Ekstra kvalitetssikring for logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er viktig med gode godsterminaler dersom vi skal få suksess med mer gods på jernbane. I arbeidet med etablering av ny terminal i Trøndelag er det viktig at vi får en terminal som fungerer godt og til en akseptabel pris. Jeg er ikke tilfreds med at kostnadene på prosjektet har økt så mye og så raskt. Før vi tar en endelig beslutning tar vi derfor en ekstra kvalitetssikring av kostnadsanslagene fra Jernbaneverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det har i mange år vært diskusjon om å etablere en ny godsterminal i Trøndelag. Jernbaneverket leverte i 2012 en konseptvalgutredning (KVU) om nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Samferdselsdepartementet besluttet etter drøftinger i regjeringen i april 2014 at nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionene skal ligge sør for byen. Konseptet som ble valgt, omfattet to konkrete lokaliseringsalternativer: Søberg og Torgård. Jernbaneverket fikk i oppdrag å utrede konsekvensene av disse to nærmere, før departementet i neste runde skulle ta endelig stilling til hvor det nye logistikknutepunktet i Trondheimsregionen skal ligge.

Økte anslåtte kostnader
Jernbaneverket leverte sin anbefaling i januar 2015 der Torgård ble anbefalt som lokaliseringssted. De anslåtte kostnadene hadde imidlertid økt svært mye siden konseptvalgutredningen for begge de aktuelle alternativene, med en anslått kostnad på nærmere 7 mrd. kr for en fullt utbygd terminal og ny linjekapasitet på Torgård. 

Forsinker ikke prosessen
Etter at Jernbaneverkets anbefaling kom, har rapporten vært på høring. Jernbaneverket har også gjort tilleggsanalyser, blant annet av av om de lokaliseringsalternativ som ble lagt vekk i løpet av KVU/KS1-prosessen ville hatt en tilsvarende økning i kostnadene. Jernbaneverket vurderer at også tidligere analyserte lokaliseringsalternativ ville fått et betydelig høyere kostnadsanslag. De har også sett nærmere på inntektspotensialet ved salg av Brattøra-tomten, samt på muligheten for trinnvis utbygging.

På bakgrunn av den betydelige kostnadsøkningen er det besluttet at det skal gjennomføres en ekstra ekstern kvalitetssikring. Nytte- og kostnadsanslagene for Torgård, Søberg og nullalternativet vil stå sentralt i denne kvalitetssikringen.

– Kvalitetssikringen skal være ferdig i tide til at prosjektet kan vurderes i neste nasjonal transportplan. Den ekstra kvalitetssikringen vil derfor ikke forsinke prosessen, sier Solvik-Olsen.

(endret versjon)

Les mer: Brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket.