Det tsjekkiske formannskapets prioriteringer på skatte- og avgiftssiden

<p>Finansråd Camilla Ongres månedsrapport gir en oversikt over det tsjekkiske formannskapets prioriteringer på skatte- og avgiftsområdet og de løpende skatte- og avgiftssakene som ligger i ECOFIN. Videre er det lagt ved en samlet oversikt over mva-satsene i de ulike medlemslandene. </p>

På ECOFIN-møtet i dag 20. januar vil det ikke bli behandlet noen skattesaker. Det tsjekkiske formannskapet presenterte imidlertid sine prioriteringer på ECOFIN-området – herunder på skatte- og avgiftsområdet – under et åpent møte:

Det tsjekkiske formannskapet vil prioritere bekjempelse av skatte- og mva-svik høyt og vil fortsette det igangsatte arbeidet på dette området. Formannskapet vil prioritere arbeidet med gjennomgangen av sparedirektivet med henblikk på å lukke eksisterende huller i lovgivningen som muliggjør skatteunndragelse. ECOFIN vil videre arbeide for økt effektivitet i det administrative samarbeidet mellom EU-landene på skatteområdet og modernisering av samarbeidsordningen for inndriving av skattekrav. 

ECOFIN skal fortsette arbeidet med forenkling og modernisering av skatte- og avgiftssystemene med det mål å redusere de administrative omkostningene og forbedre det indre marked.

Formannskapet vil videre fortsette bestrebelsene for å oppnå politisk enighet om et framtidig regime for bruk av reduserte mva-satser i EU samt arbeide for å få vedtatt den foreslåtte forordningen om avgifter på tobakksvarer.


OVERSIKT OVER LØPENDE SKATTE- OG AVGIFTSSAKER I ECOFIN

Nedenfor følger en oversikt og omtale av saker på skatte- og avgiftsområdet som er i ”systemet” – dvs. saker fra Kommisjonen som enda ikke er behandlet/ferdigbehandlet av Rådet.

Sparedirektivet
EU-landene inngikk 1. desember 1997 en prinsippavtale om skattepakken,
dvs.
1. Beskatning av renter (sparedirektivet)
2. Beskatning av renter og royalties og
3. Adferdskodeks for næringsbeskatning.

ECOFIN vedtok skattepakken den 3. juni 2003. Sparedirektivets (direktiv 003/48/EF) ikrafttreden avhang av avtaler dels mellom EU og fem tredjeland (herunder Sveits), dels mellom hvert EU-land og ti områder tilknyttet UK og Nederland. ECOFIN konstaterte den 7. juni 2005 at forutsetningene for direktivets ikrafttreden den 1. juli 2005 var oppfylt, og alle 40 parter i direktivet og avtalene anvendte direktivet med virkning fra denne dato.

Etter sparedirektivets artikkel 18 skal Kommisjonen hvert tredje år avlegge rapport til Rådet om hvordan direktivet virker og eventuelt foreslå for Rådet endringer av direktivet som anses nødvendige for bedre å sikre en reell beskatning av renteinntekter og fjerne uønskede konkurransevridninger. Kommisjonen la fram en foreløpig rapport for ECOFIN 14. mai 2008 om erfaringen med direktivets virkninger. Kommisjonen fremla den endelige rapporten til Rådet den 15. september 2008. Kommisjonen har deretter den 13. november 2008 lagt fram forslag til direktiv om endring av sparedirektivet. Saken ventes drøftet i ECOFIN i 1. halvår av 2009 og er satt opp på agendaen for ECOFIN-møtet den 9. juni.

Adferdskodeks for beskatning av næringsdrivende
Arbeidet med adferdskodeksen som skal bidra til å forhindre skadelig skattekonkurranse innenfor selskapsbeskatningen ivaretas av EUs adferdskodeksgruppe som løpende påser at EU-landene opphever eller endrer sine ordninger som er i strid med kodeksen (Rollback), og at EU-landene ikke innfører nye ordninger i strid med kodeksen (Standstill). Dessuten har gruppen sett på EU-landenes regler og praksis for transfer pricing og utveksling av opplysninger. Endelig har gruppen diskutert prosedyrer for sine beslutninger og andre oppgaver.

