Digitale møter om finansiering av offentlig infrastruktur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang et større arbeid med å vurdere hvordan offentlig infrastruktur bør finansieres. Det dreier seg om finansiering av vann- og avløpsanlegg, vei, gangsti, barnehager, skoler eller annen nødvendig, offentlig infrastruktur i forbindelse med utbygging av boliger. Gjennom arbeidet ser departementet på forskjellige modeller for utbyggerbidrag. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har innspillsmøter både med utbyggere og kommuner denne uka.

- Dagens ordning med utbyggingsavtaler er et godt utgangspunkt. Men vi får signaler fra både kommuner og utbyggere på at reglene ikke fungerer helt som ønsket. Denne uken skal vi snakke med de som bruker og kjenner regelverket i praksis, slik at vi får et bedre grunnlag for å utvikle regelverket videre, sier i Astrup.

Reglene om utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for å innhente utbyggerbidrag til infrastrukturinvesteringer i dag. Utbyggingsavtalene gir kommunene en finansieringsmulighet på kort sikt, og kan dermed bidra til raskere realisering av arealplaner. For utbyggere bidrar avtalene til at de slipper å vente på at kommunen etablerer nødvendig infrastruktur før de kan begynne å bygge. Men det ser likevel ut til at det er rom for forbedring.

Gjennom innspillsmøtene ønsker departementet å få vite hvilken infrastruktur næringen og kommunene mener private bør være med på å finansiere, og hva som er en hensiktsmessig fordeling av kostnader. Ønsket er å få på plass et regelverk som sikrer forutsigbarhet og tidsbesparelse for utbyggere og ressursbesparelse for kommunene.

Liste over inviterte deltakere(pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker også innspill fra andre enn de som deltar på innspillsmøtene.

- Det er mange som har erfaring med bruk av utbyggingsavtaler. Vi vil gjerne ha innspill på hvordan regelverket bør endres for å oppnå en mer hensiktsmessig finansiering av offentlig infrastruktur. Jeg oppfordrer derfor andre aktører til å gi oss skriftlige innspill, sier Astrup.

Skriftlige innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan sendes til utredningsleder Caroline Kongerud på e-post caroline.kongerud@kmd.dep.no. Departementet ber om at innspillene er på maksimalt 2 sider. Fristen er 1. juni 2020.