Månedsrapport for mai

Det månedlige ECOFIN-møtet med økonomi- og finansministre fra EU hadde møte den 9. juni om skattesaker i EU den siste måneden. Finansråd Camilla Ongre rapporterer.

ECOFIN-møtet 9. juni - skattesaker

Meddelelse om ”good governance” på skatteområdet
Bakgrunn
ECOFIN vedtok den 14. mai 2008 konklusjoner der Rådet understreket betydningen
av å gjennomføre prinsippene om ”good governance” på skatteområdet i relevante avtaler mellom på den ene side fellesskapet og dets medlemsstater og på den andre siden tredjeland og tredjelandsgrupper. Bidraget fra Det Europeiske Råd 19. og 20. mars 2009 til G20 møtet 2. april 2009, fulgte denne opp denne linjen og la vekt på behovet for å beskytte det finansielle systemet mot ikke-transparente, ikke-samarbeidsvillige og løst regulerte jurisdiksjoner, og understreket behovet for tiltak om internasjonal god styring på skatteområdet (transparens, informasjonsutveksling og fair skattekonkurranse). Den 5. mai 2009 drøftet ECOFIN Kommisjonens meddelelse om ”good governance” på skatteområdet av 29. april 2009, som omfatter en rekke anbefalinger om tiltak både innen for EU og i forbindelse med avtaler med tredjeland.

Møtet
ECOFIN drøftet på gårsdagens møte igjen Kommisjonens meddelelse og vedtok rådskonklusjoner som fremhever betydningen av ”good governance” på skatteområdet og særlig i forhold til økt transparens, informasjonsutveksling og fair skattekonkurranse som midler til å sikre like konkurransevilkår og for å bekjempe skattesvik. ECOFIN støttet Kommisjonens oppfordring om å fremskynde arbeidet med forslagene om endring av sparedirektivet, direktivet om informasjonsutveksling og innfordringdirektivet, samt legge vekt på å fremme prinsippet om ”good governence” på skatteområdet på internasjonal basis og i forhold til tredjeland. Det vil i denne forbindelse være sentralt å bygge videre på den seneste tids styrkede internasjonale støtte til fremme av god styring på skatteområdet herunder når det gjelder implementeringen av OECD’s standarder for transparens og informasjonsutveksling på skatteområdet. Det ble dessuten lagt vekt på behovet for å fremme administrativt samarbeid og gjensidig bistand, slik at et land ikke kan nekte å sende opplysninger til et annet land etter anmodning med den begrunnelse at opplysningene skal innhentes fra en finansinstitusjon (banksekretesser) eller at det anmodende landet ikke selv har bruk for opplysningene til dets egen beskatning.

ECOFIN oppfordret Kommisjonen til raskt å ferdiggjøre forhandlingene med Liechtenstein om en anti-sviksavtale i overensstemmelse med rådskonklusjonene fra 10. februar 2009.

ECOFIN noterte seg også fremskrittene som er gjort i arbeidet med endring av sparedirektivet, jf. en rapport fremlagt av formannskapet. Videre oppfordret Rådet Kommisjonen til å innlede forhandlinger med Sveits, Liechtenstein, Monaco, Andorra og San Marino med henblikk på å forbedre avtalene om sparedirektivet, slik at skattlegging av renteinntekter med kilde i disse landene skjer ved informasjonsutveksling på anmodning i stedet for som nå, ved anonym kildebeskatning. Medlemslandene (i praksis Storbritannia og Nederland) ble også oppfordret til å innlede tilsvarende konsultasjoner med deres tilknyttede områder.

Når det gjelder sparedirektivet, har Belgia allerede forpliktet seg til å gå over til automatisk informasjonsutveksling fra 1. januar 2010. Overgangsperioden er ikke tidsbegrenset, men ifølge sparedirektivets artikkel 10, er det en forutsetning for at overgangsperioden skal opphøre, at EU har inngått avtaler med Sveits, Liechtenstein, Andorra, Monaco og San Marino om utveksling av opplysninger på anmodning som fastlagt i OECD-standardene. Etter at de fem nevnte landene nylig har erklært seg rede til å overholde OECD-standardene, er muligheten for at det kan inngås slike avtaler nærmere en realitet.

