Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tale ved Dignis 30-årsjubileum

Oslo, 5. november 2013

- Digni er på mange vis et barn av det systemet jeg selv nå representerer, nemlig Utenriksdepartementet og vårt direktorat Norad. Norad var en aktiv fødselshjelper da Digni ble etablert for tretti år siden, med rot i Det Norske Misjonsrådets Bistandsnemnd, sa statssekretær Hans Brattskar da han talte på Dignis 30-årsjubileum.

(Sjekkes mot framføringen)

Tusen takk for invitasjonen til å være med på å feire Dignis 30-årsjubileum – på vegne av regjeringen vil jeg få gratulere!

Digni er på mange vis et barn av det systemet jeg selv nå representerer, nemlig Utenriksdepartementet og vårt direktorat Norad. Norad var en aktiv fødselshjelper da Digni ble etablert for tretti år siden, med rot i Det Norske Misjonsrådets Bistandsnemnd. Men noen nykommer var ”barnet” ikke. Da Digni ble etablert, hadde den norske misjonsbevegelsen vært aktiv i nærmere 200 år og det er derfor en voksen 30-åring vi feirer.

I dag er Digni en sentral stemme i den norske utviklingsdebatten. Medlemsorganisasjonene er viktige pådrivere for å styrke sine partnere i Sør, og kan stå som god representanter for den viktige rollen sivilt samfunn kan spille.

Dignis medlemsorganisasjoner og deres partnere er fortsatt store og viktige tjenesteleverandører av helse og utdanning. I mange land driver trosbaserte institusjoner store deler av helsetjenestene, særlig på landsbygda, og er et forbilde for å holde den kvalitative standarden oppe. Lederne i disse institusjonene har stor innflytelse på folks liv og oppfatninger av samfunnet. Sammen med det sosiale tjenestetilbudet representerer de en viktig etisk og politisk kraft i kampen for menneskeverdet og mot maktmisbruk og undertrykkelse.

Den offentlige norske tilliten til Dignis arbeid er sterk. Derfor har Digni mottatt og mottar fortsatt, betydelig støtte over bistandsbudsjettet til det langsiktige utviklingsarbeidet de 19 misjonsorganisasjonene og kirkesamfunn gjennomfører i sine prosjekter i nærmere 40 land.

Digni har likevel ingen enkel jobb. Det er mange utfordringer når man skal bistå dem som faller utenfor og som ikke får sin del av samfunnets goder samtidig som de kjemper for et verdig liv i tråd med egne ønsker og ambisjoner.  Ekstra krevende er det også å ta parti for de marginaliserte og undertrykte når dette butter mot tradisjonelle kulturelle holdninger, religiøse verdier eller generelle fordommer mot folk som er annerledes.

Jeg vet at Digni og medlemsorganisasjonene har en god dialog med sine partnere ute, og at lokale ledere engasjeres i spørsmål om kriminalisering av seksuelle minoriteter, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner og for reproduktiv helse, familieplanlegging og seksualundervisning også for jenter. Dette er ofte ikke lett og må gjøres med respekt for ulike verdier og gjennom samarbeid på områder der det er mulig, og i dette arbeidet kan nettopp Dignis medlemmer og partnere ha god mulighet for å nå fram med dialog. 

I anledning Dignis 20-årsjubileum, ble det laget en studie om nasjonale kirkers rolle i utviklingen av sivilt samfunn. Denne studien konkluderte med at det ikke er noen automatikk i at kirker blir gode korrektiv til samfunnet og viktige påvirkere for sine omgivelser. Men rapporten dokumenterte at potensialet er til stede, og at det kan utnyttes når situasjonen krever det. Ingenting har rokket ved denne påstandens gyldighet ti år seinere. Det er altså ikke nok å være til stede hos en partner for at kirkene skal være konstruktive i å bygge sivilt samfunn, i å fremme demokrati, menneskerettigheter og deltakelse. De nasjonale kirkene må arbeide bevisst både med sin egen organisasjon og struktur, og med hvordan de opptrer i samfunnet for å kunne utnytte det potensialet de har. Vi har sett mye godt arbeid fra kirkelige aktørers side særlig når det gjelder hiv/aids-arbeidet.

Digni var en viktig partner i prosjektet om Religion og utvikling som UD igangsatte. Rapporten kom i fjor.  Det arbeidet peker på behovet for bedre forståelse for religion og religiøse spørsmål i utviklingspolitikken, og på den viktige rolle religiøse aktører kan ha i den sammenheng.

Som representant for UD vil jeg rose Digni for det systematiske og solide arbeidet organisasjonen har nedlagt over lang tid for å forbedre rapportering og dokumentasjon på oppnådde resultater. Dette er nå blitt en del av den nye samarbeidsavtalen som er inngått med Norad for perioden 2013-2017.

Denne regjeringen er fremdeles svært ung, men vi begynner å gå igjennom eksisterende avtaler i bistanden og å trekke opp nye linjer for politikken fremover. I den politikken vil de frivillige organisasjonene, inkludert Digni, ha sin naturlige plass. Det personlige engasjementet som både medlemmer og ansatte viser i det arbeidet de frivillige organisasjonene utfører, er helt i tråd med den grunnholdningen som denne regjeringen bygger på – at det er enkeltmennesket som er det avgjørende.

Regjeringen har også gjort det klart at vi vil fokusere på fattigdomsbekjempelse, med spesiell vekt på Afrika. Her vil vi naturligvis involvere de frivillige organisasjonene som har erfaring, nettverk og kunnskap som vi trenger.

Den beste måten å bekjempe fattigdom på mener vi er å gi hjelp til selvhjelp. Vi kan ikke løfte andre mennesker ut av fattigdom, men vi kan bidra til at mennesker selv kan arbeide seg ut av den. Et slikt bidrag må gis med respekt og verdighet, og tiltakene må være i tråd både med lokale behov og med våre verdier. Utdanning er et slikt tiltak, og det vil få en sentral plass i vår politikk. Samtidig betyr det ikke at vi ikke skal kreve noe av mottakerne. Snarere tvert om. Vi skal også ha respekt for at pengene vi bruker er skattepenger som tilhører det norske folk, og kravene til at alt brukes på riktig måte, og til de rette tiltakene, er sterke. Korrupsjon og »mislighet» er ikke akseptabelt.  Men det er jeg sikker på at vi alle her er enige om.

Det siste elementet jeg vil fremheve i den nye regjeringens politikk, er vekten vi legger på demokrati og menneskerettigheter. Arbeidet for å fremme dette, vil bli en viktig del av vår politikk fremover, og Digni har sin plass i dette, også.

Jeg vil med dette avslutte med å gratulere jubilanten nok en gang, og ønske alt godt for Dignis arbeid framover.

*****

Les mer på organisasjonens nettsider.

Til toppen