Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Digital transformasjon i utviklingspolitikken - nå har du mulighet til å påvirke

Har du erfaringer, ideer eller utfordringer rundt hvordan vi best kan tilrettelegge for innovative partnerskap i utviklingspolitikken. Eller hvordan Norge best kan utnytte sin digitale kompetanse og erfaring i utviklingspolitikken? Da vil de som arbeider med departementets stortingsmelding om disse problemstillingene gjerne høre fra deg.

Vi er inne i en teknologisk revolusjon som fundamentalt endrer måten vi lever, arbeider og forholder oss til hverandre på. Omfanget og kompleksiteten i den digitale transformasjonen gir muligheter til å påvirke utviklingen i verden på en helt annen måte enn vi noen gang tidligere har hatt. Ny teknologi kan være en viktig katalysator for utvikling, vekst, sosial endring, demokratisering og medbestemmelse. Ny teknologi kan gjøre det enklere å nå de mest marginaliserte på en effektiv måte.

Denne muligheten må vi gripe, og Norge skal ligge i front når det gjelder å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering – for å nå de som trenger det mest. Vi må gjøre det ved å involvere alle interessenter i den globale politikken, fra offentlig og privat sektor til akademia og det sivile samfunn.

For å orientere Stortinget om departementets digitaliseringssatsing har vi satt i gang et arbeid med en stortingsmelding.

Meldingen skal knyttes opp mot å nå bærekraftsmålene innen 2030 og skal bygge på digitaliseringsstrategien som ble lansert i august.  Det vil være et særlig fokus på digital inkludering gjennom globale digitale fellesgoder for å sikre at utviklingsland får ta del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir. I tillegg vil mobilisering av næringslivet og sivilt samfunn for å bidra til å lukke det «digitale gapet» og sikre finansiell inkludering være fremtredende tema i meldingen.

Norge er blant verdens mest digitaliserte samfunn. Vi har store og konkurransedyktige selskaper og en underskog av små og innovative bedrifter. Offentlig sektor har utviklet digitale tjenester som er i verdenstoppen. Dette gir et godt utgangspunktet for hva Norge kan bidra med.

Det er et mål å stimulere til innovative partnerskap mellom privat sektor, forskningsmiljøer og sivilt samfunn gjennom finansieringsmekanismen Visjon 2030. Mekanismen forvaltes av Norad, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Visjon 2030 har hittil vært begrenset til helse og utdanning, men kan utvides til innovative digitaliseringsprosjekter innen andre områder, som for eksempel hav.

Satsingen på digitalisering styrkes også i eksisterende finansieringsordninger for næringsutvikling og jobbskaping. Bedriftsstøtteordningen gjør det mulig for selskaper som vil satse i utviklingsland å få støtte til forundersøkelser, pilotproduksjon, partnersøk og ekspansjoner. Ordningen er allerede benyttet av etablerte norske IKT-bedrifter som vil satse i utviklingsland.

I denne innspillsrunden er vi i hovedsak ute etter erfaringer, ideer og utfordringer rundt hvordan vi best kan tilrettelegge for innovative partnerskap i utviklingspolitikken. Hvordan kan vi utnytte Norges digitale kompetanse og erfaring i utviklingspolitikken? Og hvordan kan vi tilrettelegge for at små og store digitale bedrifter og sivilt samfunn får bidratt til å gi mest mulig effekt av utviklingspolitikken slik at vi kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene?

Send innspill eller ta kontakt hvis du har noen spørsmål, til [email protected] innen 15. mai 2019.

Relevant bakgrunnsinformasjon:

 

Til toppen