Endring av mva-direktivet vedr. mva-svik i forbindelse med import
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til endring av mva-direktivet med henblikk på å forhindre mva-svik i forbindelse med import og andre grenseoverskridende transaksjoner. Kommisjonens forslag omfatter to elementer:
1) Skjerpede krav til opplysninger og dokumentasjon som betingelse for å utsette betaling av mva av varer som importeres fra et land utenfor EU til et medlemsland (det første importland i EU) med henblikk på salg til et annet medlemsland (det endelige importlandet i EU).
2) Innføring av grenseoverskridende solidarisk heftelse mellom selger og kjøper for betaling av mva ved vareleveranser innenfor EU i visse tilfeller.

ECOFIN kom til politisk enighet om endringer i forbindelse med importprosedyrer, herunder om betingelsene for fritak for importmoms ved videre handel innenfor EU. Forslaget vedr. solidarisk heftelse for mva, var ikke en del av denne enigheten.

Tekniske endringer i momsdirektivet
På bakgrunn av henvendelser fra næringslivet og medlemslandene, som har uttrykt behov for tekniske endringer av mva-direktivet (2006/112/EF), har det blitt lagt fram forslaget om tekniske endringer på følgende områder:
1. Mva-systemet for naturgass
2. Mva-systemet for felles foretak
3. Endringer som følge av utvidelsen med Bulgaria og Romania
4. Regler om fradragsrett knyttet til visse former for fast eiendom

Rådet kom til foreløpig enighet om dette forslaget, som nå må forelegges Parlamentet for uttalelse før det igjen må behandles av Rådet.

Mva på forsikrings- og finansielle tjenester
Rådet noterte seg fremdriftsrapporten fra formannskapet for så vidt gjelder to forslag knyttet til mva på forsikrings- og finansielle tjenester. Lenke til rapporten.

Lenke til pressemeldingen fra ECOFIN-møtet i sin helhet.

Konkurranseevnerådsmøte 28.-29. mai

ERIC-forordningen
Konkurranseevnerådet kom til politisk enighet om et utkast til forordning om de juridiske rammene for europeiske forskningsinfrastruktur-konsortier (European Research Infrastructure Consortium (ERIC)), herunder også forordningstekst knyttet til avgiftsspørsmål for fremtiden ERIC-konsortier.

Forordningen har som formål å gi fellesskapsregler for etablering og drift av felles forskninganlegg av europeisk interesse mellom flere medlemsstater, tilknyttede land og mellomstatlige organisasjoner. Målet er å ha en enhetlig prosedyre i stedet for dagens system basert på individuell tilnærminger for hver forskningsinfrastruktur. En ERIC vil omfatte minst tre medlemsland, og kan også omfatte tredjeland samt spesialiserte mellomstatlige organisasjoner.

Det presiseres i forordningen at denne i seg selv ikke innvilger fritak for merverdiavgift for de enkelte konsortiene. Derimot vil en søknad om bruk av forordningen som hjemmelsgrunnlag for konsortiet de facto innebære at det aktuelle vertslandet vil innvilge slikt fritak i henhold til EUs mva-direktiv som åpner opp for at landene kan innvilge mva-fritak til internasjonale organisasjoner.

Se lenke til forordningsutkastet (side 6 punkt 10 om avgiftsmessige behandling).

Formelle prosedyrer - Polen, Latvia og Østerrike

I vedtak truffet av Europakommisjonen den 14. mai, kritiseres tre medlemsland for ikke å overholde fellesskapsregler knyttet til direkte skatt og mva.

Kommisjonen har besluttet å ta Polen til EF-domstolen for mva-regler knyttet til grenseoverskridende persontransporttjenester levert på sporadisk basis av busser registrert i utlandet. Under denne ordningen innkreves skyldig mva gjennom betaling på grensen av et beløp beregnet på grunnlag av et gjennomsnittlig avgiftspliktig beløp per reisende. Dette avviker fra fellesskapsreglene som sier at pliktig mva av slike tjenester skal rapporteres og innbetales via mva-oppgave og ikke som en engangsbetaling ved grensen. Lenke til pressemeldingen.

Kommisjonen har også sendt en grunngitt uttalelse (det andre trinnet i prosedyren ved brudd på fellesskapsregler) til Polen over lovgivning som medfører høyere beskatning av renter og utbytte utbetalt til utenlandske pensjons- og investeringsfond og høyere beskatning av renter betalt til utenlandske finansinstitusjoner, enn til slike hjemmehørende fond og institusjoner. Lenke til pressemeldingen.

