stater. En FAB dekker et avgrenset geografisk område - en luftromsblokk - der statene har ansvar for å formalisere samarbeid slik at det resulterer i et sømløst luftrom på tvers av landegrensene. Det er et mål å reduseres dagens oppdelte luftromsstruktur over Europa til ni funksjonelle luftromsblokker innen utgangen av 2012.

Den planlagte «Aviation Summit» 11.-12. oktober i Limasol på Kypros vil i sin helhet bli viet Det felles europeiske luftrom (Single European Sky) og etableringen av funksjonelle luftromsblokker. Kypros’ målsetting er å bidra til at flest mulig av luftromsblokkene (FABene) er på plass innen fristen 4. desember. I forhold til etterslep og manglende tempo synes imidlertid dette å være i overkant optimistisk. Eksempelvis ligger etableringen av den såkalte Blue MED FAB, som Kypros inngår i, langt etter tidskjemaet. I kommentarrunden sa flere parlamentarikere at formannskapet burde bidra til å presse medlemsland som nøler med å følge opp sine forpliktelser. Ministeren mente imidlertid at dette ikke var formannskapets oppgave, men han vil gi full støtte til Kommisjonens tiltak. Det er stor irritasjon i Europaparlamentet over manglende gjennomføring av Single European Sky-programmet i medlemslandene ti år etter at relevant lovgivning ble vedtatt av de samme landene.

Grensekryssende transportinfrastruktur
Med bakgrunn i Rådets enighet om hovedtrekk og prinsipper for de nye retningslinjene for det transeuropeiske transportnettverkte (TEN-T) og finansieringsordningen Connecting Europe Facility (CEF), vil Kypros arbeide hardt for å bli enig med Europaparlamentet om en best mulig løsning for TEN-T-programmet og EUs medfinansiering. Formannskapet ser på dette som et sentralt virkemiddel både for ny vekst og sterkere samhørighet.

I kommentarrunden fokuserte representanter for alle politiske grupper på betydningen av at budsjettet må stå i forhold til utfordringene.  Det er i ingen vits i å vedta et ambisiøst program dersom man ikke samtidig har en adekvat finansieringsordning, som det ble sagt fra en av representantene. Formannskapet ble sterkt oppfordret til å kjempe for Kommisjonens forslag til CEF-budsjett (50 milliarder euro, herav 32 milliarder til transport) vel vitende om at flere medlemsland har signalisert betydelige kutt. Den kypriotiske ministeren viste forsiktig nok til at CEF vil bli en del av den samlede flerårige økonomiske rammen for EUs virksomhet 2014-2020, men at formannskapet ville gjøre sitt beste for å få til en god løsning. Selv med begrenset makt i budsjettspørsmål er det liten tvil om at Europaparlamentet og transportkomiteen vil kjempe meget hardt for en finansieringsordning (CEF) på nivå med Kommisjonens forslag.

Ros for bruk av moderne i IKT
En ny forordning om digital tachograf/ferdskriver i lastebiltransporten, nye typegodkjenningskrav til kjøretøyer og tilhengere, og endringer i slotsforordningen i luftfart står også på kypriotenes agenda. Mulige rådskonklusjoner om EUs eksterne luftfartspolitikk ble også nevnt dersom Kommisjonen legger fram sin melding i tide. Ellers fikk den kypriotiske ministeren ros for sitt sterke engasjement i arbeidet med økt bruk av moderne IKT i transportsektoren og ikke minst for bedre trafikksikkerhet på Europas veger; særlig fokuset på unge trafikanter fikk positiv mottakelse av parlamentarikerne.

Til toppen