Diskuterte EØS, tobakksdirektiv og flyktningespørsmål

Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

EUs forhold til småstatene og EØS-avtalen, tobakksdirektivet og tragedien utenfor Lampedusa-kysten var blant sakene som ble debattert under Europaparlamentets plenumssamling forrige uke. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer fra Strasbourg.

Kommissær Cecilia Malmström i Europaparlamentet under plenumssesjonen i Strasbourg. Foto: European Union 2013

Europaparlamentet holdt sin første oktobersesjon i Strasbourg fra 8.-10. oktober. Fra norsk side knyttet det seg særlig interesse til dagsordenspunktet som noe misvisende hadde tittelen «Fremtiden til EØS-avtalen». Hovedanliggendet gjaldt EUs forhold til mikrostatene, delvis også Sveits, og muligheten av å bruke EØS-avtalen i denne forbindelse.

EØS-avtalen fungerer bra
Kommissær for innenrikssaker, Cecilia Malmström, svarte på vegne av Kommisjonen og fastslo at EØS-avtalen stort sett fungerer bra. Videre understreket hun betydningen av etterlevelse, reduksjon av etterslepet i å ta nye rettsakter inn i EØS, å avklare ESAs rolle og tilknytningen til nye byråer, samt behovet for en institusjonell løsning av forholdet til Sveits.

En rapport om EUs forhold til mikrostatene Andorra, Monaco og San Marino vil bli presentert for Europaparlamentet innen årets utgang. Norge ble knapt nevnt i debatten som varte fra kl. 23 til 23.30. Engasjementet var begrenset. Flere av talerne trakk fram at EØS-avtalen har vært positiv for det indre markedet. Det norske systemet for å utlyse offentlige anbud i hele det indre markedet ble trukket fram som et eksempel på god praksis. Se egen rapport av 9.ds.

Tragedien langs Lampedusa-kysten
En rekke av debattene under denne plenumssesjonen var preget av drukningstragedien på Lampedusa-kysten. Det ble holdt et minutts stillhet under åpningen. President Martin Schultz sa at tragedien burde føre til endring i EUs immigrasjonspolitikk. Hovedtyngden av debatten kom naturlig nok under punktet om flyktningestrømmene i Middelhavsområdet, særlig Lampedusa.

Malmström hadde vært til stede under begravelsene i Lampedusa dagen før og var tydelig beveget. Hun tok til orde for å revidere EUs flyktningepolitikk og oppfordret til at flere medlemsland tok en del av ansvaret. Et av hennes hovedpoeng var nødvendigheten av å arbeide for flere lovlige migrasjonsmuligheter til Europa. De fleste av parlamentsmedlemmene fra Malta og Italia deltok i debatten, mange mante til solidaritet med Italia, riv i stykker Dublin II.

Kommisær Malmström påpekte i sitt sluttinnlegg at Italia ikke var blant de EU-landene som tar imot flest flyktninger (i tilfeldig rekkefølge Tyskland, Frankrike, Sverige og Storbritannia.) Andre (inkl. flere italienere) mente at her ble grått mange krokodilletårer. Mens de døde har fått italiensk statsborgerskap, blir de overlevende og flere av redningsfolkene tiltalt for ulovlig innvandring og medvirkning til dette. Begrepet «solidaritet» ble tolket på ulikt vis.

Asylpolitikk
Med henvisning til møtet mellom EUs innenriksministre i Luxemburg dagen før der Malmström fikk svært liten respons på sine oppfordringer, ble det foreslått å sette asylpolitikk på dagsorden for statsministrenes møte, saken var for viktig for innenriksministre.

Flere av deltakerne i de to debattene om FRONTEX, byrået for samarbeid og kontroll av landegrenser, samt grenseovervåkingssystemet EUROSUR skiftet ut sine forberedte innlegg og ble mindre tekniske. Samtidig ble det understreket at tilstrekkelige finansielle midler og oppfølging i de enkelte medlemslandene var nødvendige forutsetninger hvis systemene skal virke slik de er tenkt.

