Simi Valley, California:

Det transatlantiske samholdet står sterkt

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er i USA og deltok på Reagan National Defense Forum 2. og 3. desember. -Gitt endringene i de sikkerhetspolitiske omgivelsene, er behovet for samhold, både transatlantisk og i NATO større enn noensinne, sier hun.

-Deltakelsen på Reagan National Defense Forum gir oss en god anledning til å fremme norske synspunkter og posisjoner for et tverrpolitisk amerikansk publikum. Temaene favner bredt, og dette er en viktig arena for å fremme norske interesser og prioriteringer. Dette er også en meget god mulighet til å gjennomføre samtaler med viktige aktører, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, som gjennomførte en rekke bilaterale møter gjennom helgen. -Et av hovedpoengene fra meg til det amerikanske publikumet er behovet for en tydelig, tidlig og stabil linje fra den nye administrasjonen i forhold til Russland, sier hun. 

Ine Eriksen Søreide deltok blant annet på et panel under Reagan National Defense Forum der de diskuterte alliertes syn på amerikansk sikkerhet.
Ine Eriksen Søreide deltok blant annet på et panel under Reagan National Defense Forum der de diskuterte alliertes syn på amerikansk sikkerhet. Foto: AK Salbuvik, FD

-Verden er preget av større uforutsigbarhet og kompleksitet, ny teknologisk utvikling og et endret trusselbilde. Vi mener derfor det er i USAs og alliertes gjensidige interesse å videreføre de tette båndene vi har bygget gjennom tiår. Behovet for samhold er stort, sier forsvarsministeren. -Vi har også understreket at Norge er en alliert og partner USA kan stole på. Vi tar ansvar for vår egen sikkerhet, og bidrar til sikkerhet for hele alliansen. Vi tar et særlig ansvar for alliert sikkerhet og er NATO i nord. Internasjonalt deltar Norge aktivt på en lang rekke områder og bidrar til sikkerhet og stabilitet, også med militære styrker, der det er nødvendig, sier hun. 

Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til både formen og innholdet i den nye Trump-administrasjonens utenriks- og sikkerhetspolitikk. Et hovedinntrykk etter møtene og samtalene her er likevel at hovedtrekkene mest sannsynlig vil vedvare når Donald Trump overtar som amerikansk president 20. januar 2017. -Det er også i norsk interesse at USA viderefører sitt globale engasjement og sin lederposisjon i sentrale sikkerhetsspørsmål, sier Eriksen Søreide. -Som Norges viktigste allierte og NATOs desidert største bidragsyter, er USA en avgjørende sikkerhetspolitisk faktor for stabilitet og forutsigbarhet i Norge og våre nærområder. Noe som virker sikkert er at det amerikanske kravet om at europeiske allierte øker forsvarsbudsjettene bare vil styrkes ytterligere med Trump som president. Norge har allerede argumentert for betydningen at både vi og andre alle bidrar mer til alliert byrdefordeling. Europa må gjøre mer for egen sikkerhet gjennom å bruke mer penger på forsvar og å bruke pengene på en bedre måte, noe regjeringen også gjør med den nye langtidsplanen for Forsvaret, sier hun.

Forsvarsministeren møtte General Neller, sjef for USMC. Han understreket at USMC og Norge har en lang historie sammen.
Forsvarsministeren møtte General Neller, sjef for USMC. Han understreket at USMC og Norge har en lang historie sammen. Foto: AK Salbuvik, FD

-For Norge ligger de langsiktige prioriteringene fast, slik de har gjort gjennom skiftende amerikanske administrasjoner. NATO og det bilaterale forholdet til USA er bærebjelker i norsk sikkerhet. Vi vil ivareta og videreutvikle våre sikkerhetspolitiske bånd gjennom NATO og det bilaterale sikkerhetspolitiske samarbeidet med USA. Vektlegging av NATO og forholdet til USA har vært norsk linje siden 1949, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Reagan National Defense Forum (LINK) er en årlig konferanse som samler rundt 800 sentrale aktører i det amerikanske utenriks- og sikkerhetspolitiske miljøet. Årets tema er Peace Through Strength: National Defense and the new Adminstration. Overgangen til en ny administrasjon og mulige utenriks- og sikkerhetspolitiske implikasjoner av dette preget naturlig nok diskusjonene. På agendaen stod flere større taler, samt en rekke paneldiskusjoner med medlemmer fra den amerikanske kongressen, sivile myndighetspersoner og militære ledere. Forsvarsministeren deltok i et panel om allierte perspektiver på amerikansk sikkerhets- og forsvarspolitikk. 

Forsvarsministeren møtte tidligere CIA-sjef og tidl. forsvarsminister Leon Panetta. Han berømmet Norge for å være en solid alliert som tar forsvar på alvor.
Forsvarsministeren møtte tidligere CIA-sjef og tidl. forsvarsminister Leon Panetta. Han berømmet Norge for å være en solid alliert som tar forsvar på alvor. Foto: AK Salbuvik, FD
Til toppen