Dialog om borgernes rettigheter etter brexit

Norge, Island og Liechtenstein diskuterte denne uken med Storbritannia hvordan den politiske enigheten mellom EU og Storbritannia om borgernes rettigheter kan utvides til også å omfatte EØS/Efta-landene.

En delegasjon fra Norge, Island og Liechtenstein møtte en delegasjon fra Storbritannia 12. februar i London. Tema var hvordan den politiske enigheten mellom Storbritannia og EU fra 12. desember 2017 om å sikre rettighetene til hverandres borgere etter at Storbritannia forlater EU, kan utvides til å også omfatte EØS/Efta-landene og deres borgere.

Avtalen mellom EU og Storbritannia dekker blant annet oppholdsrett, trygdespørsmål, rett til helsetjenester og anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner.

Norske statsborgere har gjennom EØS-avtalen rett til å ta opphold i Storbritannia på lik linje med EU-borgere og britiske borgere har en tilsvarende rett til å ta opphold i Norge. Det bor i dag om lag 20 000 nordmenn i Storbritannia og rundt 15 000 britiske statsborgere i Norge.

Møtet fant sted i en god tone og samtalene var positive. I etterkant av møtet ble EØS/Efta-landene og Storbritannia enige om følgende felles uttalelse:

«Den 12. februar 2018 møttes representanter for EØS‑Efta‑landene (Island, Liechtenstein og Norge) og Storbritannia for å drøfte avtalen om borgernes rettigheter som ble inngått mellom Storbritannia og EU i desember 2017. Møtet bar preg av gode diskusjoner om disse spørsmålene, og partene bekreftet sitt ønske om å trygge rettighetene til britiske borgere bosatt på Island, i Norge og i Liechtenstein og rettighetene til de tre landenes borgere bosatt i Storbritannia, samt å sikre deres status som fastboende.»

Til toppen