Diskuterte europeisk patentdomstol

Konklusjon om ressurseffektivitet, forslag til en europeisk patentdomstol og direktivet for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner stod på dagsorden under konkurranseevnerådet 29.- 30. september. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Her er noen av hovedpunktene fra møtet:

· Rådet vedtok konklusjoner om konkurranseevne og ressurseffektivitet

· Forslag til patentdomstol. Enighet om hovedelementene i en domstolsavtale, ikke muligheter for deltakelse fra tredjeland.

· Europeisk innovasjonspartnerskap (EIP). Rapport om pilotprosjektet for aktiv og sunn aldring. Rådet ber om strategisk innovasjonsplan før det er aktuelt å godkjenne ny EIP, blant annet for råmaterialer.

· Direktivet for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, blant annet profesjonskort. Forslag forventet fremlagt i desember.

Konkurranseevne og ressurseffektivitet
Rådet vedtok konklusjoner om industriell konkurranseevne i lys av ressurseffektivitet. Kommisjonen inviteres til å integrere vurderinger om ressurseffektivitet i det europeiske semester for 2012.

Reform av standardiseringspolitikken
Rådet hadde sin første diskusjon om reform av standardiseringssystemet på grunnlag av Kommisjonens fremlagte forslag. Dette er i tråd med meldingen om en strategisk visjon for europeiske standarder og utkastet til regulering av europeisk standardisering.

Det var enighet om å skape en mer fleksibel standardiseringsmodell som vil være tilpasningsdyktig i forhold til den raske teknologiske utviklingen. Bruken av IKT-standarder utviklet av globale IKT-fora og konsortier, kan spille en viktig rolle i forhold til offentlige anskaffelser.

Standardisering anses som et viktig bidrag til utvikling av innovasjon og konkurranseevne ved å muliggjøre interoperabilitet mellom nye og eksisterende produkter, tjenester og prosesser.

Enhetlig patentbeskyttelse. Avtaleutkast om etablering av en enhetlig patentdomstol
Etablering av et EU-patent er et av de 12 nøkkelforslagene i handlingsplanen for det indre marked den såkalte Single Market Act. 25 medlemsland har oppnådd enighet om forsterket samarbeid. I tillegg til substansielle bestemmelser om et europeisk patent og hovedspråk (engelsk, fransk, tysk) for utforming av patent, har Kommisjonen fremlagt forslag om en felles patentdomstol som tar hensyn til EU-domstolens uttalelse om forenlighet med EU-lovgivning.

Det var stor grad av enighet om hovedelementene i domstolssystemet i form av en internasjonal avtale mellom EUs medlemsland. Tredjeland vil ikke kunne delta i en slik avtale som etablerer en enhetlig patentdomstol. En ny domstol vil fullt ut respektere EU-retten. Den juridiske enheten i Rådet er bedt om å gi en uttalelse.

Det polske formannskapet har ambisjoner om å oppnå politisk enighet om hele patent-pakken i desember.

Direktivet for yrkeskvalifikasjoner
Kommisjonen presenterte grønnboken for modernisering av direktivet for yrkeskvalifikasjoner med fokus på opprettelse av et europeisk profesjonskort, forenklet tilgang til informasjon om godkjennelse av kvalifikasjoner og modernisering av det automatiske godkjennelsessystemet.

Rådet anser dette området, som er et av de 12 nøkkelområdene i handlingsplanen for det indre marked, som fundamentalt for utviklingen av det indre marked og så frem til Kommisjonens forslag før utgangen av året.

Europeisk innovasjonspartnerskap
Rådet diskuterte konseptet om europeiske innovasjonspartnerskap som ble lansert i flaggskipsmeldingen om innovasjonsunionen. Kommisjonen fikk i november 2010 grønt lys til å igangsette et pilotprosjekt for europeisk innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring. En første analyse av pilotprosjektet ble presentert (se her).

Det polske formannskapet hadde formulert spørsmål som grunnlag for debatten. En stor majoritet støttet det europeiske innovasjonspartnerskapskonseptet. Den første analysen av pilotprosjektet ble ønsket velkommen. Den forventes nå fulgt opp med utarbeidelse av en strategisk innovasjonsplan.

Medlemslandene ga klar tilbakemelding om at nomineringsprosesser til styringsgrupper for europeiske innovasjonspartnerskap generelt må være åpne, arbeidsplanene må forberedes godt og medlemslandene må involveres mer.

Når det gjelder videre prosess med henhold til europeiske innovasjonspartnerskap for nye områder, særlig råmaterialer, er situasjonen noe uklar. Medlemslandene skal ha vært klare på at de ikke vil gi grønt lys til nye europeiske Innovasjonspartnerskap før en strategisk innovasjonsplan er fremlagt for aktiv og sunn aldring.

Uformelt ministermøte i Sopot
Rådet tok formannskapets oppsummering fra det uformelle møte i konkurranseevnerådet i Sopot i Polen 21.-22. september til etterretning. Fra norsk side deltok statssekretær Rikke Lind.

Reduksjon av administrative byrder
Rådet tok til etterretning formannskapets rapport om status for arbeidet med reduksjon av administrative byrder. Formannskapet har til hensikt å presentere konklusjoner om konsekvensanalyser til neste møtet i Rådet 5.-6. desember.

Det vises til lenke til pressemelding fra møtet.

Til toppen