ECOFIN godkjente den 3. juni 2003 den første rapporten fra adferdskodeksgruppen om gjennomført eller planlagt avvikling av eksisterende skadelige ordninger. ECOFIN har senere mottatt løpende rapporter hvert halvår og senest den 2. desember 2008. Saken ventes behandlet i ECOFIN også i 1. halvår av 2009.

Selskapsbeskatning
Kommisjonen kom i 2001 med en meddelelse på bakgrunn av undersøkelser av selskapsbeskatningen i EU. I september 2004 hadde man en generell diskusjon om mulighetene for en felles selskapsskattebase. Det ble i den forbindelse besluttet å nedsette en teknisk arbeidsgruppe som skulle undersøke mulighetene for og konsekvensene av å etablere et felles konsolidert skattegrunnlag i EU (Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)).

Forslaget omfatter selskaper som har aktivitet i flere medlemsland. Forslaget innebærer at selskaper beregner en samlet skattepliktig inntekt etter ett sett felles EU-regler. Inntekten fordeles deretter mellom de berørte stater etter en fordelingsnøkkel. Hvert land skattlegger den del av selskapets inntekter som henføres til landet. Det er kun metoden for å beregne skattepliktig inntekt som er felles. Hvert medlemsland bestemmer selv sin skattesats. Formålet med ordningen er å redusere de administrative byrdene for selskaper med grenseoverskridende aktivitet, gjøre det lettere å gjennomføre grenseoverskridende omstruktureringer og hindre dobbeltbeskatning innenfor EU.

Kommisjonen hadde planer om å legge fram forslag til felles skattegrunnlag på slutten av 2008, men dette ble utsatt. Det er ikke ventet at saken blir behandlet i ECOFIN i første halvår av 2009.

Kommisjonens meddelelser om direkte beskatning
Kommisjonen sendte Rådet tre meddelelser den 19. desember 2006 om koordinering av medlemslandenes ordninger for direkte beskatning i det indre marked (KOM(2006)823/824/825). I den første meddelelsen redegjorde Kommisjonen for bakgrunnen for meddelelsene. Personer og selskaper som driver grenseoverskridende virksomhet kan bli utsatt for diskriminering, dobbeltbeskatning eller økte administrative kostnader. Det utgjør et hinder for grenseoverskridende etablering, aktivitet og investering. Et felles konsolidert skattegrunnlag (CCCTB) er en systematisk måte å fjerne slike grunnleggende skattehindringer på. Imidlertid vil CCCTB ikke omfatte personer og ikke alle selskaper og/eller alle EU-land, så det er derfor behov for mer målrettede tiltak på kort og mellomlang sikt. Det er bl.a. behov for å sikre at EU-landenes skattesystemer fungerer bedre sammen, både for at unngå de skattemessige hindringene for grenseoverskridende aktivitet mv. og for å hindre en uthuling av EU-landenes skattegrunnlag. Dessuten er det etter Kommisjonens oppfatning behov for veiledning om betydningen av de prinsipper som følger av EF-domstolens avgjørelser som gjelder direkte beskatning.

De to andre meddelelsene
- den skattemessige behandlingen av underskudd i grenseoverskridende
tilfeller,
- exit-beskatning, dels når en person flytter fra et EU-land til et annet, dels når et selskap flytter aktiver fra anvendelse i et EU-land til et annet.
I den førstnevnte meddelelsen foreslår Kommisjonen at man skal undersøke mulighetene for en effektiv og bindende mekanisme til løsning av problemer med internasjonal dobbeltbeskatning innenfor EU.

ECOFIN tok på møtet den 27. mars 2007 meddelelsene til etterretning. ECOFIN vedtok den 2. desember 2008 en Råds-resolusjon med anbefalinger om exit-beskatning. Det er ikke ventet at saken blir behandlet i ECOFIN i første halvår av 2009.

Reduserte mva-satser
ECOFIN drøftet den 2. desember 2008 Kommisjonens direktivforslag fra juli 2008 om mulighet for nedsatt mva på lokale ytelser. Det er ventet at diskusjonen vil føres videre første halvår 2009. Det samme gjelder behandlingen av et direktivforslag om redusert mva på energibesparende produkter som det er ventet at Kommisjonen vil legge fram i januar 2009.

