Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dialog om konkurranseforholdene i matnæringen

Høstens første Europadialog, med tema effektivitet og markedsforhold for landbruksbasert matnæring, gikk av stabelen i Norway House 28. september. Med deltakere fra Kommisjonen, EUs formannskap, norske myndigheter og næringsorganisasjoner bidro seminaret til viktig dialog mellom Norge og EU på området. EU-delegasjonens landbruksråd og konkurranseråd rapporterer.

Under tittelen "Competitive agro-food industry, efficient distribution, margins and market prices" fant dialogseminaret mellom EU og Norge sted 28. september ved Den norske EU-delegasjon i Brussel. Seminaret ble åpnet av ambassadør Oda H. Sletnes.

I tillegg til å bidra til generell dialog mellom relevante miljøer i Norge og i EU, bidro seminaret også til de neste trinn i EU-delegasjonens arbeid med oppfølgingen av Kommisjonens rapporter i løpet av høsten.

Møteplass mellom EU og Norge
Europadialogene er en ny møteplass mellom Norge og EU for diskusjon og informasjonsutveksling om aktuelle spørsmål som berører forholdet mellom EU og Norge og som ellers har relevans for begge parter. Europadialogene arrangeres av EU-delegasjonen i samarbeid med andre norske aktører. Les mer om EU-delegasjonens nysatsing, Europadialoger her.

På dialogmøtet 28. september var det 52 deltakere. Kommisjonen var representert med ti personer fra i alt fem generaldirektorater. Sverige og Spania, som er henholdsvis nåværende og påtroppende formannskap i EU, var representert. I tillegg var det representanter for Tyskland, Finland og Sveits. Cirka halvparten av deltakerne kom fra norske næringsorganisasjoner og forvaltningsorganer. Seminaret var vellykket og vil forhåpentligvis ha bidratt til dialog mellom EU, Norge og enkelte naboland om markedsforhold for landbruksbaserte matvarer i tiden som kommer.

Krisen i melkemarkedet
Bakgrunnen for seminaret er på EU-siden, Lisboa-prosessen og Høynivågruppen som har gitt seminaret navn. Dessuten har Rådets og Kommisjonens arbeid med markedsforhold, særlig i lys av den økonomiske krisen og krisen i markedet for melkeprodukter, vært viktig. På norsk side er bakgrunnen å finne i tilsvarende problemstillinger, særlig knyttet til meierisektoren, som Konkurransetilsynet og landbruks- og matdepartementet (LMD) gjennom en årrekke har arbeidet med hver for seg. Et miniseminar om ”monitoring of markets” mellom norske representanter og ulike generaldirektorater som fant sted 7. juli i Brussel, bidro til å avklare at det er stort tilfang av felles utfordringer som gjør at en videre dialog er interessant for både EU og Norge.

Innleggene på konferansen

På programmet sto Michel Coomans fra generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri (DG Enterprise) som presenterte arbeidet og anbefalingene fra EUs høynivågruppe for konkurransekraft i jordbruksbasert matvarenæring. Les Coomans presentasjon her. 

Paolo Gouveia fra COPA-COGECA (den europeiske organisasjonen for jordbruk og samvirkeindustri) redegjorde for sitt syn på arbeidet i høynivågruppen og la særlig vekt på utfordringene knyttet til konkurranse og maktbalanse i verdikjeden. Gouveia etterlyste blant annet støtte for å fremme nødvendig organisering for å sikre primærprodusentenes interesser overfor varehandelen, og nevnte leverandørkreditter på opptil, og i noen land mer enn, 100 dager som indikasjon på skjev maktfordeling. Les Gouveias presentasjon her. 

Leif Forsell fra LMD gjennomgikk norske markedsordninger med særlig vekt på utviklingen av rammebetingelser for å sikre konkurranse i meierinæringa. Han fortalte også om landbruksministerens nylige initiativ med sikte på en maktutredning i forhold til verdikjeden for mat i Norge. Les Forsells presentasjon her. 

Pierre Bascou fra generaldirektoratet for landbruk og distriktsutvikling (DG Agri) tok for seg Kommisjonens arbeid med å forberede et pris-overvåkingssystem som oppfølging av Høynivågruppens arbeid og initiativ som er tatt i Rådet. Bascou fremla resultater fra analyser av prisutviklingen på ulike matvarer. Resultatene dokumenterte ulik utvikling i bearbeidingsverdier på ulike ledd av verdikjeden i EU, med synkende andel for primærnæringene. Resultatene viste videre store prisvariasjoner internt i EU, og et vesentlig etterslep mellom nedgangen i priser på primær- og konsumentleddet. Han kom også inn på økonomifaglige utfordringer knyttet til pris- og marginovervåkning og behovet for mer politikkrelevant statistikk. Les Bascous innlegg her. 

Magnus Gabrielsen fra Konkurransetilsynet gjennomgikk Tilsynets mangeårige arbeid med overvåkning i dagligvarebransjen og spesielt meierisektoren. Han gikk blant annet inn på kriteriene som Tilsynet bruker for å avgjøre om Tine, som dominerende aktør, kan sies å drive konkurransebegrensende (”predatory”) prising av enkelte produkter i forhold til sine meierikonkurrenter. Les Gabrielsens innlegg her. 

Kurt Wass fra EFTAs statistikkontor gjennomgikk de statistiske datakildene som er tilgjengelig og som kan brukes til ulike formål innen overvåkning og analyse av pris- og konkurranseforholdene i matvaremarkedene. Les Wass innlegg her. 

Paneldebatt
Coomans, Gouveia, Bascou og Forsell deltok i en paneldebatt som ble ledet av Ivar Pettersen fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Pettersen påpekte at Høynivågruppens arbeid og presentasjonene veksler mellom å være opptatt av konkurransedyktighet og konkurranse, og spurte hva som var viktigst. Representantene fra Kommisjonen innrømte en viss uklarhet, men pekte på at det er konkurranseevnen som er hovedoppgaven, men at det er en sammenheng. Konkurranseevne fremmes gjennom konkurranse. En av de svenske deltakerne mente handelspolitikken er avgjørende for både konkurranse og konkurranseevne og at det var naturlig å trekke inn avtalene om handel med bearbeidede landbruksvarer i en slik debatt. Fra norsk side ble det avvist med begrunnelse i at dette nettopp er avtaler som skal bidra til at konkurranse kan foregå på en "level playing field".

Viktig dialog
I tillegg til å bidra til generell dialog mellom relevante miljøer i Norge og i EU, har seminaret også bidratt til de neste trinn i EU-delegasjonens arbeid med oppfølgingen av Kommisjonens rapporter i løpet av høsten:
- DG ECFIN: Oppfølgingsrapport om markedsovervåkning – oktober 2009
- DG AGRI: Rapport om ’value added’ for næringsmiddelkjeden og Rapport om markedet for melk- og meieriprodukter – november 2009
- DG MARKT: Rapport/melding om dagligvaremarkedet i november – november 2009

Uformelt ble det i forbindelse med seminaret også avklart at to av anbefalingene fra Høynivågruppen, av spesiell interesse for norske konkurransemyndigheter, nr 15 - Sikre optimal funksjon i hele matverdikjeden og nr 16 - Granske effekten av “private labels”, skal følges opp av DG Enterprise. 

Les programmet for dialogseminaret her

Til toppen