Innledning på Edtech-dagen under Oslo Innovation Week

Oslo, 14. oktober 2015

Statssekretær Morten Høglund holdt denne innledningen da han åpnet Edtech-dagen under Oslo Innovation Week 14. oktober.

 • Utdanning er en av de hovedprioriteringene innenfor utviklingsbistanden. Andre prioriterte områder innenfor utviklingssamarbeidet er styrking av privat sektor, jobbskaping og næringsutvikling. Regjeringen ønsker å ha norsk næringsliv og norske kunnskapsmiljøer med i dette arbeidet.
 • Edtech-bransjen befinner seg i skjæringspunktet mellom disse to satsningsområdene. Felles innsats innenfor utdanning er en god mulighet for oss til å løfte sammen.
 • Utenriksdepartementet arbeider også med å styrke vår evne til å levere enda bedre tjenester til norsk næringsliv som satser i utlandet. Av fire spesielt utvalgte fokusbransjer er IKT en av de bransjene som det skal satses på i årene fremover. IKT i et utdanningsperspektiv faller seg derfor helt naturlig.
 • Tilgang til utdanning for alle er ikke bare en fundamental rettighet i seg selv, men fører også med seg andre goder for enkeltmennesker og samfunnet. Utdanning reduserer fattigdom, bidrar til demokrati, fører til økonomisk vekst, forbedrer helsesituasjonen, reduserer barnedødelighet og feilernæring av barn, reduserer antall barneekteskap og tenåringsmødre, og fører til mindre familier.
 • FNs globale bærekraftsmål for utdanning, som nylig ble vedtatt av FNs generalforsamling, har som mål å «Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og muligheter for livslang læring for alle» innen 2030.
 • Det er langt igjen til vi når dette målet. I dag er det 59 millioner barn som ikke går på skole – det er 59 millioner for mange. Av disse er 31 millioner jenter. 250 millioner barn på fjerdeklassenivå kan hverken lese eller skrive. Dette er en alvorlig situasjon. Når barn ikke får utdanning, krenkes en viktig menneskerettighet. I tillegg mister vi – kanskje for alltid – disse barnas potensiale til å bidra til samfunnsutvikling og vekst.
 • Utfordringen er også mer kompleks enn bare å få barn inn i skolen. Selv om ni av ti barn i verden begynner på skolen er det for få som fullfører, for få som lærer nok, og for få som fortsetter utdanningsløpet. Dette særlig for jenter og marginaliserte grupper.
 • Det er mange faktorer som spiller inn i arbeidet med å gi utdanning av god kvalitet til alle. Læreren er uten tvil den viktigste ressursen for barns læring. Men dessverre har ikke alle elever tilgang til gode, kompetente lærere.
 • I tillegg er millioner av barn på flukt og lever med et høyt stressnivå som også påvirker læringsevnen. Krigen i Syria og den påfølgende flyktningekrisen har ført til at tre millioner syriske barn har mistet muligheten til skolegang. Vi må tenke nyskapende og kreativt for å gi utdanningsmuligheter til disse barna, slik at de kan lære, utvikle seg og bidra til samfunnsutvikling og vekst.
 • Innovasjon er et gjennomgående tema for hele utdanningssatsingen. Innovasjon handler om både nye måter å tenke på, nye finansieringsmodeller og nye partnerskap, men ikke minst også de mulighetene som ligger i ny teknologi og IKT.
 • Med ny teknologi og økt tilgang til digitale verktøy åpner det seg opp nye muligheter for både tilgang til og kvalitetsheving av undervisningen.
 • IKT åpner for nye løsninger som kan brukes i undervisningen, IKT kan bistå med å avhjelpe kritisk lærermangel og å gi lærere bedre pedagogiske verktøy. IKT kan brukes til å nå frem til utsatte grupper som i dag har dårlig eller intet utdanningstilbud. Og IKT kan bidra til å nå barn og unge i krise- og konfliktområder.
 • Jeg vil gi dere et ferskt eksempel på ett av våre innovasjonsprosjekter rettet mot syriske flyktningbarn:
 • 25. september lanserte vi en innovasjonskonkurranse for å utvikle en applikasjon for smarttelefon som kan hjelpe syriske barn å lære å lese.
 • En stor andel av syriske flyktninger har tilgang til smarttelefon, noe som er nødvendig for å kunne nå bredt ut med et slikt prosjekt. Mange syriske foreldre har god utdanning og vil kunne bistå barna med å bruke et slikt læringsverktøy.
 • Med denne internasjonale konkurransen setter vi utdanning til barn på flukt på agendaen, med mål om å utvikle nye, digitale løsninger som gjør det mulig for barn å lære der hvor de er, og sikre kontinuitet i utdanningen. Applikasjonen skal være et spillbasert læringsverktøy på arabisk. Den bør også kunne bidra til at barna får bearbeidet vonde opplevelser og kjenne trygghet i en ny hverdag.
 • Dette er en internasjonal innovasjonskonkurranse, der Norge samarbeider med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), mobiloperatøren Orange, partnerskapet All Children Reading: A Grand Challenge for Development og Utdanning-i-krise-nettverket INEE.
 • Jeg håper at mange fra det norske Edtech-miljøet er interessert, og vil hermed oppfordre alle interesserte til å melde seg på dialogkonferansen som arrangeres hos Norad den 26. oktober.
 • Utenriksministeren har også annonsert en ny finansieringsmekanisme for innovasjon innen utdanning og helse på opptil 50 millioner kroner i året over tre år.
 • Mekanismen skal rettes inn mot digital innovasjon med spesiell vekt på å bedre utdannings- og helsetjenestene for marginaliserte grupper i utvalgte land. Vi er godt i rute med dette arbeidet, og tar sikte på en utlysning av programmet allerede før jul.
 • Helt til slutt vil jeg ønske dere lykke til med gjennomføring av Edtech- dagen i dag: Her er det virkelig mye spennende og interessant som skjer utover ettermiddagen.
 • Tusen takk for oppmerksomheten.