Diskuterte arbeidsliv i Brussel

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte EUs arbeidskommissær Marianne Thyssen, europaparlamentarikere og representanter fra LO, NHO og KS da hun besøkte Brussel 24. januar. – Det er mange store arbeidslivssaker på den europapolitiske agendaen i 2017, og det er viktig for oss å holde god kontakt med Brussel, sa Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, sammen med representanter for KS, LO og NHO utendørs i Brussel.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, sammen med representanter for KS, LO og NHO i Brussel. Foto: Lars Eivind Måseide, EU-delegasjonen.

Eksport av trygdeytelser, utsendingsdirektivet og andre aktuelle arbeidslivssaker stod på agendaen. Gjennom EØS-avtalen er Norge fullverdig deltaker i EUs interne marked. Dette gjelder også fri bevegelse av arbeidskraft. Hva som skjer i EU på disse områdene er derfor avgjørende for norsk arbeidsliv og norske arbeidstakere.

Lunsj med arbeidslivets parter

Statsråden startet dagen med å møte parlamentarikere i Europaparlamentet, før hun satte seg ned med arbeidslivets parter i Brussel. I samtalen med LO, NHO og KS ble aktuelle saker som utsendingsdirektivet, delingsøkonomi, EUs sosiale pilar, EØS-midlene, verftssaken og europeisk kommunalpolitikk brakt på bordet. Partene ga uttrykk for at møtet med statsråden var svært velkomment.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sittende ved et bord sammen med rådgivere og byråkrater fra departementet.
Lunsjdiskusjon om aktuelle arbeidslivssaker på Norges Hus. Foto: Lars Eivind Måseide, EU-delegasjonen.

Ny arbeids- og sosialpolitikk fra EU

Europakommisjonen har hatt til høring et utkast til rammeverk for den sosiale pilaren i EU. Dette omfatter 20 saksområder fordelt på tre hovedområder; 1) like muligheter og adgang til arbeidsmarkedet, 2) gode og rettferdige forhold på arbeidsplassen og 3) tilstrekkelige og bærekraftige velferdsordninger. Kommisjonen vil legge fram forslag til prinsipper for å utvikle den sosiale dimensjon i EU i løpet av våren, fulgt av noen konkrete tiltak. Disse kan også ha betydning for Norge gjennom EØS-avtalen, og dannet et bakteppe for samtalene som ble ført i Brussel om felles utfordringer og hvordan disse best løses.

Diskuterte velferdsytelser

Hauglie møtte så EUs arbeidskommisær Marianne Thyssen, for blant annet å diskutere eksport av velferdsytelser, og muligheten for kjøpekraftjustering. Norske myndigheter er opptatt av at den frie bevegelsen av personer og arbeidskraft skal skje innenfor rammer som sikrer bærekraften til norske velferdsordninger. Europakommisjonens forslag fra 13. desember 2016 om koordinering av trygdeytelser inneholder noen forslag som Norge hilser velkommen, mens den på andre områder ikke møter de utfordringene Norge er opptatt av. I møtet ble det tatt opp vanskeligheter med en aktiv oppfølging av dagpengemottakere og sykmeldte som tar med seg ytelsene ut av landet. Et tema var også muligheten til å kjøpekraftjustere barnetrygden og kontantstøtten til kostnadsnivået i det landet barnet bor. Her ønsker Kommisjonen å beholde dagens regelverk, som de mener er rettferdig sett i sammenheng med at man mottar ytelser fra det landet man er skattlagt.

Anniken Hauglie i møte med EUs arbeidskommisær Marianne Thyssen. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen.

– Norge ønsker stadig å påvirke de andre landene til å se våre argumenter, så vi vil fortsette å fremme vårt syn der det er relevant. Vi har hatt en god dialog på flere områder i Brussel i dag, sier Hauglie.

Til toppen