Forskjellige endringer av mva-direktivet
Kommisjonen satte i november 2007 fram forslag til forskjellige endringer i mva-direktivet. Forslaget gjelder bl.a. mva-fritak for leveranser til fellesforetak innenfor forskning mv. opprettet etter traktatens artikkel 171 og justering av reglene om mva-fradrag for ”byggemoms”. Forslaget har vært behandlet på arbeidsgruppenivå i 2008, og diskusjonen ventes å føres videre i første halvår 2009. Saken er satt opp til behandling i ECOFIN på møtet 9. juni i formannskapets foreløpige oversikt.

Mva-fritak for bank- og forsikringstjenester
Kommisjonen la i november 2007 fram forslag til justeringer i mva-direktivets regler om mva-fritak for bank- og forsikringstjenester. Samtidig la Kommisjonen fram forslag til rådsforordning med gjennomføringsbestemmelser om dette. Formålet med forslagene er å ajourføre reglene under hensyn til den utviklingen som har skjedd siden 1970-tallet og å gjøre reglene klarere.

Det foreslås bl.a. at medlemslandene skal tillate finansielle virksomheter frivillig mva-registrering for salg av finansielle tjenester. Forslaget har vært behandlet på arbeidsgruppenivå i 2008, og ECOFIN tok den 3. juni og 2. desember 2008 framdriftsrapporter fra formannskapene om arbeidet til etterretning. Diskusjonen ventes å fortsette i første halvår 2009 og saken er satt opp til behandling på ECOFIN-møtet 5. mai.

Bekjempelse av svik
Kommisjonen la den 2. juni 2006 fram en meddelelse om behovet for å utvikle en koordinert strategi mot skatte- og avgiftssvik. På ECOFIN den 28. november 2006 ble det vedtatt konklusjoner som legger vekt på viktigheten i å bekjempe skattesvik og som anerkjenner behovet for en felles anti-svik strategi som kan komme i tillegg til de nasjonale tiltakene på dette område. Rådet oppfordret Kommisjonen til å forberede en slik strategi med vekt på å styrke medlemslandenes sanksjonsmuligheter overfor svindlere, bedre beskyttelse av medlemslandenes mva-inntekter samt bedre og raskere informasjonsutveksling medlemslandene imellom.

ECOFIN vedtok den 4. oktober 2008 en oppfordring til Kommisjonen om å fremsette forslag om rettsregler vedrørende opprettelse av ”Eurofisc” – dvs. et desentralisert nettverk mellom EU-landene med henblikk på hurtig utveksling av opplysninger om mva-svik.

På flere ECOFIN-møter i 2006 og 2007 ble mulighetene for å endre mva-systemet som ledd i kampen mot svik drøftet. På ECOFIN den 5. juni 2007 vedtok Rådet konklusjoner som oppfordret Kommisjonen til innen årets utgang å komme med en teknisk analyse av to forslag til endringer: Dels at EU-landene vil kunne velge å innføre generell omvendt betalingsplikt for mva på innenlandske B2B-leveranser (herunder et ev. pilotprosjekt i et medlemsland), dels innføring av mva i landet varen selges fra i grenseoverskridende vareleveranser B2B innenfor EU. Kommisjonen presenterte i februar 2008 en foreløpig analyse. På møtene 4. mars og 14. mai 2008 drøftet ECOFIN konklusjoner vedrørende det videre arbeidet med endringer av mva-systemet for å bekjempe mva-svik. Det ble ikke oppnådd noen enighet. Det henger bl.a. sammen med uenighet om en ev. oppfordring fra Rådet til Kommisjonen om forslag angående et pilotprosjekt vedrørende generell omvendt betalingsplikt.

Forslag vedrørende foranstaltninger for å bekjempe svik
Kommisjonen la i mars 2008 fram forslag til en rekke endringer i mva-direktivet og forordningen om administrativt samarbeid på mva-området. Formålet er at skattemyndighetene raskere skal få mva-opplysninger fra virksomhetene og at det skal skje raskere utveksling av slike opplysninger mellom medlemslandene. Bl.a. foreslås det at den særlige omsetningsoppgaven for varesalg til næringsdrivende i andre EU-land skal skje månedlig i stedet for som i dag, kvartalsvis. ECOFIN ble 4. november 2008 enige om et kompromissforslag.

Kommisjonen la i november 2008 fram forslag om at selger i et medlemsland under visse omstendigheter kan bli medansvarlig for kjøpers mva-betaling i det andre medlemslandet (grenseoverskridende solidarisk ansvar). Dette forslag forventes behandlet første halvår 2009.

Det samme gjelder to ytterligere forslag som det er ventet at Kommisjonen vil legge fram i begynnelsen av første halvår 2009. Det ene gjelder bl.a. felles minimum-standarder for medlemslandenes regler når det gjelder mva-registrering og videre en ordning der medlemslandene får tilgang til visse virksomhetsdata i andre medlemslands databaser.  Det andre forslaget gjelder bl.a. ytterligere harmonisering av direktivreglene om mva-faktura og reglene om tidspunktet for når mva-plikten oppstår i forbindelse med EU-handel.

Registreringsavgift og årlig eieravgift for motorkjøretøy
Kommisjonen la i juli 2005 fram et direktivforslag om harmonisering av visse regler om eieravgift og registreringsavgift for biler. Forslaget ble behandlet på ECOFIN 13. november 2007, men det var stor skepsis overfor EU-bestemmelser vedrørende CO2-differensrering av bilavgifter. Det er ikke ventet at saken vil bli behandlet i første halvår 2009.

Avgifter på alkohol
Den 28. november 2006 drøftet Kommisjonen et forslag om å justere minimumssatsene for alkoholbeskatning. Også muligheten for å få vedtatt en mekanisme for automatisk inflasjonsjustering av satsene ble diskutert. Selv om det med få unntak var en generell tilslutning til en justering av satsene, ble det ikke oppnådd enighet. Rådet oppfordret derfor Kommisjonen til å gjennomføre en analyse av alkoholbeskatning, herunder utviklingen i konkurransesituasjonen og nivået for alkoholpriser og -avgifter. Analysen skal også se på en mer smidig prosedyre for regelmessige å kunne inflasjonsjustere minimumssatsen. Kommisjonens analyse av alkoholbeskatning forventes ikke å foreligge i løpet av første halvår 2009.

Avgifter på tobakksvarer
Kommisjonen la i juli 2008 fram forslag til endringer av direktivene om tobakksavgifter. Kommisjonen foreslår bl.a. gradvis forhøyelse fram til 1. januar 2014 av minimumsavgiftene på sigaretter og rulletobakk. Videre foreslår den inflasjonsjustering av minimumsavgiftene på sigarer/sigarillos og pipetobakk pr. 1. januar 2010. Diskusjonene kom i gang på arbeidsgruppenivå andre halvår 2008 og forslaget ventes behandlet i ECOFIN i løpet av første halvår 2009. I formannskapets foreløpige dagsorden for ECOFIN er saken satt opp til behandling på møtet 5. mai.

Kommersiell diesel
Kommisjonen la i mars 2007 fram et forslag om å øke de eksisterende EU-minimumssatsene for avgifter på kommersiell diesel. Samtidig ble det foreslått å heve minimumsavgiften for blyfri bensin. Forslaget har vært behandlet på arbeidsgruppenivå i 2007 og i 2008. Det ble avholdt et arbeidsgruppemøte under fransk formannskap som ikke førte til større fremskritt – bl.a. på grunn av satsnivået. Det forventes at Kommisjonen vil innarbeide forslaget i forslaget om en revisjon av energibeskatningsdirektivet. 

Revisjon av energiavgiftsdirektivet
Kommisjonen forventes å legge fram et forslag til revisjon av energibeskatningsdirektivet i begynnelsen av 2009.

KOMMISJONEN PUBLISERER MEDLEMSLANDENES MVA-SATSER

Kommisjonen publiserte 9. januar en samlet oversikt over mva-satsene i de ulike medlemslandene.
Lenke til oversikten.
Se også egen lenke til Kommisjonens side om reduserte mva-satser på arbeidsintensive tjenester.

Finansråd Camilla Ongres månedsrapport gir en oversikt over det tsjekkiske formannskapets prioriteringer på skatte- og avgiftsområdet og de løpende skatte- og avgiftssakene som ligger i ECOFIN. Videre er det lagt ved en samlet oversikt over mva-satsene i de ulike medlemslandene.

På ECOFIN-møtet i dag 20. januar vil det ikke bli behandlet noen skattesaker. Det tsjekkiske formannskapet presenterte imidlertid sine prioriteringer på ECOFIN-området – herunder på skatte- og avgiftsområdet – under et åpent møte:

Det tsjekkiske formannskapet vil prioritere bekjempelse av skatte- og mva-svik høyt og vil fortsette det igangsatte arbeidet på dette området. Formannskapet vil prioritere arbeidet med gjennomgangen av sparedirektivet med henblikk på å lukke eksisterende huller i lovgivningen som muliggjør skatteunndragelse. ECOFIN vil videre arbeide for økt effektivitet i det administrative samarbeidet mellom EU-landene på skatteområdet og modernisering av samarbeidsordningen for inndriving av skattekrav. 

ECOFIN skal fortsette arbeidet med forenkling og modernisering av skatte- og avgiftssystemene med det mål å redusere de administrative omkostningene og forbedre det indre marked.

Formannskapet vil videre fortsette bestrebelsene for å oppnå politisk enighet om et framtidig regime for bruk av reduserte mva-satser i EU samt arbeide for å få vedtatt den foreslåtte forordningen om avgifter på tobakksvarer.


OVERSIKT OVER LØPENDE SKATTE- OG AVGIFTSSAKER I ECOFIN

Nedenfor følger en oversikt og omtale av saker på skatte- og avgiftsområdet som er i ”systemet” – dvs. saker fra Kommisjonen som enda ikke er behandlet/ferdigbehandlet av Rådet.

Sparedirektivet
EU-landene inngikk 1. desember 1997 en prinsippavtale om skattepakken,
dvs.
1. Beskatning av renter (sparedirektivet)
2. Beskatning av renter og royalties og
3. Adferdskodeks for næringsbeskatning.

ECOFIN vedtok skattepakken den 3. juni 2003. Sparedirektivets (direktiv 003/48/EF) ikrafttreden avhang av avtaler dels mellom EU og fem tredjeland (herunder Sveits), dels mellom hvert EU-land og ti områder tilknyttet UK og Nederland. ECOFIN konstaterte den 7. juni 2005 at forutsetningene for direktivets ikrafttreden den 1. juli 2005 var oppfylt, og alle 40 parter i direktivet og avtalene anvendte direktivet med virkning fra denne dato.

Etter sparedirektivets artikkel 18 skal Kommisjonen hvert tredje år avlegge rapport til Rådet om hvordan direktivet virker og eventuelt foreslå for Rådet endringer av direktivet som anses nødvendige for bedre å sikre en reell beskatning av renteinntekter og fjerne uønskede konkurransevridninger. Kommisjonen la fram en foreløpig rapport for ECOFIN 14. mai 2008 om erfaringen med direktivets virkninger. Kommisjonen fremla den endelige rapporten til Rådet den 15. september 2008. Kommisjonen har deretter den 13. november 2008 lagt fram forslag til direktiv om endring av sparedirektivet. Saken ventes drøftet i ECOFIN i 1. halvår av 2009 og er satt opp på agendaen for ECOFIN-møtet den 9. juni.

Adferdskodeks for beskatning av næringsdrivende
Arbeidet med adferdskodeksen som skal bidra til å forhindre skadelig skattekonkurranse innenfor selskapsbeskatningen ivaretas av EUs adferdskodeksgruppe som løpende påser at EU-landene opphever eller endrer sine ordninger som er i strid med kodeksen (Rollback), og at EU-landene ikke innfører nye ordninger i strid med kodeksen (Standstill). Dessuten har gruppen sett på EU-landenes regler og praksis for transfer pricing og utveksling av opplysninger. Endelig har gruppen diskutert prosedyrer for sine beslutninger og andre oppgaver.