Kommisjonen har sendt en grunngitt uttalelse til Latvia der den ber Latvia fjerne fritak for mva når det gjelder transaksjoner av byggetomter. I henhold til artikkel 2 i mva-direktivet er alle leveranser av varer og tjenester underlagt mva, med unntak av de tilfeller som er uttrykkelig angitt i direktivet. Artikkel 135 (paragraf 1K) i direktivet krever eksplisitt at transaksjoner knyttet til tomteareal beskattes, mens landareal til andre formål kan unntas. Lenke til pressemeldingen.

I en annen grunngitt uttalelse har Kommisjonen bedt Østerrike om å endre skattebestemmelsene knyttet til utnevning av skatterepresentant. Kommisjonen mener at reglene om at utenlandske investeringsfond, eiendomsfond og kredittinstitusjoner må utnevne skatterepresentanter fører til diskriminerende behandling. Kommisjonen vurderer også forbudet mot å oppnevne utenlandske kredittinstitusjoner og sertifisert offentlige regnskapsførere til å være skatterepresentanter for investorer i investeringsfond eller eiendomsfond diskriminerende og mener at reglene er uforenlig med friheten til å yte tjenester. Lenke til pressemeldingen.

Sparedirektivet – Sveits: Økning i tilbakeholdt skatt på vegne av EU for 2008

Beløpet som Sveits innkrever ved kildebeskatning av renteinntekter etter sparedirektivet, økte fra CHF 653,2 mill. i 2007 til CHF 738,4 mill. kroner i skatt i 2008. Lenke til pressemeldingen.

Databasen ”Taxes in Europe” oppdatert

Databasen ”Taxes in Europe” er nå oppdatert og tilgjengelig på siden: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm
"Taxes in Europe” databasen er Kommisjonens on-line informasjonsverktøy som dekker de viktigste gjeldende skattene i EUs medlemsstater. Tilgang er gratis for alle brukere. Systemet inneholder informasjon fra de ulike nasjonale myndigheter om rundt 650 typer skatter.

Det månedlige ECOFIN-møtet med økonomi- og finansministre fra EU hadde møte den 9. juni om skattesaker i EU den siste måneden. Finansråd Camilla Ongre rapporterer.

ECOFIN-møtet 9. juni - skattesaker

Meddelelse om ”good governance” på skatteområdet
Bakgrunn
ECOFIN vedtok den 14. mai 2008 konklusjoner der Rådet understreket betydningen
av å gjennomføre prinsippene om ”good governance” på skatteområdet i relevante avtaler mellom på den ene side fellesskapet og dets medlemsstater og på den andre siden tredjeland og tredjelandsgrupper. Bidraget fra Det Europeiske Råd 19. og 20. mars 2009 til G20 møtet 2. april 2009, fulgte denne opp denne linjen og la vekt på behovet for å beskytte det finansielle systemet mot ikke-transparente, ikke-samarbeidsvillige og løst regulerte jurisdiksjoner, og understreket behovet for tiltak om internasjonal god styring på skatteområdet (transparens, informasjonsutveksling og fair skattekonkurranse). Den 5. mai 2009 drøftet ECOFIN Kommisjonens meddelelse om ”good governance” på skatteområdet av 29. april 2009, som omfatter en rekke anbefalinger om tiltak både innen for EU og i forbindelse med avtaler med tredjeland.

Møtet
ECOFIN drøftet på gårsdagens møte igjen Kommisjonens meddelelse og vedtok rådskonklusjoner som fremhever betydningen av ”good governance” på skatteområdet og særlig i forhold til økt transparens, informasjonsutveksling og fair skattekonkurranse som midler til å sikre like konkurransevilkår og for å bekjempe skattesvik. ECOFIN støttet Kommisjonens oppfordring om å fremskynde arbeidet med forslagene om endring av sparedirektivet, direktivet om informasjonsutveksling og innfordringdirektivet, samt legge vekt på å fremme prinsippet om ”good governence” på skatteområdet på internasjonal basis og i forhold til tredjeland. Det vil i denne forbindelse være sentralt å bygge videre på den seneste tids styrkede internasjonale støtte til fremme av god styring på skatteområdet herunder når det gjelder implementeringen av OECD’s standarder for transparens og informasjonsutveksling på skatteområdet. Det ble dessuten lagt vekt på behovet for å fremme administrativt samarbeid og gjensidig bistand, slik at et land ikke kan nekte å sende opplysninger til et annet land etter anmodning med den begrunnelse at opplysningene skal innhentes fra en finansinstitusjon (banksekretesser) eller at det anmodende landet ikke selv har bruk for opplysningene til dets egen beskatning.

