Diskuterte regionenes bidrag til europeisk vekst

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Å benytte mulighetene som finnes i europeiske regioner for å bedre økonomien og nå målsettingene i EUs vekststrategi frem mot 2020 var temaene under et seminar på Norway House nylig.

Direktør Merete Mikkelsen ved Vest-Norges Brusselkontor snakker på seminarets paneldebatt. Bilde: Stian Mathisen, EU-delegasjonen.

Å benytte mulighetene som finnes i europeiske regioner for å bedre økonomien og nå målsettingene i EUs vekststrategi frem mot 2020 var temaene under et seminar på Norway House nylig.

Mandag 30. september ble seminaret «Territorial Dimensions of the Europe 2020 Strategy» arrangert på Norway House i Brussel. Seminaret omhandlet europeisk regionalpolitikk og tok utgangspunkt i et nytt territorielt atlas som EU-programmet The European Spatial Planning Observatory Network (ESPON), ga ut før sommeren.

Atlaset kartlegger forholdene i europeiske regioner på en rekke områder som dekkes av EUs strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst, Europa 2020. Strategien omfatter vekst knyttet til utdanning, innovasjon, digitalt samfunn, klimaendringer, biodiversitet og bærekraftig utvikling, sysselsetting og fattigdom og ekskludering.

Seminaret ble arrangert av ESPON i samarbeid med Norges delegasjon til EU, Vest-Norges Brusselkontor og Sørlandets Europakontor. Innledere fra Europakommisjonen, ESPON, Universitetet i Santiago de Compostela, Vest-Norges Brusselkontor, Sørlandets Europakontor, den italienske regionen Emilia-Romagnas EU-kontor og den belgiske regionen Flandern deltok.

Hvordan bruke ESPON-atlaset
Det sentrale spørsmålet under seminaret var hvordan informasjonen ESPON-atlaset inneholder skal brukes i utformingen av en mest mulig effektiv politikk, både for den enkelte region og i et europeisk perspektiv med tanke på målsettingene som er fastsatt i Europa 2020-strategien.

Politisk analytiker Philippe Monfort ved Europakommisjonens generaldirektorat for regional- og bypolitikk (DG Regio) fremhevet de store variasjonene i den økonomiske situasjonen og i forutsetningene til de forskjellige medlemslandene og regionene. Han vektla at man må ta i bruk forskjellige strategier og forskjellige politiske pakker for hvert enkelt land og hver enkelt region. Hver region må velge investeringsprioriteringer ut fra sitt utgangspunkt for på denne måten å identifisere hvordan den best kan svare på de utviklingsbehovene som finnes, og på samme tid bidra til å nå målsettingene i Europa 2020-strategien. 

Monfort la vekt på at Europakommisjonen ikke kan fortelle medlemslandene hvilken regionalpolitikk de skal føre. Kommisjonen kan imidlertid veilede regionene, og har også mulighet til å påvirke gjennom øremerking av midler.

På vegne av Europakommisjonen rådet Monfort regionene til å utvikle vekststrategier ikke bare ut fra egen lokal kontekst, men også med tanke på ressurser og aktiviteter i naboregionene og i Europa som helhet. Han oppfordret også regionene til å inngå partnerskapsavtaler for utveksling av erfaringer fra implementering av strategier og politikk.

Sandra di Biaggio fra ESPONs koordineringsenhet påpekte at atlaset også tillater regionene å måle egne målsettinger og resultater opp mot regioner med relativt like forhold.

Konkret politikk neste steg
Regionene som var representert på seminaret ga uttrykk for at de opplevde atlaset som et nyttig verktøy. Særlig ble muligheten til å finne regioner med like forutsetninger fremhevet som interessant.

– Det er nyttig å studere og se hva som blir gjort i andre europeiske regioner, sa daglig leder Bodil Agasøster ved Sør-Norges Europakontor.

Direktør Merete Mikkelsen ved Vest-Norges Brusselkontor understreket at aktivitet på regionalt nivå vil være avgjørende dersom man skal oppnå europeisk vekst.  

– Den regionale tilnærmingen til Europa 2020-strategien er den eneste tilnærmingen, sa hun.

Direktør Peter Mehlbye fra ESPONs koordineringsenhet uttrykte at tilbakemeldingene fra de regionale representantene var både interessant og nyttig i videreutviklingen av programmet. Han vektla at det viktigste for regionene nå ville være å ta i bruk informasjonen i ESPON-atlaset for å utarbeide konkret politikk.

Felles europeiske utfordringer
Også regional- og kommunalråd ved Norges delegasjon til EU, Jan Edøy, var godt fornøyd med seminaret. Selv om EØS-avtalen ikke omfatter regionalpolitikk deltar Norge i flere av EUs regionalpolitiske samarbeidsprogrammer, deriblant ESPON.

– Jeg synes det er fint at norske regioner kommer sammen med regioner fra andre europeiske land og får sett seg selv i et europeisk perspektiv. Selv om ikke Norge er med i EU står vi overfor felles utfordringer på regionalt nivå når det gjelder å bidra til økt vekst og sysselsetting, påpeker Edøy.

Edøy tror kunnskapen fra seminaret vil være nyttig å ha med seg når den Europeiske uken for regioner og byer, Open Days, arrangeres i Brussel 7.-10. oktober.

– Gjennom sammenligning og erfaringsutveksling får man kunnskap om hvilke investeringer som vil være aktuelle i egen region, og denne kunnskapen inspirer til samarbeid. Slikt samarbeid åpner et vell av muligheter, sier han. 

Mer informasjon:
Les mer om Norges regionalpolitiske samarbeid med EU.

Til toppen