Kommissær Malmström tok til orde for at FRONTEX skulle utføre en større lete- og redningsoperasjon fra Kypros til Spania. Der noen hevdet at FRONTEX og EUROSUR ikke ville redde liv, men føre til en styrking av «festning Europa», hevdet andre at tragedier dermed ville unngås fordi færre ville prøve å migrere. Enkelte spanske representanter foreslo å utelukke Storbritannia fra EUROSUR (Gibraltarstriden!).

Senegals president sa i sin tale til Europaparlamentet at Lampedusa-tragedien viser nødvendigheten av tiltak i de landene folk migrerer fra, særlig med sikte på økt sysselsetting.

Situasjonen i Syria
Også i debatten om humanitær respons på situasjonen i Syria kom det fram ulike syn på asylpolitikken i EU-landene Resolusjonen som ble vedtatt, støtter forslaget om at EU innkaller til en høynivåkonferanse. Det er foreslått at konferansen får tre deler: Mulige måter for å bistå Syrias naboland og hjelpe dem til å holde grensene åpne for syriske flyktninger, humanitær bistand samt EUs rolle i det diplomatiske arbeidet for å få en slutt på konflikten. Muligheten for å anvende det midlertidige beskyttelsesdirektivet fra 2001 (brukt under Kosovo-krisen), skal holdes åpen hvis og når forholdene tilsier det.

Den voksende høyreekstremismen i Europa bekymrer store deler av parlamentsmedlemmene. Riktig nok tok mange av debattantene til orde for å slå tilbake ekstremisme uansett politisk farge. Det er likevel verdt å merke seg at et forslag fra de to minste konservative grupperingene om å endre tittelen på dagsordenpunktet til å gjelde ekstremisme generelt, ble tilbakevist av flertallet av de politiske gruppene, inkl. den største konservative grupperingen EPP. Det ble lagt merke til at et tysk parlamentsmedlem fra CSU hadde sagt klart fra om at for tiden var det høyreekstremisme som utgjorde den største faren i Europa.

I debatten om integrering av rom ble det understreket at fri rett til fri bevegelse over landegrensene ikke må brukes som en unnskyldning for å unngå debatt om inkludering av rom.

Avstemning om tobakksdirektivet
Tobakksdirektivet kom opp til avstemning etter å ha blitt utsatt i siste liten tidligere. Hensikten med direktivet er å gjøre røyking mindre attraktivt for unge, blant annet ved hjelp av store helseadvarsler øverst på pakningene og forbud mot en rekke smakstilsetninger. Avstemningen ga et klart mandat for videre forhandlinger med Rådet og ble oppfattet som en seier for direktivets tilhengere. Det ble uttrykt håp om å kunne få et resultat før årets utgang. I debatten ble det satt fram en rekke påstander om utilbørlig lobbyvirksomhet fra tobakksindustrien.

Debatten om CIAs påståtte bruk av europeiske land ved transport og ulovlig tilbakeholdelse av fanger brakte ingen konklusjoner. Kommisjonen svarte at den ikke kommer til å foreslå å suspendere SWIFT-TFTP-avtalen (Terrorist Finance Tracking Programme). Kommissær Malmström redegjorde for samtaler med amerikanske myndigheter og slo fast at det ikke foreligger bevis for at USA har brukt ulovlig tilgang til systemet. I debatten ble det skarpt kritisert at ingen EU-land har bedt om at Europol gransker saken.

Regler for piloter og flyansatte
Noe uventet støttet Parlamentet Kommisjonens forslag om strengere regler for piloter og flyansatte. Loven tar sikte på å øke passasjersikkerheten og bedre arbeidsforholdene for flymannskaper. Også her har det vært en svært opphetet debatt med påstander om utilbørlig press fra lobbygrupper.

Parlamentet sluttet seg til et felles elektronisk europeisk profesjonskort, som skal gjøre det enkelte for leger, farmasøyter, arkitekter og enkelte andre profesjoner å arbeide i andre av EU-landene enn hjemlandet. I debatten ble det kritisert at kravene til språkkunnskaper bare gjelder landenes hovedspråk, dette er ikke nødvendigvis identisk med regionenes språk.

Neste plenumssesjon i Strasbourg foregår fra 21. til 24. oktober.

 

Til toppen