ECOFIN oppfordret Kommisjonen til raskt å ferdiggjøre forhandlingene med Liechtenstein om en anti-sviksavtale i overensstemmelse med rådskonklusjonene fra 10. februar 2009.

ECOFIN noterte seg også fremskrittene som er gjort i arbeidet med endring av sparedirektivet, jf. en rapport fremlagt av formannskapet. Videre oppfordret Rådet Kommisjonen til å innlede forhandlinger med Sveits, Liechtenstein, Monaco, Andorra og San Marino med henblikk på å forbedre avtalene om sparedirektivet, slik at skattlegging av renteinntekter med kilde i disse landene skjer ved informasjonsutveksling på anmodning i stedet for som nå, ved anonym kildebeskatning. Medlemslandene (i praksis Storbritannia og Nederland) ble også oppfordret til å innlede tilsvarende konsultasjoner med deres tilknyttede områder.

Når det gjelder sparedirektivet, har Belgia allerede forpliktet seg til å gå over til automatisk informasjonsutveksling fra 1. januar 2010. Overgangsperioden er ikke tidsbegrenset, men ifølge sparedirektivets artikkel 10, er det en forutsetning for at overgangsperioden skal opphøre, at EU har inngått avtaler med Sveits, Liechtenstein, Andorra, Monaco og San Marino om utveksling av opplysninger på anmodning som fastlagt i OECD-standardene. Etter at de fem nevnte landene nylig har erklært seg rede til å overholde OECD-standardene, er muligheten for at det kan inngås slike avtaler nærmere en realitet.

Endring av mva-direktivet vedr. mva-svik i forbindelse med import
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til endring av mva-direktivet med henblikk på å forhindre mva-svik i forbindelse med import og andre grenseoverskridende transaksjoner. Kommisjonens forslag omfatter to elementer:
1) Skjerpede krav til opplysninger og dokumentasjon som betingelse for å utsette betaling av mva av varer som importeres fra et land utenfor EU til et medlemsland (det første importland i EU) med henblikk på salg til et annet medlemsland (det endelige importlandet i EU).
2) Innføring av grenseoverskridende solidarisk heftelse mellom selger og kjøper for betaling av mva ved vareleveranser innenfor EU i visse tilfeller.

ECOFIN kom til politisk enighet om endringer i forbindelse med importprosedyrer, herunder om betingelsene for fritak for importmoms ved videre handel innenfor EU. Forslaget vedr. solidarisk heftelse for mva, var ikke en del av denne enigheten.

Tekniske endringer i momsdirektivet
På bakgrunn av henvendelser fra næringslivet og medlemslandene, som har uttrykt behov for tekniske endringer av mva-direktivet (2006/112/EF), har det blitt lagt fram forslaget om tekniske endringer på følgende områder:
1. Mva-systemet for naturgass
2. Mva-systemet for felles foretak
3. Endringer som følge av utvidelsen med Bulgaria og Romania
4. Regler om fradragsrett knyttet til visse former for fast eiendom

Rådet kom til foreløpig enighet om dette forslaget, som nå må forelegges Parlamentet for uttalelse før det igjen må behandles av Rådet.

Mva på forsikrings- og finansielle tjenester
Rådet noterte seg fremdriftsrapporten fra formannskapet for så vidt gjelder to forslag knyttet til mva på forsikrings- og finansielle tjenester. Lenke til rapporten.

Lenke til pressemeldingen fra ECOFIN-møtet i sin helhet.

Konkurranseevnerådsmøte 28.-29. mai

ERIC-forordningen
Konkurranseevnerådet kom til politisk enighet om et utkast til forordning om de juridiske rammene for europeiske forskningsinfrastruktur-konsortier (European Research Infrastructure Consortium (ERIC)), herunder også forordningstekst knyttet til avgiftsspørsmål for fremtiden ERIC-konsortier.

