Dokument 8:42 S (2014-2015) - Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland ut av kullselskaper - fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson

Jeg viser til brev fra Stortingets finanskomité av 17. februar 2015, vedlagt Dokument 8:42 S (2014-2015). 

Stortingsrepresentanten Rasmus Hansson fremmer følgende forslag:

1. Stortinget ber regjeringen varsle i vårens forvaltningsmelding at Statens pensjonsfond utland skal trekke seg ut av kullselskaper, basert på kvantitative kriterier for hvor tungt selskapet er eksponert i kull.

2. Stortinget ber regjeringen foreslå i forvaltningsmeldingen om Statens pensjonsfond utland at fondets retningslinjer for observasjon og utelukkelse skal utvides med «aktivitet som er skadelige, for klimaet», basert på risikovurdering opp mot togradersmålet.

Finansdepartementet nedsatte 4. april 2014 nedsatte en ekspertgruppe for vurdering av Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper og virkemiddelbruk knyttet til slike selskaper. I mandatet ble det vist til Innst. 141 S (2013-2014) og Stortingets behandling av denne.

Ekspertgruppen la fram sin rapport 3. desember 2014. Rapporten har nå vært på bred høring.Departementet vil legge sine vurderinger av Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper og virkemiddelbruk knyttet til slike selskaper i vårens melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen