Ekstra skjønnsmidler til Telemark og Møre og Romsdal

Departementet gir Fylkesmannen i Telemark og Møre og Romsdal 7 millioner kroner hver i ekstra skjønnsmidler. Pengene skal gå til kommuner som ved fordeling av skjønn for 2015 i vesentlig grad fikk redusert kompensasjonen for endringene i differensiert arbeidsgiveravgift i 2004 og 2007.

- Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig regionalpolitisk virkemiddel med formål om å øke sysselsettingen i næringslivet i distriktene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ordningen er i utgangspunktet nøytral for kommuneøkonomien, men skal styrke næringslivet i spredt bebodde områder. Hvilke kommuner som har ulike satser for differensiert arbeidsgiveravgift er underlagt EUs regelverk for regionalstøtte og justeres jevnlig.

Da noen kommuner fikk økte kostnader grunnet endringer i satsene for differensiert arbeidsavgift i 2004, ble de kompensert for dette gjennom skjønnsmidlene i inntektssystemet. Kommuner som fikk tilbake gammel sone med lavere arbeidsgiveravgift i 2007 fikk en tilsvarende reduksjon i skjønnsmidlene, mens kommuner som fremdeles ble liggende i en høyere sone fikk beholde kompensasjonen i fylkesmannens skjønnsmidler.

I 2015 er den gamle tapskompensasjonen fra 2007 lagt inn i basisrammen i skjønnsrammen. Det betyr at pengene overføres Fylkesmannen som før, men at Fylkesmannen kan omprioritere midlene mellom kommunene etter en vurdering av kommunenes økonomiske situasjon.

Samtidig er dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift blitt revidert som følge av EUs nye retningslinjer for regionalstøtte, som gjelder fra 1.7.2014 til 31.12.2020. Det gjør at 31 kommuner får en samlet avgiftslettelse på anslagsvis 267 millioner kroner i 2015. Disse kommunene har fått et trekk i inntektssystemet i tabell-c tilvarende reduksjonen kommunen selv får i arbeidsgiveravgift.

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at kommuner som tidligere har mottatt kompensasjon for endringer i differensiert arbeidsgiveravgift i 2004 og 2007 gjennom skjønnet, ikke får for stor nedgang i denne kompensasjonen.

-Det er viktig at kommunene har forutsigbare økonomiske rammer, som gjør det mulig for dem å bygge opp gode tjenester til innbyggerne. Derfor bør brå endringer ungåes, sier Sanner.

De 14 millionene som nå tildeles FM Telemark og FM Møre og Romsdal skal derfor fordeles av Fylkesmannen til kommuner som ved fordeling av skjønn for 2015 i vesentlig grad fikk redusert kompensasjonen knyttet til arbeidsgiveravgift.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen