Ekspertseminar om diskriminering og mangfold i utdanning

Eksperter fra EU, Norge og andre aktører møtes denne uken i Brussel for å dele erfaringer om offentlig politikk for å bekjempe diskriminering og fremme mangfold i utdanning.

Europakommisjonens Generaldirektorat for justis står bak det to dager lange seminaret som arrangeres i Norway House 26. og 27. mars. Formålet er å utveksle erfaringer og beste eksempler for gjensidig læring på tvers av landegrensene.

Aktuell problemstilling
 Norge deltar i EUs høynivågruppe for ikke-diskriminering (Governmental Expert Group), og ble forespurt om å være vertskap for seminaret. Problemstillingen er svært aktuell for Europa, og for å sikre en bred deltagelse fra Kommisjonens eksperter avholdes seminaret i Brussel. I tillegg til deltagere fra EU-institusjonene deltar eksperter på ikke-diskriminering og mangfold fra 15 EU-medlemsland på seminaret som er delt inn i fem ulike deler:

  • Vellykkede offentlige strategier i å overvinne utfordringene i kampen mot diskriminering i undervisning
  • Diskriminering av minoritetsgrupper i utdanning
  • Diskriminerende opplevelse blant studenter og lærere i undervisning
  • Sikre respekt for mangfold og bekjempe stereotypier: Utdanningssystemets og pensums nøkkelrolle i bekjempelse av diskriminering
  • Interkulturell utdanning, inkludert etniske og religiøse minoriteter.

Innenfor disse temaene presenterer en rekke land tiltak de har hatt gode erfaringer med.

Gjensidig læring
Petter Sørlien, likestillings- og ikke-diskrimineringsråd ved EU-delegasjonen, holdt det offisielle innlegget på vegne av Norge. Han ga en generell presentasjon av Norges politikk for bekjempelse av diskriminering og fremme av mangfold. Seniorrådgiver Ellen Lange fra Kunnskapsdepartementet gjorde rede for norske prioriteringer og tiltak på dette feltet i utdanningssektoren. Sørlien, som også er Norges representant i EUs høynivågruppe for ikke-diskriminering forklarer at disse seminarene er viktig for Norge på to områder:

- For det første får vi nyttig innspill til egen politikkutvikling. Vi kan lære av andre lands erfaringer og får nye ideer og innspill. For det andre får vi belyst våre egne utfordringer, tiltak, strategier og politikk gjennom konstruktive og kritiske tilbakemeldinger på egen politikk utenfra.  Ofte blir vi konfrontert med spørsmål vi selv ikke ville ha stilt i utgangspunktet, sier Sørlien.

Aktiv Europapolitikk
Utfordringene knyttet til diskriminering og mangfold er ikke særlig forskjellig fra et europeisk land til et annet. Det er derfor nyttig å komme sammen og diskutere hvilke strategier og tiltak, som virker og således lære av hverandre, legger han til.

Europakommisjonen har som ambisjon å bekjempe diskriminering og fremme mangfold i Europa, og søker å komplimentere nasjonale tiltak med tiltak på europeisk fellesskapsnivå. Europakommisjonen henter derfor også innspill til den felleseuropeiske politikkutvikling gjennom denne type ekspertseminarer.

Norsk deltagelse i slike fora er således i tråd med Regjeringens plattform for en aktiv europapolitikk når det gjelder å medvirke til utvikling av et felles europeisk kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for videre nasjonal politikkutvikling.

Sørlien forklarer videre at disse seminarene er unike på den måten at land på forhånd har sendt inn sine erfaringer til kommisjonen. Med godt forberedte eksperter og skriftlige bidrag fra deltakerne på forhånd sikrer dette solid faglig forankring, og en fruktbar utveksling av synspunkter og erfaringer om anti-diskrimineringspolitikk.

Avgjørende faktor
Norge har vært med fra starten i 2009 i Europakommisjonens ekspertseminarer, som finansieres med midler fra EU-programmet PROGRESS. Seminarrekken omhandler alle diskrimineringsgrunnlag; kjønn, alder, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, etnisk- og religiøs bakgrunn.

Tidligere har blant annet Nederland og Estland vært vertskap for konferanser knyttet til rettigheter for lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LHBT). Tyskland har avholdt et seminar om ulike former for diskriminering og inkludering på arbeidsplassen og Sverige et seminar om aldersdiskriminering på arbeidsmarkedet.

- Utdanning er en helt avgjørende faktor for senere deltakelse i samfunnsliv og verdiskapning. Utdanningssystemene er nødt til å utvikle mer fleksible tilbud og løsninger for stadig flere grupper. Skole, utdanning og gode lærere har en viktig rolle i å bekjempe diskriminering og fremme mangfold, sier Ellen Lange, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.


Se også:
Diskusjonsnotat som ble drøftet på seminaret

 

Til toppen