ECOFIN godkjente den 3. juni 2003 den første rapporten fra adferdskodeksgruppen om gjennomført eller planlagt avvikling av eksisterende skadelige ordninger. ECOFIN har senere mottatt løpende rapporter hvert halvår og senest den 2. desember 2008. Saken ventes behandlet i ECOFIN også i 1. halvår av 2009.

Selskapsbeskatning
Kommisjonen kom i 2001 med en meddelelse på bakgrunn av undersøkelser av selskapsbeskatningen i EU. I september 2004 hadde man en generell diskusjon om mulighetene for en felles selskapsskattebase. Det ble i den forbindelse besluttet å nedsette en teknisk arbeidsgruppe som skulle undersøke mulighetene for og konsekvensene av å etablere et felles konsolidert skattegrunnlag i EU (Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)).

Forslaget omfatter selskaper som har aktivitet i flere medlemsland. Forslaget innebærer at selskaper beregner en samlet skattepliktig inntekt etter ett sett felles EU-regler. Inntekten fordeles deretter mellom de berørte stater etter en fordelingsnøkkel. Hvert land skattlegger den del av selskapets inntekter som henføres til landet. Det er kun metoden for å beregne skattepliktig inntekt som er felles. Hvert medlemsland bestemmer selv sin skattesats. Formålet med ordningen er å redusere de administrative byrdene for selskaper med grenseoverskridende aktivitet, gjøre det lettere å gjennomføre grenseoverskridende omstruktureringer og hindre dobbeltbeskatning innenfor EU.

Kommisjonen hadde planer om å legge fram forslag til felles skattegrunnlag på slutten av 2008, men dette ble utsatt. Det er ikke ventet at saken blir behandlet i ECOFIN i første halvår av 2009.

Kommisjonens meddelelser om direkte beskatning
Kommisjonen sendte Rådet tre meddelelser den 19. desember 2006 om koordinering av medlemslandenes ordninger for direkte beskatning i det indre marked (KOM(2006)823/824/825). I den første meddelelsen redegjorde Kommisjonen for bakgrunnen for meddelelsene. Personer og selskaper som driver grenseoverskridende virksomhet kan bli utsatt for diskriminering, dobbeltbeskatning eller økte administrative kostnader. Det utgjør et hinder for grenseoverskridende etablering, aktivitet og investering. Et felles konsolidert skattegrunnlag (CCCTB) er en systematisk måte å fjerne slike grunnleggende skattehindringer på. Imidlertid vil CCCTB ikke omfatte personer og ikke alle selskaper og/eller alle EU-land, så det er derfor behov for mer målrettede tiltak på kort og mellomlang sikt. Det er bl.a. behov for å sikre at EU-landenes skattesystemer fungerer bedre sammen, både for at unngå de skattemessige hindringene for grenseoverskridende aktivitet mv. og for å hindre en uthuling av EU-landenes skattegrunnlag. Dessuten er det etter Kommisjonens oppfatning behov for veiledning om betydningen av de prinsipper som følger av EF-domstolens avgjørelser som gjelder direkte beskatning.

De to andre meddelelsene
- den skattemessige behandlingen av underskudd i grenseoverskridende
tilfeller,
- exit-beskatning, dels når en person flytter fra et EU-land til et annet, dels når et selskap flytter aktiver fra anvendelse i et EU-land til et annet.
I den førstnevnte meddelelsen foreslår Kommisjonen at man skal undersøke mulighetene for en effektiv og bindende mekanisme til løsning av problemer med internasjonal dobbeltbeskatning innenfor EU.

ECOFIN tok på møtet den 27. mars 2007 meddelelsene til etterretning. ECOFIN vedtok den 2. desember 2008 en Råds-resolusjon med anbefalinger om exit-beskatning. Det er ikke ventet at saken blir behandlet i ECOFIN i første halvår av 2009.

Reduserte mva-satser
ECOFIN drøftet den 2. desember 2008 Kommisjonens direktivforslag fra juli 2008 om mulighet for nedsatt mva på lokale ytelser. Det er ventet at diskusjonen vil føres videre første halvår 2009. Det samme gjelder behandlingen av et direktivforslag om redusert mva på energibesparende produkter som det er ventet at Kommisjonen vil legge fram i januar 2009.

Forskjellige endringer av mva-direktivet
Kommisjonen satte i november 2007 fram forslag til forskjellige endringer i mva-direktivet. Forslaget gjelder bl.a. mva-fritak for leveranser til fellesforetak innenfor forskning mv. opprettet etter traktatens artikkel 171 og justering av reglene om mva-fradrag for ”byggemoms”. Forslaget har vært behandlet på arbeidsgruppenivå i 2008, og diskusjonen ventes å føres videre i første halvår 2009. Saken er satt opp til behandling i ECOFIN på møtet 9. juni i formannskapets foreløpige oversikt.

Mva-fritak for bank- og forsikringstjenester
Kommisjonen la i november 2007 fram forslag til justeringer i mva-direktivets regler om mva-fritak for bank- og forsikringstjenester. Samtidig la Kommisjonen fram forslag til rådsforordning med gjennomføringsbestemmelser om dette. Formålet med forslagene er å ajourføre reglene under hensyn til den utviklingen som har skjedd siden 1970-tallet og å gjøre reglene klarere.

Det foreslås bl.a. at medlemslandene skal tillate finansielle virksomheter frivillig mva-registrering for salg av finansielle tjenester. Forslaget har vært behandlet på arbeidsgruppenivå i 2008, og ECOFIN tok den 3. juni og 2. desember 2008 framdriftsrapporter fra formannskapene om arbeidet til etterretning. Diskusjonen ventes å fortsette i første halvår 2009 og saken er satt opp til behandling på ECOFIN-møtet 5. mai.

Bekjempelse av svik
Kommisjonen la den 2. juni 2006 fram en meddelelse om behovet for å utvikle en koordinert strategi mot skatte- og avgiftssvik. På ECOFIN den 28. november 2006 ble det vedtatt konklusjoner som legger vekt på viktigheten i å bekjempe skattesvik og som anerkjenner behovet for en felles anti-svik strategi som kan komme i tillegg til de nasjonale tiltakene på dette område. Rådet oppfordret Kommisjonen til å forberede en slik strategi med vekt på å styrke medlemslandenes sanksjonsmuligheter overfor svindlere, bedre beskyttelse av medlemslandenes mva-inntekter samt bedre og raskere informasjonsutveksling medlemslandene imellom.

ECOFIN vedtok den 4. oktober 2008 en oppfordring til Kommisjonen om å fremsette forslag om rettsregler vedrørende opprettelse av ”Eurofisc” – dvs. et desentralisert nettverk mellom EU-landene med henblikk på hurtig utveksling av opplysninger om mva-svik.

På flere ECOFIN-møter i 2006 og 2007 ble mulighetene for å endre mva-systemet som ledd i kampen mot svik drøftet. På ECOFIN den 5. juni 2007 vedtok Rådet konklusjoner som oppfordret Kommisjonen til innen årets utgang å komme med en teknisk analyse av to forslag til endringer: Dels at EU-landene vil kunne velge å innføre generell omvendt betalingsplikt for mva på innenlandske B2B-leveranser (herunder et ev. pilotprosjekt i et medlemsland), dels innføring av mva i landet varen selges fra i grenseoverskridende vareleveranser B2B innenfor EU. Kommisjonen presenterte i februar 2008 en foreløpig analyse. På møtene 4. mars og 14. mai 2008 drøftet ECOFIN konklusjoner vedrørende det videre arbeidet med endringer av mva-systemet for å bekjempe mva-svik. Det ble ikke oppnådd noen enighet. Det henger bl.a. sammen med uenighet om en ev. oppfordring fra Rådet til Kommisjonen om forslag angående et pilotprosjekt vedrørende generell omvendt betalingsplikt.

Forslag vedrørende foranstaltninger for å bekjempe svik
Kommisjonen la i mars 2008 fram forslag til en rekke endringer i mva-direktivet og forordningen om administrativt samarbeid på mva-området. Formålet er at skattemyndighetene raskere skal få mva-opplysninger fra virksomhetene og at det skal skje raskere utveksling av slike opplysninger mellom medlemslandene. Bl.a. foreslås det at den særlige omsetningsoppgaven for varesalg til næringsdrivende i andre EU-land skal skje månedlig i stedet for som i dag, kvartalsvis. ECOFIN ble 4. november 2008 enige om et kompromissforslag.

