Mot et sterkere digitalt indre marked

Rapport fra forvaltningsråd John S. Engstrøm, EU-delegasjonen

Nylig møttes EU-ministre for å diskutere hvordan det indre marked kan forsterkes på det digitale området. EUs mål er å fordoble omfanget av netthandel innen 2015. Forvaltningsråd John S. Engstrøm rapporterer.

Det danske formannskapet i EU arrangerte 2. og 3. februar en uformell ministerkonferanse i konkurranseevnerådet, der hovedtemaet var hvordan det indre marked kan forsterkes også på det digitale området, det vil si ved bruk av internett. De norske statsrådene Tora Aasland og Trond Giske var til stede hver sin dag. Diskusjonene her bør ses i sammenheng med Kommisjonens nylig fremlagte handlingsplan for elektronisk handel. Blant temaene var bruk av elektroniske fakturaer, elektroniske, offentlige innkjøp, ikt-standarder o.a. Målet er å fordoble omfanget av handel over nett innen 2015. Offentlige innkjøp forventes å skje elektronisk innen 2016. Les mer om konferansen og temaene der på det danske formannskapets nettsider. Oppsummerende konklusjoner framkommer her.

Vil fremme elektronisk handel
For tiden drøfter også Europaparlamentet tiltak for å fremme større grad av elektronisk handel og en forsterkning av et reelt, indre marked på det digitale området. Europaparlamentets komité for industri, forskning og energi (ITRE) debatterer 6. februar utkastet til innstilling fra saksordfører om et konkurransedyktig digitalt, indre marked – ”eGovernment as a spearhead”. Innstillingen kan leses her.

Safer Internet-dag
EU-programmet ”Safer Internet” er særlig rettet inn mot barn og unges bruk av internett. Norge deltar i programmet. Tirsdag 7. februar ble markert som ”Safer Internet Day”, der en rekke arrangementer satte søkelyset på aktuelle problemstillinger og mulige tiltak for å beskytte barn når de bruker nettet. Deltakelsen er langt videre enn EU-landene, over 70 land deltar med arrangementer under vignetten ”Safer Internet Day”. Norge deltar ved tiltak organisert av Medietilsynet ved ”Trygg bruk”.  Se ellers mer informasjon på EU-programmets hjemmesider.

Kommisjonen la fram en midtveisevaluering av programmet Safer Internet 3. februar 2012 (COM(2012) 33 final). Programmet får en positiv evaluering, men evalueringsrapporten gir samtidig noen anbefalinger om initiativer som kan gi større effektivitet og gjennomslagskraft.

 

Til toppen