Dublinreturene til Italia normaliseres igjen

Fordi mottaksforholdene for barnefamilier i Italia har blitt bedre, har Utlendingsdirektoratet (UDI) foreslått for Justis- og beredskapsdepartementet at man ikke lenger skal innhente en garanti fra italienske myndigheter før en overføring av barn og barnefamilier. Departementet har derfor instruert UDI om å normalisere praksisen for dublinreturer til Italia, noe Sverige og Sveits også har vedtatt.

På grunn av dårlige mottaksforhold i Italia, har UDI siden februar i år hatt en særskilt praksis for å returnere barn og barnefamilier til Italia etter dublinregelverket. I tiden som har gått siden instruksen ble gitt, har mottaksforholdene for barn og barnefamilier i Italia endret seg til det bedre. UDI vurderer at forholdene i Italia har blitt såpass gode at manglende innhenting av garanti ikke lenger kan anses som menneskerettighetsbrudd.

UDI har på denne bakgrunn foreslått for departementet at man ikke lenger skal innhente en garanti fra italienske myndigheter før overføring av barn og barnefamilier kan finne sted. UDI opplyser i denne forbindelse at Sverige og Sveits allerede har vedtatt å endre praksis i tråd med dette.

Departementet slutter seg til UDIs vurdering. Departementet har derfor opphevet instruksen fra februar, og instruerer istedenfor UDI om å foreta en individuell og konkret vurdering av om det er forsikret at familien får plass på et mottak tilpasset barnefamilier, og at familiens enhet blir opprettholdt.

I henhold til instruks fra departementet av 19. februar 2015, har UDI vært pålagt å sørge for at det ble innhentet en garanti fra italienske myndigheter om at barnet/familien ville bli mottatt på en måte som var tilpasset barnet, og at familiens enhet ville bli opprettholdt, i tråd med avgjørelsen i dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstol Tarakhel mot Sveits. I praksis har ingen barnefamilier blitt returnert til Italia som en følge av dette.

Til toppen