Direktiv om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Ingen nye stoffer ble ført opp på forbudslisten, men mange nye stoffer skal vurderes med tanke på mulig forbud. Det ble resultatet etter at miljøkomiteen i Europaparlamentet onsdag 2. juni behandlet det reviderte direktivet som regulerer farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, det såkalte RoHS-direktivet. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

Det gjeldende RoHS-direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. Innhold av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter reguleres derfor også i Norge gjennom bestemmelser i dette direktivet. Oppvaskmaskiner, datamaskiner og støvsugere er eksempler på elektriske og elektroniske produkter.

Rapportør Jill Evans (De grønne) hadde i sin rapport foreslått omfattende nye forbud, som omfattet alle bromerte og klorerte flammehemmere, samt PVC. Det var ikke mulig å samle flertall for dette, og det endte med at ingen nye stoffer ble ført opp på forbudslisten under direktivet (anneks IV).

Til gjengjeld ble stoffene ført opp på listen over stoffer som skal vurderes med tanke på mulig forbud (anneks III), og nanomaterialer ble også inkludert (særlig asbestlignende karbon-nanorør og nanosølv). Der ble det også lagt til 30 stoffer fra nåværende kandidatliste under kjemikalieregelverket REACH, samt Bisfenol A. Vedtaket legger også opp til en egen prosedyre under RoHS-direktivet for å utvide direktivet med nye stoffer, der Kommisjonen får delegert myndighet til dette under art. 290 under Lisboa-traktaten. De foreslår samtidig kriterier som Kommisjonen skal legge til grunn i dete arbeidet. Det var flertall for et åpent virkeområde, med noen unntak. Et av unntakene gjald innstallasjoner for fornybar energi, noe som vil omfatte solpaneler - noe det hadde vært mye diskusjon om på forhånd.

Les pressemeldingen  fra Europaparlamentet her.

Veien videre og vurdering
Saken vil trolig komme opp til første gangs plenumsbehandling i juli, men det er også mulig at det blir utsatt til september. Selv om rapporten som helhet fikk overveldende tilslutning, så var flertallet om vurdering av de nye stoffene svært knapp, og det kan tenkes at det vil bli forsøkt å redusere antallet under plenumsbehandlingen. RoHS-direktivet skal også diskutere på miljørådsmøtet 11. juni. I Rådet er det bare noen få land som ønsker umiddelbare stofforbud, så avstemmingen i miljøkomiteen betyr at denne muligheten nå er borte. Fokus vil fremover være på hvilket omfang listen over stoffer som skal vurderes, skal ha, og avstanden mellom Rådet og Parlamentet er stor. Det vil også bli fortsatt diskusjon om virkeområdet, selv om det er flertall for et åpent virkeområde er det uenighet om konkrete unntak. Selv om det er flertall også i Rådet for en egen prosedyre for nye stofforbud, er det uenighet om utformingen av denne, særlig hvilke kriterier Kommisjonen skal gis i sin oppfølging av dette. Det er all grunn til å tro at RoHS-direktivet, sammen med det beslektede WEEE-direktivet for gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter, vil trenge en 2. gangs behandling i Råd og parlament før det blir enighet.

Til toppen