Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dispensasjon til å importere amerikansk hummer

Klima- og miljødepartementet gir firmaet Ph. Thorstensen dispensasjon til å importere levende amerikansk hummer. Dispensasjonen gis på strenge vilkår som skal hindre at levende hummer eller rogn kommer ut i sjøen.

Amerikansk hummer
Amerikansk hummer (Homarus americanus) i Newfoundland, Canada. Foto: Derek Keats, Wikimedia commons

Forbud mot import

Forskrift om fremmede organismer har et forbud mot å importere levende amerikansk hummer, fordi den utgjør en trussel mot bestanden av europeiske hummer. Det kan imidlertid gjøres unntak fra forbudet når viktige samfunnsmessige hensyn tilsier det og dersom dette ikke er i strid med forskriftens formål. Dispensasjonen er gitt fordi klager har gjennomført nødvendige tiltak som betyr at det er meget lav risiko for at levende amerikansk hummer slipper ut i sjøen, blant annet at firmaets anlegg er rømningssikkert og at all levende amerikansk hummer kokes slik at hummeren med sikkerhet er død før den sendes videre fra firmaets lokaler.

Firmaet Ph. Thorstensen er den eneste store importøren av levende amerikansk hummer i Norge. Firmaet har tidligere fått avslag til å importere levende amerikansk hummer av Miljødirektoratet, fordi de vurderte at kravet til viktige samfunnshensyn ikke var oppfylt. Firmaet påklaget vedtaket, og klagen er avgjort av Klima- og miljødepartementet.

Levende amerikansk hummer utgjør en svært høy økologisk risiko for norsk natur.  Den kan pare seg med europeisk hummer. Dette ville ført til genetisk utvanning av europeisk hummer, noe som kan føre til nedgang i en allerede liten bestand av europeisk hummer i Norge. Videre kan amerikansk hummer konkurrere med europeisk hummer om leveområder og mat. Den kan også spre sykdommer og parasitter som i verste fall kan være dødelig for europeisk hummer. Det er hittil funnet 35 amerikanske hummere i Norge. Fire av disse har vært hunner med hybridegg.

Klima- og miljødepartementet har vurdert at hummeren kan importeres med lav økologisk risiko ved strenge vilkår. Det er da verken nødvendig eller faglig behov for å nekte dispensasjon.

– Det er viktig å sikre at fremmede arter ikke gjør skade på norsk natur. Samtidig er det viktig at regelverket er proporsjonalt og at det ikke praktiseres urimelig strengt. Jeg vil derfor vurdere om det skal gjøres enkelte justeringer i dispensasjonsbestemmelsen for å tydeliggjøre dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Vilkår som må oppfylles

Dispensasjonen fra importforbudet gis på vilkår om at klager gjennomfører strenge tiltak som skal hindre at levende amerikansk hummer eller rogn blir spredt fra virksomheten:

  • Ingen uvedkommende skal ha tilgang til hummeren under eventuell midlertidig oppbevaring eller transport.
  • Antall/mengde levende amerikansk hummer skal registreres slik at eventuell forsvinning av levende hummer oppdages i alle ledd.
  • Levende amerikansk hummer skal bare oppbevares i rømningssikkert anlegg etter ankomst til firmaets lokaler. Ingen uvedkommende skal ha tilgang til anlegget.
  • Levende amerikansk hummer skal holdes i egne tanker adskilt fra europeisk hummer og andre arter.
  • All levende amerikansk hummer skal kokes eller på annen måte behandles slik at hummeren med sikkerhet er død før den sendes videre fra firmaets lokaler.

Departementet viser også til kravene i forskrift om fremmede organismer til aktsomhets-, tiltaks- og varslingsplikt, krav om å informere ansatte, krav til oppbevaring og emballering under transport og krav til håndtering av vann. Videre plikter selskapet å etterleve krav til merking av forsendelser og utføring av internkontroll.

Dispensasjonen gis for to år, med mulighet for forlengelse. Det er ikke lagt begrensninger på omfanget av importen.

Les mer her:

Til toppen