Det plantes mer skog

Ny statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at det ble plantet 28,6 millioner skogplanter på 159 000 dekar i 2014. Dette er en økning på 8 prosent i forhold til 2013. Hedmark topper statistikken, men det var størst prosentvis økning i Møre og Romsdal. Planting er det viktigste tiltaket skogeier gjør.

Totale investeringer i skogplanting var på 147,7 millioner kroner på landsnivå, av dette er 15,2 millioner kroner statlige tilskudd.

Hedmark hadde størst aktivitet, tett fulgt av Oppland. Sammen med Nord-Trøndelag står disse tre fylkene for 55 prosent av planteaktiviteten i 2014. Fylkestallene viser at Møre og Romsdal hadde størst økning fra forrige år, med hele 59 prosent, men fra et lavt utgangsnivå. Troms og Østfold hadde også stor prosentvis økning med henholdsvis 50 og 42 prosent. 

Plikt til å plante

Ifølge bærekraftforskriften plikter skogeier å sørge for tilfredsstillende foryngelse av skogen innen tre år etter hogst, og se til at det er samsvar mellom hogstform og foryngelsesmetode. Foryngelse betyr å fornye skogen, dvs. å sørge for at ny skog vokser opp på hogstfeltet. Man fornyer skogen enten ved å plante eller ved å sette igjen enkelte frøtrær under hogsten, slik at skogen fornyer seg selv. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

Det er skogfondsmidlene som skogeier har avsatt ved hogst som er den viktigste finansieringskilden for skogkulturaktivitet, etablering og stell av ungskog. Men historiske tall viser også en klar sammenheng mellom statlig tilskudd og skogeiernes satsing på skogplanting.

Planting av skog. Skogeier plikter å sørge for tilfredsstillende foryngelse av skogen innen tre år etter hogst. Foto: Tor Danielsen/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Til toppen