Norge diskuterer skog i Brussel

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde hadde møter om EUs skogregelverk i Luxembourg og Brussel mandag 19. juni, i forbindelse med et miljøministermøte i Green Growth Group.

Lunde møtte Finlands miljøminister, Kimmo Tiilikainen og Sveriges statssekretær for klima, Eva Svedling, i tillegg til representanter for Europakommisjonen og parlamentsmedlemmer. I møtene fremmet han norske posisjoner og fikk større innblikk i forhandlingene om skogregelverket i EU.

Alternativ modell

 -Jeg har fremhevet at Norge ønsker å arbeide med skoglandene om en alternativ modell. Regelverket må legge til rette for at skogen kan spille en viktig rolle i et grønt skifte. Samtidig må vi sikre miljøintegritet og at ikke klimaambisjonene svekkes, sier statssekretær Lars Andreas Lunde. 

Felles oppfyllelse med EU

EU-kommisjonens forslag til regelverk for hvordan utslipp og opptak i skog- og landsektoren skal regnes inn i EUs klimarammeverk, blir viktig også for Norge med en felles oppfyllelse av klimamålene med EU frem mot 2030. Ulike land har fremmet alternative forslag til Kommisjonens, og per nå diskuterer EU-landene ulike kompromissforslag. Det legges opp til at parlamentet og ministerrådet skal enes om sine posisjoner i oktober og at EU deretter skal forhandle seg frem til et endelig skogregelverk. 

Ga Norge anerkjennelse

Møte i Brussel
Kabinettsjef Juergen Mueller, kabinettmedlem Aurore Maillett, seniorrådgiver Sverre Thomas Jahre, statssekretær Lars Andreas Lunde og miljøråd Jonas Fjeldheim. Foto: Sara Svanemyr

Europakommisjonen ga Norge anerkjennelse for arbeidet for et ambisiøst europeisk kjemikalieregelverk og samarbeidet med andre europeiske myndigheter for å kontrollere kjemikalier under dette regelverket. 

Marin forsøpling

Lunde orienterte om Norges arbeid mot marin forsøpling og ba Europakommisjonen ta initiativ til et forbud mot mikroplast i kosmetikk. Europakommisjonen var interessert i å høre om innholdet i avfallsmeldingen. Lunde benyttet anledningen til igjen å understreke at overgangen til en sirkulær økonomi krever at farlige stoffer ikke brukes i produksjonen av plast.

Biologisk mangfold

Under sitt besøk i Brussel hadde statssekretæren også en samtale med Humberto Delgado Rosa, ekspedisjonssjef for naturavdelingen i Europakommisjonens generaldirektorat for miljø. Her ble både nasjonale og EU-/EØS-relaterte saker drøftet. Globale spørsmål ble også diskutert, med et særlig fokus på konvensjonen om biologisk mangfold.

Til toppen