Dublinreturer til Hellas

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gjenoppta behandling av dublinreturer til Hellas. Dette innebærer at UDI skal foreta konkrete vurderinger i hver enkelt sak etter kriteriene i Dublin III-forordningen. Instruksen trer i kraft umiddelbart.

– Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asyl- og flyktningpolitikk, og det er i vår interesse at alle land som deltar i dette samarbeidet etterlever sine forpliktelser. Derfor er det viktig at UDI nå skal gjenoppta behandlingen av disse sakene, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Instruksen kommer som følge av forslag om praksisendring fra UDI og anbefaling fra Europakommisjonen. Instruksen innebærer at UDI fortsatt må foreta konkrete vurderinger i hver enkelt sak, og vurdere om det er nødvendig å innhente garantier fra greske myndigheter.

I Europakommisjonens anbefaling fra desember 2016 påpekes det at svært mye er gjort for å etablere grunnleggende institusjonelle og legale strukturer for et fungerende asylsystem i Hellas, både når det gjelder prosessuelle rettigheter og mottaksfasiliteter. UNHCR har ikke motsatt seg anbefalingen fra EU-kommisjonen om å gjenoppta Dublin-returer til Hellas under de forutsetninger som er satt.

Fakta og bakgrunn

Dublin-samarbeidet er basert på EU-forordning nr. 604/2013 av 26. juni 2013, ofte omtalt som «Dublin III-forordningen», og inneholder regler for å avgjøre hvilket land som er ansvarlig for å behandle en søknad om asyl fremmet i et av medlemslandene. Norge, Sveits, Liechtenstein og Island deltar sammen med alle EU-landene. Av art. 13, som blir avgjørende i mange av sakene, følger det at det medlemslandet der asylsøkeren først krysser grensen fra et tredjeland, blir ansvarlig for å behandle søknaden, ofte omtalt som prinsippet om første asylland.

UDI har siden oktober 2010 tatt asylsøknader til realitetsbehandling der Hellas har vært ansvarlig land iht. Dublin-regelverket. Bakgrunnen var dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol som konkluderte med at overføring til Hellas etter Dublin-regelverket ville være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Årsaken var kritikkverdige forhold i det greske asylsystemet. Siden den gang har det vært stans i Dublin-overføringer til Hellas.

GI-07/2017 Instruks om tolking av utlendingsloven § 32 – overføring av asyl-søkere til Hellas i henhold til Dublin III-forordningen

Relevante linker

Dublin III-forordningen (både uoffisiell norsk og offisiel engelsk versjon)

Europakommisjonens anbefaling desember 2016

Regjeringens notat om forslaget til revidert Dublin-forordning (Dublin IV-forordning)

 

 

Til toppen