Diskuterte finansiell transaksjonsskatt

Rapport fra finansråd Tor Lande, EU-delegasjonen

I oktober 2011 la Europakommisjonen fram et forslag til direktiv om en harmonisert finanstransaksjonsskatt (Financial Transaction Tax – FTT). EUs finansministre drøftet forslaget på rådsmøtet i Brussel 13. mars. Finansråd Tor Lande rapporterer.

Dette er et skatteforslag etter Traktatens artikkel 113 hvor enstemmighet er nødvendig. Før jul presenterte Kommissær Semeta forslaget for Rådet for økonomi og finansministerene i EU (Ecofin), og det har foregått en teknisk gjennomgang av forslaget i Rådsarbeidsgruppen som behandler saken.

Fra januar er dette arbeidet ledet av Danmark. Før behandlingen av saken i Ecofin 13. mars hadde det danske formannskapet utarbeidet et notat om status i arbeidet. Notatet kan leses her.

Enighet i Rådet
Før Rådsmøtet hadde ni EU land under ledelse av Frankrike og Tyskland gått ut og støttet Kommisjonens forslag (de andre landene var Østerrike, Belgia, Finland, Hellas, Spania, Portugal og Italia).

På Ecofin-møtet ble statusrapporten til det danske formannskapet presentert og diskusjonen viste at det var stor uenighet om ulike detaljer i forslaget. Rådet var enige om at det trengtes mer arbeid på dette området og uenigheten gjorde også at man var enige om at alternative utforminger til en transaksjonsskatt burde vurderes. Saken skal igjen behandles på det uformelle Ecofin-møtet i København 30. og 31.mars.

Hindre spekulative transaksjoner
Kommisjonen framholdt at de mente forslaget ville innebære at denne sektoren ville bidra på en fair måte (a ”fair tax contribution”) og viste til at sektoren nå var underbeskattet i forhold til andre sektorer, videre at skatten kunne hindre spekulative transaksjoner , en harmonisert skatt vil også forhindre at beskatningen her blir fragmentert.

Kommisjonen hadde anslått inntektene fra en harmonisert skatt til 57 milliarder Euro. Kommisjonen mente også at hele eller deler av inntektene fra skatten burde øremerkes til EU budsjettet. Referatet fra møtet finnes her.

Fordi det her er snakk om et forslag som krever enstemmighet er det  grunn til å understreke at det er svært langt fram til enighet om et direktiv. At man nå også skal se på alternative utforminger av en beskatning i denne sektoren eksempelvis en Financial Activity Tax (FAT) gjør at diskusjonen vil trekke ut i tid.

Dette hindrer isolert ikke enkelte medlemsland fra å innføre en form for beskatning av sektoren eksempelvis en FTT, noe Frankrike har varslet at de nå vurderer.

Til toppen