Forordningen har som formål å gi fellesskapsregler for etablering og drift av felles forskninganlegg av europeisk interesse mellom flere medlemsstater, tilknyttede land og mellomstatlige organisasjoner. Målet er å ha en enhetlig prosedyre i stedet for dagens system basert på individuell tilnærminger for hver forskningsinfrastruktur. En ERIC vil omfatte minst tre medlemsland, og kan også omfatte tredjeland samt spesialiserte mellomstatlige organisasjoner.

Det presiseres i forordningen at denne i seg selv ikke innvilger fritak for merverdiavgift for de enkelte konsortiene. Derimot vil en søknad om bruk av forordningen som hjemmelsgrunnlag for konsortiet de facto innebære at det aktuelle vertslandet vil innvilge slikt fritak i henhold til EUs mva-direktiv som åpner opp for at landene kan innvilge mva-fritak til internasjonale organisasjoner.

Se lenke til forordningsutkastet (side 6 punkt 10 om avgiftsmessige behandling).

Formelle prosedyrer - Polen, Latvia og Østerrike

I vedtak truffet av Europakommisjonen den 14. mai, kritiseres tre medlemsland for ikke å overholde fellesskapsregler knyttet til direkte skatt og mva.

Kommisjonen har besluttet å ta Polen til EF-domstolen for mva-regler knyttet til grenseoverskridende persontransporttjenester levert på sporadisk basis av busser registrert i utlandet. Under denne ordningen innkreves skyldig mva gjennom betaling på grensen av et beløp beregnet på grunnlag av et gjennomsnittlig avgiftspliktig beløp per reisende. Dette avviker fra fellesskapsreglene som sier at pliktig mva av slike tjenester skal rapporteres og innbetales via mva-oppgave og ikke som en engangsbetaling ved grensen. Lenke til pressemeldingen.

Kommisjonen har også sendt en grunngitt uttalelse (det andre trinnet i prosedyren ved brudd på fellesskapsregler) til Polen over lovgivning som medfører høyere beskatning av renter og utbytte utbetalt til utenlandske pensjons- og investeringsfond og høyere beskatning av renter betalt til utenlandske finansinstitusjoner, enn til slike hjemmehørende fond og institusjoner. Lenke til pressemeldingen.

Kommisjonen har sendt en grunngitt uttalelse til Latvia der den ber Latvia fjerne fritak for mva når det gjelder transaksjoner av byggetomter. I henhold til artikkel 2 i mva-direktivet er alle leveranser av varer og tjenester underlagt mva, med unntak av de tilfeller som er uttrykkelig angitt i direktivet. Artikkel 135 (paragraf 1K) i direktivet krever eksplisitt at transaksjoner knyttet til tomteareal beskattes, mens landareal til andre formål kan unntas. Lenke til pressemeldingen.

I en annen grunngitt uttalelse har Kommisjonen bedt Østerrike om å endre skattebestemmelsene knyttet til utnevning av skatterepresentant. Kommisjonen mener at reglene om at utenlandske investeringsfond, eiendomsfond og kredittinstitusjoner må utnevne skatterepresentanter fører til diskriminerende behandling. Kommisjonen vurderer også forbudet mot å oppnevne utenlandske kredittinstitusjoner og sertifisert offentlige regnskapsførere til å være skatterepresentanter for investorer i investeringsfond eller eiendomsfond diskriminerende og mener at reglene er uforenlig med friheten til å yte tjenester. Lenke til pressemeldingen.

Sparedirektivet – Sveits: Økning i tilbakeholdt skatt på vegne av EU for 2008

Beløpet som Sveits innkrever ved kildebeskatning av renteinntekter etter sparedirektivet, økte fra CHF 653,2 mill. i 2007 til CHF 738,4 mill. kroner i skatt i 2008. Lenke til pressemeldingen.

Databasen ”Taxes in Europe” oppdatert

Databasen ”Taxes in Europe” er nå oppdatert og tilgjengelig på siden: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm
"Taxes in Europe” databasen er Kommisjonens on-line informasjonsverktøy som dekker de viktigste gjeldende skattene i EUs medlemsstater. Tilgang er gratis for alle brukere. Systemet inneholder informasjon fra de ulike nasjonale myndigheter om rundt 650 typer skatter.

Til toppen