Digitalt sårbarhetsutvalg i Brussel

Av Andreas Høglund, EU-delegasjonen

Forrige uke besøkte digitalt sårbarhetsutvalg Brussel. Formålet var å lære mer om hvordan EU og internasjonale selskaper jobber for sikkerhet i det digitale rom.

Nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn forteller om Norges forhold til EU. Foto: Andreas Høglund, EU-delegasjonen
Nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn forteller om Norges forhold til EU. Foto: Andreas Høglund, EU-delegasjonen

Regjeringen satte i fjor ned et digitalt sårbarhetsutvalg. Formålet er å kartlegge hvor sårbart det digitale samfunnet er og foreslå tiltak som vil styrke samfunnets beredskap og sikkerhet på den digitale arenaen. Senere i år skal utvalget levere en offentlig utredning til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Hensikten med besøket til Brussel er å få et grep om den internasjonale konteksten rundt det vi jobber med i Norge, sier leder for utvalget, Olav Lysne.

I mandatet gitt av regjeringen står det at utvalget skal beskrive hvordan relevante allierte og andre sammenlignbare land arbeider med å redusere digital sårbarhet, med særlig vekt på virkemidler som har overføringsverdi til norske forhold.

Møter de samme utfordringene

Norge og EU jobber med de samme problemstillingene, og gjennom EØS- og Schengen-avtalene tar Norge inn lover og regler fra EU i norsk rett. Derfor satte utvalget av to dager i Brussel for å lære mer om EUs arbeid.

Nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn, orienterte om delegasjonens arbeid. Digital sikkerhet angår de fleste sektorer i samfunnet. Delegasjonens fagråder innen justis, IKT og samferdsel fortalte om EUs politikk og samarbeid med Norge innenfor sine ansvarsområder.

Utvalget møtte også representanter fra Google og Microsoft, to IT-selskaper som behandler store mengder persondata og derfor legger stor vekt på digital sikkerhet. De poengtere at digital sikkerhet er like relevant for offentlige så vel som private aktører.

Balanse mellom sikkerhet og personvern

Representanter fra ulike generaldirektorater i Europakommisjonen fortalte om EUs arbeid. Digital infrastruktur er noe man i større grad har blitt opptatt av på flere områder de senere årene. For eksempel fikk utvalget høre om EUs plan om en energiunion og hvordan man er helt avhengig av digital infrastruktur for å realisere dette. Norge som betydelig energieksportør til EU har interesse av å følge denne utviklingen.

Utarbeidelsen av et digitalt indre marked er en av hovedprioriteringene til Europakommisjonen de neste årene. En viktig problemstilling er hvordan man skal balansere sikkerhet og personvern. Representanter fra Generaldirektoratet for justis og forbrukere (GD JUST) fortalte om hvordan de jobber for bedre digital informasjonsutveksling, en prosess Norge deltar i.

Et av mandatene til utvalget er å se på digital sårbarhet i finans- og banksektoren. For å lære mer om dette møtte utvalget Generaldirektoratet for finansiell stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunion, (GD FISMA).  En internasjonal finanssektor med digitale transaksjoner byr på utfordringer. Sikkerhet knyttet til betaling med kort er et av områdene Norge og EU jobber med kontinuerlig.

– Møtet med GD FISMA var fruktbart. EU har mange av de samme utfordringene som vi har i Norge. Her kan vi lære av hverandre, sier Olav Lysne.

Les mer om Norges samarbeid med EU innen IKT og forvaltning her.

Til toppen