Kommisjonen la i november 2008 fram forslag om at selger i et medlemsland under visse omstendigheter kan bli medansvarlig for kjøpers mva-betaling i det andre medlemslandet (grenseoverskridende solidarisk ansvar). Dette forslag forventes behandlet første halvår 2009.

Det samme gjelder to ytterligere forslag som det er ventet at Kommisjonen vil legge fram i begynnelsen av første halvår 2009. Det ene gjelder bl.a. felles minimum-standarder for medlemslandenes regler når det gjelder mva-registrering og videre en ordning der medlemslandene får tilgang til visse virksomhetsdata i andre medlemslands databaser.  Det andre forslaget gjelder bl.a. ytterligere harmonisering av direktivreglene om mva-faktura og reglene om tidspunktet for når mva-plikten oppstår i forbindelse med EU-handel.

Registreringsavgift og årlig eieravgift for motorkjøretøy
Kommisjonen la i juli 2005 fram et direktivforslag om harmonisering av visse regler om eieravgift og registreringsavgift for biler. Forslaget ble behandlet på ECOFIN 13. november 2007, men det var stor skepsis overfor EU-bestemmelser vedrørende CO2-differensrering av bilavgifter. Det er ikke ventet at saken vil bli behandlet i første halvår 2009.

Avgifter på alkohol
Den 28. november 2006 drøftet Kommisjonen et forslag om å justere minimumssatsene for alkoholbeskatning. Også muligheten for å få vedtatt en mekanisme for automatisk inflasjonsjustering av satsene ble diskutert. Selv om det med få unntak var en generell tilslutning til en justering av satsene, ble det ikke oppnådd enighet. Rådet oppfordret derfor Kommisjonen til å gjennomføre en analyse av alkoholbeskatning, herunder utviklingen i konkurransesituasjonen og nivået for alkoholpriser og -avgifter. Analysen skal også se på en mer smidig prosedyre for regelmessige å kunne inflasjonsjustere minimumssatsen. Kommisjonens analyse av alkoholbeskatning forventes ikke å foreligge i løpet av første halvår 2009.

Avgifter på tobakksvarer
Kommisjonen la i juli 2008 fram forslag til endringer av direktivene om tobakksavgifter. Kommisjonen foreslår bl.a. gradvis forhøyelse fram til 1. januar 2014 av minimumsavgiftene på sigaretter og rulletobakk. Videre foreslår den inflasjonsjustering av minimumsavgiftene på sigarer/sigarillos og pipetobakk pr. 1. januar 2010. Diskusjonene kom i gang på arbeidsgruppenivå andre halvår 2008 og forslaget ventes behandlet i ECOFIN i løpet av første halvår 2009. I formannskapets foreløpige dagsorden for ECOFIN er saken satt opp til behandling på møtet 5. mai.

Kommersiell diesel
Kommisjonen la i mars 2007 fram et forslag om å øke de eksisterende EU-minimumssatsene for avgifter på kommersiell diesel. Samtidig ble det foreslått å heve minimumsavgiften for blyfri bensin. Forslaget har vært behandlet på arbeidsgruppenivå i 2007 og i 2008. Det ble avholdt et arbeidsgruppemøte under fransk formannskap som ikke førte til større fremskritt – bl.a. på grunn av satsnivået. Det forventes at Kommisjonen vil innarbeide forslaget i forslaget om en revisjon av energibeskatningsdirektivet. 

Revisjon av energiavgiftsdirektivet
Kommisjonen forventes å legge fram et forslag til revisjon av energibeskatningsdirektivet i begynnelsen av 2009.

KOMMISJONEN PUBLISERER MEDLEMSLANDENES MVA-SATSER

Kommisjonen publiserte 9. januar en samlet oversikt over mva-satsene i de ulike medlemslandene.
Lenke til oversikten.
Se også egen lenke til Kommisjonens side om reduserte mva-satser på arbeidsintensive tjenester.

Til toppen