Diskuterte klima og ressurseffektivitet på ministermøte i Polen

Klima og ressurseffektivitet var hovedsakene på dagsorden da EUs uformelle miljøvernministermøte ble avholdt i Polen 10.-12. juli. Miljøråd Marie Helene Korsvoll rapporterer.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltok på møtet, og besøkte samtidig flere prosjekter som har fått støtte fra EØS-midlene. Solheim hadde også bilaterale møter med den tyske, svenske og finske miljøvernministeren der blant annet klimaforhandlingene var tema.

Under følger hovedpunkter fra møtet
• Flere medlemsland støttet Solheims innlegg og hans synspunkter knyttet til FNs klimaforhandlinger i Durban i månedsskiftet november-desember 2011
• Fokus på sektorintegrering i arbeidet med klimatilpasning
• Det varslede vegkartet om ressurseffektivitet vil inneholde mål, indikatorer og virkemidler på middels og lang sikt
• Arbeidet EU gjør på ressurseffektivitet er viktig og skaffer EU troverdighet i forkant av RIO+20 møtet

Diskuterte miljøhandlingsprogram
Miljøvernministermøtet ble innledet med en diskusjon om evalueringen av EUs sjette miljøhandlingsprogram. Dette handlingsprogrammet ble vedtatt i 2002 og skal vare til 2012, og man diskuterer nå hva som skal etterfølge dette. Medlemslandene var klare i sine ønsker om et syvende miljøhandlingsprogram, mens miljøkommissær Janez Potočnik var mer avventende. Evalueringen av det sjette miljøhandlingsprogrammet skal etter planen legges fram i september. Miljøkommissær Potočnik redegjorde også kort for Kommisjonens forslag til langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 der miljø og klima har blitt styrket ved at de er foreslått integrert i alle politikkområder.

Veikart om ressurseffektivitet
Miljøvernministrene diskuterte også hvordan man kan operasjonalisere EUs arbeid med ressurseffektivitet. Kommisjonen tar sikte på å legge fram et vegkart i september, og det polske formannskapet hadde opprinnelig planlagt å få vedtatt rådskonklusjoner på miljørådsmøtet i desember. Men både Kommisjonen og flere medlemsland tok til orde for at man bør diskutere dette på miljørådsmøtet i oktober for å kunne gi innspill i arbeidet med europeisk semester som har som mål å samordne økonomisk politikk mellom medlemslandene. I så tilfelle vil rådskonklusjoner i desember være for sent til å kunne påvirke dette arbeidet. Det polske formannskapet sa de ville forsøke å fremskynde arbeidet i Rådet.

Miljøkommisær Potočnik viste til at ressurseffektivitet ikke bare handler om å være mer effektiv, men gå over til en mer ansvarsfull bruk av ressursene. Det varslede vegkartet vil inneholde mål, indikatorer og virkemidler på middels og lang sikt. Dette arbeidet går på tvers av sektorene og er derfor komplisert. Man vil i vegkartet fokusere på miljøvirkninger som kommer av matproduksjon, bygg og transport. Både Potočnik og flere medlemsland viste til at det arbeidet man gjør på ressurseffektivitet skaffer EU troverdighet i forkant av RIO+20 møtet.

Lokale myndigheter viktig i klimatilpasning
Siste dag av ministermøtet var satt av til å diskutere klima, herunder klimatilpasning og nasjonale strategier. Klimakommisær Connie Hedegaard understreket sektorenes ansvar for arbeid med klimatilpasning på deres område. Videre er det behov for økt samarbeid mellom privat sektor og offentlige myndigheter, og å få økt oppmerksomhet om dette arbeidet. Hun opplyste også at deres nettportal (Clearinghouse Mechanism) skal være operativ fra mars 2012.

Flere medlemstater støttet Kommisjonen sitt arbeid med nettportalen og var enig i at arbeidet med klimatilpasning må integreres i alle politikkområder. Hedegaard omtalte også Kommisjonens forslag til langtidsbudsjett som ”leaner and greener”. Hun viste til at andelen til klimarelaterte tiltak var foreslått økt fra 5 prosent av det totale budsjettet slik det er i dag til 20 prosent.

Miljø- og utviklingsminister Solheim viste i sitt innlegg til at lokale myndigheter må spille hovedrollen i arbeidet med klimatilpasning. Han pekte på at klimatilpasning ikke er noe nytt, men at effektene av klimaendringer i nordområdene samt havforsuring er nye utfordringer. Solheim viste til at klimatilpasning er et viktig tema for klimaforhandlingene i Durban, særlig fordi det er et tema flere afrikanske land er opptatt av og det er viktig å adressere deres bekymringer. Landbrukssektoren vil være sentral i arbeidet med klimatilpasning.

Samtaler om klimaforhandlingene i Durban
Det var på ministermøtet også satt av tid til en egen diskusjon om hvordan man kan sikre at klimamøtet i Durban blir vellykket. Flere medlemsland pekte på at det var viktig å unngå fiasko i Durban. Enkelte land viste i debatten til at det er viktig for EU å ha klare posisjoner som bygger på en ambisiøs tilnærming, mens andre presiserte at man må være både ambisiøse og realistiske eller tok til orde for et mer forsiktig ambisjonsnivå.

Hovedpunktene i de fleste innleggene ellers gikk på implementering av beslutninger fra Cancun, ny forpliktelsesperiode under Kyoto-protokollen samt henvisning til at også andre land må forplikte seg.

Se lenke til det polske formannskapets omtale av møtet 

Til toppen